TERH / The Journal of Tepecik Education and Research Hospital In Infertile Patients Comparison Of Diagnostic Values Of Laparoscopy And Hysterosalpingography [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 73-78 | DOI: 10.5222/terh.2011.43435  

In Infertile Patients Comparison Of Diagnostic Values Of Laparoscopy And Hysterosalpingography

Hakan Yetimalar1, Meltem Seğmen2, Burcu Kasap1, Ferit Soylu3, Külal Çukurova1, Aşkın Yıldız1, Adnan Keklik1, Aykut Özcan1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir
2Aliağa Devlet Hastanesi, İzmir
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2.Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir

Aim: To analyze the laparoscopic findings in infertile cases retrospectively and to classify the detected pelvic pathologies, to according to classification of American Fertility Society, to compare the diagnostic values of laparoscopy and hysterosalpingography in infertile cases. Material and Method: In this study, results of 65 infertile females who underwent laparascopy in our department between January 2004 to June 2008 were analyzed retrospectively. Pelvic adhesions and endometriosis cases were classified according to American Fertility Association classification and distribution ratios in primary and secondary infertile cases were detected. Patients were grouped according to radiocontrast medium passage from fallopian tubes in hysterosalpingography and methylene blue passage in laparoscopy and additionally according to morphologic pathologhies in laparascopy and results were compared. Findings: Of the cases, normal genital findings were detected in 32.30%, tubal pathology was detected in 29,23%, ovarian pathology was detected in 3,07%, uterin pathology was detected in 26,15%, endometriosis was detected in 10,76%. Pelvic adhesions were detected in 27,66% of patients having tubal, ovarian pathologies and endometriosis concurrently.. Total adnexial adhesion number was 17. Adnexial adhesions were detected in 13 of 47 primary infertility cases (27,65%) and in 4 of 18 secondary infertility cases (22,22%). Ratio of minimal and mild adhesions was 41,17%, ratio of moderate and severe adhesions was 58,82% and vast majority of these adhesions were detected in primary infertility cases. Minimal endometriosis was detected in five of seven endometriosis cases, moderate endometriosis was detected in one and severe endometriosis was detected in one of the cases. Endometriosis was detected in five of primary endometriosis cases and in two of secondary endometriosis cases. While positive predictive value of hysterosalpingography in detection of morphologic pathology in tubes was 83,6% (71,2-92,2), negative predictive value was detected as 89,3% (80,1-95,3). Additionally, positive predictive valueof hysterosalpingography for detection of tubal passage was detected as 99% (94,3-100) and negative predictive value was detected as 61,8% (43,3-78,1). Hysterosalpingography and Laparoscopy was found to be consistent with each other in detection of pathology in tubal morphology and tubal passage (p=0,000 ve p=0,000). Conclusion: In diagnostic area of female infertility, hysterosalpingography and Laparoscopy have similar suces rate in detection of tubal morphology and tubal patency.

Keywords: Endometriosis, Female Infertility, Hysterosalpingography, Laparoscopy, Tubal Adhesions


İnfertil Olgularda Laparoskopi Ve Histerosalpingografinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması

Hakan Yetimalar1, Meltem Seğmen2, Burcu Kasap1, Ferit Soylu3, Külal Çukurova1, Aşkın Yıldız1, Adnan Keklik1, Aykut Özcan1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir
2Aliağa Devlet Hastanesi, İzmir
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2.Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir

Amaç: İnfertil olgulardaki laparoskopik bulguları geriyedönük incelemek ve saptanan pelvik patolojileri sınıflandırmak, yapışıklıklar adezyonları ve endometriyozisi Amerikan Fertilite Derneği Sınıflaması'na göre skorlamak, infertil olgularda laparoskopi ile histerosalpingografinin tanısal değerlerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2004-Haziran 2008 tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğtitim ve Araştırma Hastanesi 2. ve 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde laparoskopi uygulanan 65 infertil olgunun sonuçları geriye dönük incelendi. Pelvik yapışıklıklar ve endometriyozis olguları Amerikan Fertilite Derneği sınıflamasına göre puanlandı ve primer ile sekonder infertil olgulardaki dağılım oranları saptandı. Hastalar histerosalpingografi ile tubalardan radyokontrast madde geçişine ve Laparoskopi deki metilen mavisi geçişlerine göre gruplandırıldı. Ayrıca hastalar histerosalpingografi ve Laparoskopi’deki morfolojik patolojilerine göre gruplandırılarak sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların % 32,30'unda normal genital bulgu, % 29,23'ünde tubal patoloji, % 3,07'sinde ovarian patoloji, %26,15'inde uterin patoloji, % 10,76'sında endometriyozis saptandı. Eşzamanlı tubal ve ovaryan patoloji saptanan ve endometriyozis bulunan hastalarda da toplam % 27,66 oranında pelvik adezyon saptandı. Toplam adneksiyel adezyon sayısı 17 idi.Kırkyedi primer infertil olgunun 13’ünde (% 27,65), 18 sekonder infertil olgunun 4’ünde (% 22,22) adneksiyel yapışıklık saptandı. Minimal ve hafif yapışıklık oranı % 41,17, orta ve ciddi yapışıklık oranı % 58,82 olup bu yapışıklık ağırlıklı olarak primer infertil olgularda saptandı. 7 endometriyozis olgusunun 5'inde minimal, birinde orta, birinde ciddi düzeyde endometriyozis saptandı. Primer infertil olguların beşinde, sekonder infertil olguların ise ikisinde endometriyozis saptandı. HSG’nin tubalardaki morfolojik patolojiyi saptamadaki pozitif belirleme değeri % 83,6 (71,2-92,2) iken, negatif belirleme değer % 89,3 (80,1-95,3) olarak tesbit edildi. Ayrıca histerosalpingografi’nin tubalardan geçişi saptamadaki pozitif belirleme değeri % 99 (94,3-100,0) ve negatif belirleme değeri ise% 61,8 (43,3-78,1) olarak tesbit edildi. Histerosalpingografi ve Laparoskopi tubal morfolojideki patolojiyi saptamada ve tubal geçişi göstermede birbirleri ile uyumlu olduğu tesbit edilmiştir (p=0,000 ve p=0,000). Sonuç: Kadın infertilitesinde diagnostik alanda, histerosalpingografi ile Laparoskopi tubal morfoloji ve tubal geçiş saptanmasında sonuç olarak birbirleri ile uyumlu iki tanı aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Endometriyoz, histerosalpingografi, kadın infertilitesi, laparoskopi, tubal yapışıklık.


Hakan Yetimalar, Meltem Seğmen, Burcu Kasap, Ferit Soylu, Külal Çukurova, Aşkın Yıldız, Adnan Keklik, Aykut Özcan. In Infertile Patients Comparison Of Diagnostic Values Of Laparoscopy And Hysterosalpingography. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(2): 73-78


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2015 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale