Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen İntoksikasyon Olgularında Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 111-115 | DOI: 10.5222/terh.2018.111  

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen İntoksikasyon Olgularında Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ebru Özen, Serdar Ekemen, Erman Şen, Alpaslan Akcan, Birgül Büyükkıdan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Yoğun Bakım Ünitemizde (YBÜ) takip edilen intoksikasyon olgularında uygulanan plazmaferez tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 - Aralık 2015 tarihleri arasında YBܒde takip edilen ve plazmaferez uygulanan intoksikasyon olgularının demografik özellikleri, plazmaferez öncesi ve sonrası AST, ALT, LDH, CK ve total bilirubin değerleri kaydedildi. Yapılan plazmaferez tedavisi öncesi ve sonrasına ait bu değerler karşılaştırılarak işlemin etkinliği değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 38 hasta dahil edilmiş olup medyan 5,5 (1-106) günlük yatış süresinin sonunda 32 (%84,2) hasta taburcu edilmiş, 6 (%15,8) hasta ise kaybedilmiştir. Bu hastalara toplamda 61 (minimum 1, maksimum 4) kez plazmaferez uygulandı. Plazmaferez öncesi ve sonrası AST, ALT, LDH, CK ve total bilirubin değerleri karşılaştırıldığında plazmaferez sonrası bu değerlerde istatistiksel anlamlı düşme tespit edildi (sırasıyla; p değeri <0.001, <0.001, <0.001, =0.014, <0.001). Medyan 5,5 günlük yatış süresi sonunda eksitus olan hastalarda plazmaferez öncesi AST ve ALT değerleri istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla; p değeri = 0.014, 0.046).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun Bakım Ünitesi’nde çoğunlukla intoksikasyon nedeni ile uyguladığımız plazmaferez tedavisi laboratuvar değerlerinde hızlı iyileşme sağlayan güvenli bir yöntemdir. Ancak geliş AST ve ALT değerleri çok yüksek olan hastalarda mortalite üzerine olumlu etkisi gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: İntoksikasyon, plazmaferez, enzim yüksekliği


Evaluation of the effectiveness of plasmapheresis in intoxicated patients

Ebru Özen, Serdar Ekemen, Erman Şen, Alpaslan Akcan, Birgül Büyükkıdan
Eskisehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation,division Of Intensive Care Unit, Eskisehir

INTRODUCTION: In this study we aimed to evaluate the effectiveness of plasmapheresis in the patients presenting with intoxication who were treated in our Intensive Care Unit (ICU).
METHODS: Intoxicated patients treated with plasmapheresis in our ICU between January 2014 and December 2015 were evaluated retrospectively. The data of demographic characteristics, AST, ALT, LDH, CK and total bilirubin levels before and after plasmapheresis were recorded. The effectiveness of plasmapheresis was evaluated by comparing the values before and after the treatment.
RESULTS: Thirty eight patients were included in the study. At the end of a median 5.5 (1-106) days duration of stay in ICU, 32 (84.2%) patients were discharged with healing and 6 (15.8%) patients died. Totally 61 (minimum 1, maximum 4) times of plasmapheresis were applied to the patients. When compared the AST, ALT, LDH, CK and total bilirubin levels before and after plasmapheresis, there were significant decrease in these levels after plasmapheresis. (p <0.001, <0.001, <0.001, =0.014, <0.001, respectively). In the patients who died at the end of a median 5.5 days duration of stay in Intensive Care Unit AST and ALT levels before plasmapheresis were significantly higher ( p = 0.014, 0.046, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Plasmapheresis, mostly used for intoxications in ICU, is a safety method that provides quick improvement in laboratory. But the positive effect of plasmapheresis on mortality could not be shown in the patients with very high levels of AST and ALT at the beginning of the treatment.

Keywords: Intoxication, plasmapheresis, enzyme elevation


Ebru Özen, Serdar Ekemen, Erman Şen, Alpaslan Akcan, Birgül Büyükkıdan. Evaluation of the effectiveness of plasmapheresis in intoxicated patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 111-115

Sorumlu Yazar: Ebru Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale