Osteosarkomun Neo-Adjuvan Tedavisindeki Deneyimimiz [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 187-193 | DOI: 10.5222/terh.2005.15799  

Osteosarkomun Neo-Adjuvan Tedavisindeki Deneyimimiz

Çiğdem Erten1, Ayşenur Memiş2, Taner Akalın3, Dündar Sabah4, Güven Yücetürk4, Bülent Karabulut1, Ulus A. Şanlı1, Er dem Göker1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı Bornova, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı Bornova, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı Bornova, İzmir

Amaç: Adjuvan veya neo-adjuvan kemoterapi rejimleri, tanı anında ekstremiteye sınırlı yüksek gradeli osteosarkom hastalarının prognozunu dramatik şekilde iyileştirmiştir. Çalışmamızda osteosarkomda neo- adjuvan olarak uygulanan sisplatin ve doksorubisin kombinasyonunun etkinliğini ve tolerabilitesini incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 1999 ve Ocak 2003 arasında, ekstremite yerleşimli osteosarkom tanılı 15 hasta, neo-adjuvan sisplatin 100 mg/m2 1. gün, 3 haftada bir ve doksorubisin 25 mg/m2 1., 2. ve 3. günler 3 haftada bir uygulanan kombine kemoterapi rejimi sonrası primer tümörü rezeke edilerek ve adjuvan kemoterapi uygulanarak tedavi edildi. Bulgular: 5 (%33) hastada, tümör nekroz oranlarına göre iyi cevap elde edildi. 5 yıllık hastalıksız sağ kalım %66, genel sağ kalım %80 olarak hesaplandı. 11 (%73) hastaya ekstremite koruyucu cerrahi uygulandı. Neo- adjuvan kemoterapi rejimi hastalar tarafından iyi tolere edildi. Sonuç: Sisplatin ve doksorubisin kombinasyon rejimi, osteosarkomun neo-adjuvan tedavisinde uygun bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Osteosarkom, neo-adjuvan kemoterapi, Sisplatin, Doksorubisin


Our Experience in the Neo-Adjuvant Therapy of Osteogenic Sarcoma

Çiğdem Erten1, Ayşenur Memiş2, Taner Akalın3, Dündar Sabah4, Güven Yücetürk4, Bülent Karabulut1, Ulus A. Şanlı1, Er dem Göker1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı Bornova, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı Bornova, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı Bornova, İzmir

Aim: Effective adjuvant or neo-adjuvant regimens of chemotherapy have dramatically improved the prognosis of patients with high-grade osteosarcoma of the extremity, localized at diagnosis. In this study, the efficacy and tolerability of cisplatin and doxorubicin combination regimen as a neoadjuvant therapy of osteogenic sarcoma were investigated. Methods: From Jan 1999 to Jan 2003, 15 patients with osteosarcoma of the extremity and non-metastatic at presentation, were treated according to the following scheme: primary chemotherapy with cisplatinum 100 mg/m2 day 1 at 3-week intervals and doxorubicin 25mg/m2 day 1,2,3 at 3-week intervals, resection of primary tumor and adjuvant chemotherapy. Results: Five (33%) patients achieved good response as a tumor necrosis ratio. Five-year event-free survival (EFS) and overall survival (OS) were 66% and 80%, respectively. 11 (73%) patients were performed limb salvage surgery. Neo-adjuvant chemotherapy regimen was well tolerated. Conculusion: Cisplatin and doxorubicin combination regimen is considered as a reasonable option for neo-adjuvant treatment of patients with osteogenic sarcoma.

Keywords: Osteogenic sarcoma, neo-adjuvant chemotherapy, Cisplatinum, Doxorubicin


Çiğdem Erten, Ayşenur Memiş, Taner Akalın, Dündar Sabah, Güven Yücetürk, Bülent Karabulut, Ulus A. Şanlı, Er dem Göker. Our Experience in the Neo-Adjuvant Therapy of Osteogenic Sarcoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 187-193


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale