Portal Ven Anevrizması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(2): 131-134 | DOI: 10.5222/terh.2005.20053  

Portal Ven Anevrizması

Tankut Tokatlıoğlu1, Orhan Doğan1, Ali Er1, Leman Yurdakul1, Salih Akşit1
SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, İzmir

Portal ven anevrizması (PVA), etiolojisi tam olarak bilinmeyen nadir bir vasküler anomali olup, portal venöz sistemde fokal dilatasyon olarak tanımlanır. Yerleşim yerine göre intrahepatik ve ekstrahepatik olmak üzere iki tipi vardır, intrahepatik yerleşim daha sık görülmektedir. PVA etyolojisinde konjenital ve akkiz nedenler öne sürülmektedir. PVA gelişiminde akkiz nedenlerin başlıcaları, karaciğer parankim hastalığı ve portal hipertansiyondur. Konjenital neden ise damar duvar zayıflığıdır. Son zamanlarda konjenital faktörlerin rolü öne çıkmaya başlamıştır. PVA'nın klinik bulguları değişken olup, anevrizma boyutları ile ilişkilidir. Küçük anevrizmalar genellikle asemptomatiktir. Rastlantısal olarak tanı alan olgularda takip önerilmektedir. Renkli Doppler ultrasonografi, portal ven anevrizması tanısında anevrizma lümeninde akıma bağlı renkle doluş ve portal venöz sistem için karakteristik monofazik akım deseninin varlığını göstererek yararlı olur. Burada 69 yaşında asemptomatik bir erkek olguda utrasonografik inceleme sırasında rastlantısal olarak saptanan PVA'na ait ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi bulguları literatürle korele edilerek nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Portal ven, anevrizma, renkli Doppler ultrasonografi


Portal Vein Aneurysm

Tankut Tokatlıoğlu1, Orhan Doğan1, Ali Er1, Leman Yurdakul1, Salih Akşit1
SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, İzmir

Portal ven aneurysm (PVA) is a rare vascular abnormality defined as a focal dilatation of the portal venous system. There are two types: Intrahepatic and extrahepatic. Intrahepatic localization is more freguent. Two major causes, congenital and acquired, have been proposed. The most important acquired etiologies of PVA are underlying hepatocelluler disease and portal hypertension. Congenital PVA results from an inherent weakness of the vessel wall. Clinical manifestations are different depending on the size of the aneurysm. Small aneurysms are usually asymptomatic. In the cases incidentally diagnosed follow up is proposed. In this case report, an asymptomatic 69-year-old man with portal vein aneurysm diagnosed incidentally by ultrasonography and color Doppler ultrasonography is presented.

Keywords: Portal vein, aneurysm, color Doppler ultrasonography


Tankut Tokatlıoğlu, Orhan Doğan, Ali Er, Leman Yurdakul, Salih Akşit. Portal Vein Aneurysm. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(2): 131-134


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (488 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale