Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Lokalizasyonunda Serum Amoiloid A'nın Yeri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 17-21 | DOI: 10.5222/terh.2007.20506  

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Lokalizasyonunda Serum Amoiloid A'nın Yeri

Yılmaz Tabel1, İlke Mungan1, Amine Aktar1, Aysun Bay Karabulut2, Serdal Güngör1
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Malatya

Amaç: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu (IYE) lokalizasyonunu saptamada zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Serum Amiloid A (SAA) ise değişik enfeksiyöz ve inflamatuvar durumlarda artan ve başlıca karaciğerden yapılan güçlü bir akut faz reaktanıdır. Biz bu çalışmada, çocuk hastalarda İYE'nun lokalizasyonunda SAA'nın yerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde ayaktan veya yatırılarak tedavi edilen 22 idrar yolu enfeksiyonlu çocuk alındı. Tedavi başında hastaların koltuk altı vücut ısıları ölçüldü, lökosit, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), serum amiloid A için kan örnekleri, rutin idrar analizi ve idrar kültürleri için idrarları alındı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.5 paket programında One-Sample Kolmogorov-Smirnov, Student t, Mann-Whitney U, Ki-kare testleri ve Spearman's korelasyon analizi kullanılarak değerlendirildi. P<0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 22 hasta (11 kız, 11 erkek) dahil edildi. Ateş, lökositoz, CRP, ESH yüksekliğine göre hastaların 11'i alt, 11'i ise üst İYE olarak değerlendirildi, iki grup arasında lökosit sayısı, CRP, ESH ve SAA açısından yapılan karşılaştırmalarda sadece CRP've ESH açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Serum amiloid A ile lokalizasyon arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). CRP ve SAA arasında korelasyon tespit edilemedi (r=-0.25, p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonu lokalizasyonu ile serum amiloid A arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Ayrıca üst idrar yolu enfeksiyonu ile anlamlı ilişkili bulunan C-reaktif protein ile serum amiloid A arasında da anlamlı ilişki tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, lokalizasyon, serum amiloid A


Diognostic Value of Serum Amiloid A in the Localization of Urinary Tract Infection in Children

Yılmaz Tabel1, İlke Mungan1, Amine Aktar1, Aysun Bay Karabulut2, Serdal Güngör1
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Malatya

Aim: There are some difficulties for determining the location of urinary tract infection in children. Serum amyloid A is an acute phase reactant synthesized mostly in liver and elevated in various infectious and inflammatory conditions. In this study we aimed to evaluate the diagnostic value of serum amyloid A in the localization of urinary tract infection in children. Methods: Twenty two patients with urinary tract infection were included in the study, who were treated either in outpatient clinic or by hospitalization in İnönü University Medical School Department of Pediatrics. Before treatment body temperatures (axillary) were measured, blood sampling was performed for detection of leukocyte count, C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rates and serum amyloid A, urine samples were obtained for routine urine examination and culture. Obtained data were evaluated with One-Sample Kolmogorov-Smirnov, Student t, Mann-Whitney U, Chi-square tests and Spearman's correlation analysis by using SPSS 11.5 programme. Results: Twenty-two (11 girls, 11 boy s) patients vuere included in the study. According to the presence of hyperthermia, leukocytosis, C-reactiue protein and erythrocyte sedimentation rate elevation, patients ar e evaluated as lower or upper urinary tract infection. Among compahsons between two groups only C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rates vuere found to be statistically significant (p<0.05). There voere no significant relationship between serum amyloid A and the location of the infectium (p>0.05) and similarly no correlation betvueen C-reactiue protein and serum amyloid A values. Conclusion: We could not find a significant relation between serum amyloid A and urinary tract infection localization in children. Also no correlation was found between serum amyloid A and C reactive protein which was significantly related with upper urinary tract infection.

Keywords: Urinary tract infection, localization, serum amyloid A


Yılmaz Tabel, İlke Mungan, Amine Aktar, Aysun Bay Karabulut, Serdal Güngör. Diognostic Value of Serum Amiloid A in the Localization of Urinary Tract Infection in Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(1): 17-21


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale