Antrokoanal Poliplerin Endoskopik Yöntem İle Çıkarılması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 169-173 | DOI: 10.5222/terh.2005.21278  

Antrokoanal Poliplerin Endoskopik Yöntem İle Çıkarılması

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, İlker Burak Arslan1, Hüseyin Kırşen1, Erdem Mengi1, Ümit Bayol2
1SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Antrokoanal polipler (AP), etiyolojisi belli olmayan ve oldukça sabit bulgularla seyreden klinik antitedir. Sıklıkla çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Hastalığın tedavisi cerrahidir. Günümüzde endoskopik girişimler veya endoskopiye ek olarak Caldwell yaklaşımı tercih edilen yöntemlerdir. Çalışmamızda kliniğimizde Caldwell girişimi eklenerek endoskopik yaklaşımla öpere ettiğimiz antrokoanal polipli olguların retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır Yöntem: Çalışmaya Haziran 2001-Nisan 2005 tarihleri arasında SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş ve Boyun Cerrahisi (BBC) kliniğinde öpere edilen, yaşları 13-44 yıl arasında değişen 28 hasta dahil edildi. Operasyon öncesi, hastaların tamamının diagnostik endoskopik incelemeleri yapıldı ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografileri incelendi. Hastalar Caldwell girişimini eklenerek endoskopik yaklaşımla öpere edildi. Bulgular: 28 antrokoanal polipli olguda, poliplerin yarısı sağ antrumdan, diğer yarısı da sol antrumdan köken almaktaydı. Poliplerin, 11 olguda maksiller sinüsün posterior, 9'unda la ter al, 4'ünde medial ve yine 4'ünde anterior duvardan kaynaklandığı tespit edildi. Olgular median 21 (6-51) ay izlendi. Bu süre zarfında, 2 olguda (%7.1) rekürrens saptandı. Hiçbir olguda komplikasyon gelişmedi. Sonuç: Antrokoanal poliplerde, endoskopik girişim ile eş zamanlı Caldwell operasyonunun, manuplasyonu kolaylaştırarak sinüsün tamamına erişim sağladığı, bunun aa operasyon süresini kısaltıp, rekürrens oranını azaltacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Antrokoanal polip, endoskopi, Caldwell girişimi


Endoscopic Removal of Antrochoanal Polyps

İbrahim Çukurova1, Doğan Özkul1, İlker Burak Arslan1, Hüseyin Kırşen1, Erdem Mengi1, Ümit Bayol2
1SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir

Aim: Antrochoanal polyps are distinct clinical entities with unclear etiology and fairly uniform symptoms. They are seen more frequently in children and young adults. The proposed treatment for antrochoanal polyps is surgery. Nowadays, endoscopic approach or endoscopic approach combined with Caldwell procedure is more preferred. The aim of the study was to examine the choanal polyps which were operated by endoscopic approach combined with Caldwell procedure in our clinic, retrospectively. Methods: 28 patients with the ages of 13 to 44 years, operated at Izmir Tepecik Training and Research Hospital, E.N.T. and Head & Neck Surgery Department between June 2001-April 2005 were included in the study. Endoscopic examination were done and paranasal sinus computed tomography seans were evaluated for all patients before the operation. Patients were operated by endoscopic approach combined with Caldwell procedure. Results: In the 14 of the 28 patients within the studıthe polyps ohginated from right antrum, while in the other half, the polyps ohginated from left antrum. It was detected that the polyps ohginated from postehor, lateral, medial and anterior wall of the maksillar sinus in 11, 9, 4 and 4 patiens,respectiuely. Within the follow-up period, ranging from 6 to 51 months (median 21 months), recurrences were observed in 2 patients (7.1%). No complication was seen in any of the patiens. Conclusion: Endoscopic approach combined with Caldwell prosedure providing easy manuplation, and approach for the whole sinus can decrease the relapse rate and the operation time.

Keywords: Antrochoanal polyp, endoscopy, Caldwell procedure


İbrahim Çukurova, Doğan Özkul, İlker Burak Arslan, Hüseyin Kırşen, Erdem Mengi, Ümit Bayol. Endoscopic Removal of Antrochoanal Polyps. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 169-173


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale