Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Fosfodiesteraz Tip 5 Baskılayıcısı: Hasta Tercihinin Rolü [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 100-105 | DOI: 10.5222/terh.2009.21470  

Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Fosfodiesteraz Tip 5 Baskılayıcısı: Hasta Tercihinin Rolü

Ömer Demir1, Ali Feyzullah Şahin2, Oktay Üçer3, Ertan Can2, Bilali Gümüş3, Adil Esen1
1Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Celal Bayar Tıp Fakültesi, MANİSA

AMAÇ: Çalışmamızda erektil disfonksiyon (ED) nedeniyle fosfodiesteraz tip 5 baskılayıcı (PDE5B) ilaç kullanan hastalarda tedaviye nasıl başlanıldığı ve ilk kez ilaç kullanacak hastalarda PDE5B başlanırken hastanın ilaç tercihini nasıl yaptığının araştırılması. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji polikliniklerine ED nedeniyle ilk kez başvuran hastalar alındı. Çalışma verileri hastaların demografik bilgilerini, eğitim düzeyini, aylık gelir düzeylerini ve PDE5B tercihlerini sorgulayan hasta sorgulama formları aracılığıyla toplandı. Hastaların ereksiyon kalitesi Uluslararası Erekti 1 Fonksiyon Sorgulama Formu (IIEF) ile sorgulandı. Daha önce PDE5B kullanan hastaların tedaviye nasıl başladıkları ve tedavi başarıları sorgulandı. İlk kez tedavi önerilecek hastaların ise ilaç tercihini nelerin etkilediği değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya ED nedeniyle daha önce herhangi bir tedavi kullanmayan 75 (primer hasta), daha önce herhangi bir şekilde PDE5B kullanan 46 hasta (sekonder hasta) olmak üzere toplam 121 hasta alındı. Primer ve sekonder hastaların ortalama yaş, IIEF erektil fonksiyon alt grup skoru ve ED süreleri sırasıyla; 53,3±8,3 yıl, 10,9±6,0, 18,2±13,7 ay ve 53,0±11,9 yıl, 12,4±5,6 ve 27,2±19,8 ay olarak bulundu. Sekonder hastalarda PDE5B önerisinin 35 (%76) hastada doktor, 11 hastada (%24) ise diğer sağlık çalışanı veya arkadaşı tarafından yapıldığı belirlendi. Sekonder hastalarda PDE5B ilaç özellikleri önerinin doktor tarafından yapıldığı grupta 29 (%83) diğer grupta ise 3 (%27) hastada anlatıldığı belirlendi. Hastaların %43'ü tedaviye devam ederken ilacı bırakan hastaların en sık ilaç bırakma nedenleri tedavinin etkisiz oluşu %26, yan etki görülmesi veya yan etki endişesi %13 ve maliyet %13 olarak bulundu. Primer hastaların hemen tamamı (73 hasta; %97) PDE5B seçimini doktorunun yapmasını istedi. SONUÇ: Ülkemizde hastaların büyük çoğunluğunun ED tedavisine yönelik kullanılan PDE5B hakkında bilgisi yoktur. Hastaların pek çoğu ED tedavisine yönelik PDE5B ajanları doktor kontrolü dışında kullanmaktadır. Erektil disfonksiyon tedavi seçiminin hasta ve mümkünse eşi ile yapılmasını önermekteyiz. PDE5B ajanlarıyla tedavi başarısı bu şekilde artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, PDE5 baskılayıcı Tedavi.


Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors For The Treatment of Erectile Dysfunction: Role Of The Patient Preference

Ömer Demir1, Ali Feyzullah Şahin2, Oktay Üçer3, Ertan Can2, Bilali Gümüş3, Adil Esen1
1Dokuz Eylül Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Celal Bayar Tıp Fakültesi, MANİSA

AIM: To determine factors that affect patient preference in phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE51) for the treatment of erectile dysfunction (ED) in patients treated with PDE5I and patients naive to PDE5I theraphy. MATERIAL AND METHOD: Patients were included in the study who had been admitted to the urology policlinics of Tepecik Teaching Hospital, Celal Bay ar and 9 Eylül Medical School Hospitals with the complaints of ED for the first time. Data were completed with an inquiry form that questioned patient demographics, education level, income and preference of PDE5I. Patiens were assed by International Index of Erectile Dysfunction (IIEF) for erectile function. Patients who had been treated with PDE5I were questioned for how to start to treatment, treatment satisfaction and adverse events. Also PDE5I naive patients were questioned for the factors that may be effect the patient preference. FINDINGS: Total of 121 patiens were enrolled the study. Of the patients 75 were PDE5I naive (primary patients) and 46 were had treated with PDE5I (secondarily patients). Mean age, IIEF erectile function domain and ED duration of the primary and secondarily patients were; 53.3±8.3 years, 10.9±6.0, 18.2±13.7 months and 53.0±11.9 years, 12.4±5.6 and 27.2±19.8 months, respectively. Of the secondarily patients 35 (76%) were started to use the PDE5I with a doctor recommendation. In this group the explanation of the drug propeıties rate was 83% (29 patients) whereas 27% (3 patients) in patients who had been started the treatment without doctor recommendation. Only 43% of the patients maintained the treatment. The most common cause of discontinuation were dissatisfaction (26%), adverse event (13%) or fair of adverse event and cost (13%). Almost all of the primary patients (97%) want to the PDE5I choice made by their doctor. CONCLUSION: In o ur country most patients do not have any knowledge about PDE5I for treatments of ED. Significant amount of patients used PDE5I therapy for ED without doctor control. We recommend that the choice of treatment for ED should be discussed obviously with patients and his partner where it is possible. The higher treatment satisfaction with PDE5I might be increased by this way of the approach.

Keywords: Erectile dysfunction, PDE5 inhibitor, Preference, Treatment.


Ömer Demir, Ali Feyzullah Şahin, Oktay Üçer, Ertan Can, Bilali Gümüş, Adil Esen. Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors For The Treatment of Erectile Dysfunction: Role Of The Patient Preference. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 100-105


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (758 kere indirildi)



Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale