Romatoid Artritli Hastalarda Romatoid Faktör Ve Anti-Ccp İlişkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 93-96 | DOI: 10.5222/terh.2013.24547  

Romatoid Artritli Hastalarda Romatoid Faktör Ve Anti-Ccp İlişkisi

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Şükran Köse2, Yasemin Kılıç Öztürk3
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İntaniye Kliniği 2
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Amaç: Romatoid artrit tanılı hastalarda romatoid faktör ile anti anti-CCP'in ilişkisinin araştırmak. Materyal Metod: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Polikliniğinde Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında izlenen RA tanılı hastalar çalışmaya alındı. Hastaların dosyalarından demografik özellikleri ve izlem süresindeki fizik muayene bulguları kaydedildi. Hastaların akut faz reaktanları olan eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) ve Creaktif protein(CRP), RF, anti-nükleer antikor (ANA) ve anti-CCP düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 49,4 ± 14,5 yıl olan 36 hastanın 2'si erkek (%5,6), 34'ü (% 94,4) kadındı. Hastaların 24(%66,7)'sinin el küçük eklemleri,7( %19,4)'sinin üst kök eklemleri tutulmuştu. ESH ve CRP ortalamaları sırasıyla 30,8 ± 18,9 ve 1 ± 0,7 olarak saptandı. Hastaların 26(%72,2)'sında RF,17( %47.2)'sinde ANA ve 31(%86,1)'inde anti-CCP pozitif bulundu. RF pozitif olan hastaların %81,5'inde anti-CCP pozitif, RF (-) olan hastaların %100 'unda anti-CCP pozitif saptanmıştır. Sonuç: Romatoid artritin erken tanısında anti-CCP testinin değerlendirilmesi önemlidir. Eklem ağrısı ile gelen RF negatif hastalarda mutlak anti-CCP test bakısı gerekir.

Anahtar Kelimeler: Anti-CCP,Romatoid Artrit, Romatoid Faktör.


The Relationship Between Rheumatoid Factor And Anti-Ccp Levels In Patients With Rheumatoid Arthritis

Filiz Meryem Sertpoyraz1, Şükran Köse2, Yasemin Kılıç Öztürk3
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İntaniye Kliniği 2
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Aim: To investigate the relationship between rheumatoid factor (RF) and anti cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) levels of the patients with rheumatoid arthritis (RA). Material and Method: The patients followed up at İzmir Tepecik Teaching Hospital, Clinic of Physical Therapy Department between July 2012-July 2013 by the diagnosis of RA were included. Demographic characteristics and physical examination findings obtained from the patient files were recorded. Acute-phase reactants (erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein), RF, anti-nuclear antibody (ANA) and anti-CCP levels were determined. Results: The mean age of the 36 patients was 49.4 ±14.5 years and 2 male and 34 (%94,4) were female. The involvement of small joints of the hands were 66.7% and upper stem joints were 19.4%. The mean sedimentation rate and C-reactive protein levels were 8.30±9.18/h and 1± 0.7, respectively. The frequency of RF positivity was 72.2%, ANA 47.2% and anti-CCP 86.1%. Anti-CCP was positive at 81.5% of RF positive patients; while positive for all RF negative cases. Conclusion: It is important to evaluate the anti-CCP test for early diagnosis of rheumatoid arthritis. Examination of anti-CCP levels of RF (-) patients admitted by the symptom of joint pain should be required.

Keywords: Anti-CCP, Rheumatoid arthritis, Rheumatoid factor.


Filiz Meryem Sertpoyraz, Şükran Köse, Yasemin Kılıç Öztürk. The Relationship Between Rheumatoid Factor And Anti-Ccp Levels In Patients With Rheumatoid Arthritis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 93-96


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (758 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale