Servikal Displazi Nedeni ile Yapılan Loop Electrocerrahi Eksizyonel Prosedür (LEEP)‘ün Reprodüktif Yaş Grubundaki Kadınların Cinsel Fonksiyonları Üzerine Etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 56-61 | DOI: 10.5222/terh.2019.24855  

Servikal Displazi Nedeni ile Yapılan Loop Electrocerrahi Eksizyonel Prosedür (LEEP)‘ün Reprodüktif Yaş Grubundaki Kadınların Cinsel Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Volkan Karataşlı1, Adnan Budak2, Abdurrahman Hamdi İnan3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İzmir
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Servikal kanser tarama testleri ile günümüzde servikal displazi saptanma sıklığı artmıştır. Servikal displazilerin tedavisinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri Loop Elektrocerrahi Eksizyonel Prosedür(LEEP)’dür. Bu çalışmada LEEP’in kadın cinsel fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kadın cinsel işlev bozukluğunu saptama amaçlı ülkemizde de kullanımının güvenirliği kanıtlanmış ve geçirli bir ölçek olan Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (Female Sexual Functioining Index-FSFI) kullanılmıştır. LEEP uygulanması planlanan seksüel aktif hastalara, LEEP öncesinde cinsel istek, uyarılma, orgazm, doyum ve ağrı alt gruplarını içeren FSFI ile sorgulanmış, takiplerindeki 6.ayda tekrar aynı ölçek doldurularak cinsel işlev bozukluğu araştırılması yapılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmada LEEP yapılan 35 hasta incelenmiştir. Hastaların ortalama yaşı 40,6±5,3 (aralık 29-52), ortalama pariteleri 2 olarak bulunmuştur. Hastaların %60’ında sigara kullanımı mevcuttur. İncelenen hasta gruplarının LEEP öncesi ortalama toplam FSFI skorları 24,9 ± 5,3 iken LEEP sonrası 23,9 ± 6,0 olarak bulunmuştur.(p: 0,121) Özellikle işlem öncesi ve sonrası cinsel istek skorlarının belirgin düşük olduğu saptanmıştır.(sırasıyla 3,3; 3,2)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serval displazi nedeni ile LEEP yapılan hastalarda özellikle cinsek istek azlığı başta olmak üzere cinsel fonksiyon bozukluğu önem arz etmektedir. Hastaların LEEP öncesi ve sonrası değerlendirilen cinsel fonksiyonlarında anlamlı değişiklik saptanmamıştır

Anahtar Kelimeler: servikal displazi, Loop Elektrocerrahi Eksizyonel Prosedür, LEEP, FSFI, kadın cinsel fonksiyon bozukluğu


Effect of Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) on Sexual Functions of Women in the Reproductive Age Group with Cervical Dysplasia

Volkan Karataşlı1, Adnan Budak2, Abdurrahman Hamdi İnan3
1Tepecik Training and Research Hospital, Gynecologic Oncology Department
2Provincial health directorate, İzmir
3Tepecik Training and Research Hospital, Obstetric and Gynecology Department, Izmir

INTRODUCTION: The incidence of cervical dysplasias are significantly rising nowadays because of the screening programmes. Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) is one of the most common therapeutic method for servical dysplasias. In this study, we investigated the effect of LEEP on female sexual functions in reproductive age.
METHODS: Female Sexual Function Index (FSFI) which was reported as a reliable and valid measure in our country was used to examine the female sexual functions in this study. FSFI, which includes sexual desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction and pain subgroups, was completed by sexual active patients who were planned to be treated with LEEP. At follow-up, 6 months after LEEP, patients were evaluated with FSFI.
RESULTS: This study included 35 patients treated with LEEP. The median age was 41 (range 29-52), and median parity was 2. 60% of the patients were smokers. The mean of total FSFI scores before LEEP was 24,9 ± 5,3, while it was 23,9 ± 6,0 after 6 months from LEEP (p: 0.121). In particular, the average sexual desire points was found low before and after the procedure (respectively 3,3 and 3,2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sexual dysfunction, especially low sexual desire, plays an important role in patients with cervical dysplasia treated with LEEP. However, there was no significant difference in the sexual functions of patients before and after LEEP.

Keywords: Cervical dysplasia, Loop Electrosurgical Excisional Prosedure, LEEP, FSFI, female sexual dysfunction


Volkan Karataşlı, Adnan Budak, Abdurrahman Hamdi İnan. Effect of Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) on Sexual Functions of Women in the Reproductive Age Group with Cervical Dysplasia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 56-61

Sorumlu Yazar: Abdurrahman Hamdi İnan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale