Çocuklarda Lenfanjiomaların Sağaltımında İntralezyonal Bleomycin İnjeksiyonu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 127-132 | DOI: 10.5222/terh.2009.25590  

Çocuklarda Lenfanjiomaların Sağaltımında İntralezyonal Bleomycin İnjeksiyonu

Ali Sayan1, Tunç Özdemir1, Mehemt Can1, Ahmet Arıkan1, Ümit Bayol2
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir

AMAÇ: Tümüyle çıkarılaması olanaksız lenfanjiomalarda cerrahi ile birlikte veya tek başına Bleomycin İnjeksiyonunun uygulanabilecek bir sağaltım yöntemi olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Lenfanjiom ön tanısı ile Ocak 1990-Mart 2009 arasında kliniğimize yatırılan ve sağaltım için cerrahi ile birlikte veya tek başına Bleomycin injeksiyonu uygulanan 10/365 ile 11 arası yaşlarda; 19 hasta (12 erkek 7 kız,) geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Lenfanjiomun sağaltımında kliniğimizin yaklaşımı total çıkarılma olduğu halde yerleşimi veya büyüklüğü nedeniyle total çıkarılamayan lenfanjiomalara ya bölümsel eksizyon sonrası veya eksizyon yapılmadan Bleomycin, 0,5 mg/kg dozunda intralezyonal olarak injekte edilmiştir. Lenfanjiom tamamen kayboluncaya kadar veya yaşamsal yapılardan uzaklaşarak tam çıkarılabilecek büyüklüğe ininceye kadar Bleomycin injeksiyonu 4-6 hafta aralar ile uygulanmıştır. BULGULAR: Sağaltım için hastalarımızdan 8'ine bölümsel eksizyon ile birlikte, 11 'ine tek başına Bleomycin injeksiyonları uygulanmıştır. Lenfanjioma, bölümsel eksizyon uygulanan hastalarda ortalama 3, yalnızca Bleomycin uygulanan hastalarda ise ortalama 3 ile 9 injeksiyon sonrası tümüyle kaybolmuş veya küçüldüğü için tam olarak çıkarılmıştır. Yineleme 1 hastada görülmüş (%5,9) ve yapılan tek doz Bleomycin ile lezyon kaybolmuştur. Tüm hastalar izlenmektedir. SONUÇ: Lezyonun tam olarak çıkarılması kesin sağaltım olmasına rağmen büyüklüğü ve yerleşimi nedeniyle tam olarak çıkarılamayan lenfanjiomlarda, Bleomycin injeksiyonu cerrahi ile beraber veya tek başına uygulanabilecek sağaltım yöntemi olabilir düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İntralezyonal bleomycin injeksiyonu, Lenfangiom.


Intralesional Bleomycin Injection in Lymphangiomas Treatment in Children

Ali Sayan1, Tunç Özdemir1, Mehemt Can1, Ahmet Arıkan1, Ümit Bayol2
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İzmir

AIM: To search if bleomycin injection is a method alone or with operation fort he treatment of irresectable lymphangiomas. MATERIAL AND METHOD: 19 patients (12 boys, 7 girls) between 10/365 and 11 year-old who were brought to our clinic between January 1990-March 2009 and Bleomycin injection alone or with an operation for the treatment were evaluated retrospectively. Although total resection is the choice of treatment in our clinic. Bleomycin 0,5 m g/kg was injected primarily or after partial tumor excision in irresectable lympangiomas. Bleomycin injection continued with 4-6 week intervals until lymphangioma lost totally or got smaller enough to be extirpated without injuring the vital structures. FINDINGS: In 8 patients, partial excision was performed after Bleomycin Injection, while Bleomycin injection was enough in 11 patients. Median injection number was three in excision group, while this number was between 3 and 9 in injection alone group. Recurrence was seen in only one case (5.9%) and it was releaved after a last infection of bleomycin. Ali patients have been examined periodically. Lymphangioma lost totally or taken out totally as it got smaller approximately 3 in partial excision, and 3-9 in only Bleomycin injection. Relapse was seen in 1 patient (5,9%) and it lost after a single dose of Bleomycin. All the patients are under control. CONCLUSION: Although taking out the lesion totally is the choice of treatment, we think that Bleomycin injection can be a treatment method applied alone or with operation, if lymphangioma can not be taken out because of its near position to vital structures.

Keywords: Child, Intralesional bleomycin injection, Lympangioma.


Ali Sayan, Tunç Özdemir, Mehemt Can, Ahmet Arıkan, Ümit Bayol. Intralesional Bleomycin Injection in Lymphangiomas Treatment in Children. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 127-132


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (579 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale