Anne Sütü lle Beslenmeyi Etkileyen Faktörler [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(2): 111-115 | DOI: 10.5222/terh.2005.27392  

Anne Sütü lle Beslenmeyi Etkileyen Faktörler

Ali Rahmi Bakiler1, Salih Özgür1, Esra Arun Özer1
Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri, Yenişehir, İzmir

Amaç: Anne sütü su dahil hiçbir şey verilmeksizin yaşamın ilk altı ayında bebeğin tüm besinsel ve psikolojik gereksinimlerini karşılamaktadır. Annelerin emzirme konusundaki bilgilendirilmeleri, ailelerin sosyokültürel durumları anne sütü ile beslenme üzerine etkili faktörler olmaktadır. Bu çalışmada, bebeklerin en az 6 ay anne sütü ile beslenmeleri üzerine etkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Hastanemiz Süt Çocuğu Servisinde yatırılarak izlenmekte olan 12-24 ay arası, herhangi bir konjenital anomalisi bulunmayan, zamanında doğmuş 526 olgu çalışma grubu olarak alınmıştır. Anne sütü ile beslenme süresi ve bunun üzerine etkili faktörlerle ilgili veriler olguların annelerine uygulanan anket formlarından elde edilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunda altı aydan az süreyle anne sütü alma oranı %32.1 olarak bulunmuştur. Anne sütünü altı aydan az alan hastalarla en az 6 ay anne sütü alan olguların anne ve baba yaşı ve eğitim düzeyi, ailelerin sosyoekonomik durumu, annelerin çalışma ve süt izni kullanma oranı, emzirmeye doğumdan sonraki ilk altmış dakikada başlanma oranı bakımından anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır. Anne sütünü 6 aydan daha az alan bebeklerin doğum ağırlığının anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür (p=0.000). Anne sütünü en az altı ay alan grupta annelerin emzirme eğitimi alma oranının daha yüksek olduğu bulunmuştur (p=0.02). Altı aydan az süre ile anne sütü alan bebeklerde emzik kullanım oranının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.000). Sonuç: Anne sütü ile beslenmenin en az 6 ay süreyle devamlılığının sağlanması için annelere doğum öncesi ve doğum sonrası emzirme eğitiminin etkin olarak verilmesinin, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin beslenmesinin yakından izlenmesinin ve emzirilen bebeklerde emzik kullanımının önlenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme süresi, eğitim, emzik


Factors Influencing on Breastfeeding

Ali Rahmi Bakiler1, Salih Özgür1, Esra Arun Özer1
Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri, Yenişehir, İzmir

Aim: Exclusively breastfeeding is sufficient for infants during the first six months. Maternal education on breastfeeding, socio-cultural features of families are influencing factors on duration of breastfeeding. The aim of the present study was to investigate the factors which may have effect on duration of breastfeeding. Methods: The study included 526 infants (age range 12-24 months) who were treated in our hospital. Infants with congenital anomalies and chronical diseases, preterm babies were excluded. The data related to the factors which may have effect on the duration of breastfeeding were obtained from the questionnaire form completed by the infants' mothers. Results: The percentage of breastfeeding shorter than six months uwas 32.1%. No significant difference was found between this group and those with breastfeeding longer than six months in terms of age and educational status of parents, the professions and workout permission for breastfeeding of mothers and the ratio of the mothers starting hreastfeeding within sixty minutes after delivery. In contrast, the birth weight of the infants breastfed shorter than six months was significantly low (p=0.000) and the ratio of mothers trained for breastfeeding was found significantly higher for the group with breastfeeding longer than six months (p=0.02). Neverthless, the ratio of pacifier usage was statistically higher in the infants breastfed less than six months. (p=0.000). Conclusion: To maintain breastfeeding longer than six months, mothers should be trained before and after labour. Infants with low birth weight should be followed up closely and pacifier usage shoud be avoided for the infants on breastfeeding.

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding duration, trainin, pacifier


Ali Rahmi Bakiler, Salih Özgür, Esra Arun Özer. Factors Influencing on Breastfeeding. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(2): 111-115


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1191 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale