Yineleyen ve İnatçı Akut Lösemilerde Flag-İda Kemoterapi Sonuçları [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 115-126 | DOI: 10.5222/terh.2009.28379  

Yineleyen ve İnatçı Akut Lösemilerde Flag-İda Kemoterapi Sonuçları

Abdullah Altıntaş1, Semir Paşa2, Yüksel Küçükzeybek1, Cengiz Demir3, Orhan Ayyıldız4
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, Onkoloji Kliniği
2Ergani Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, DİYARBAKIR
3Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilini Dalı, DİYARBAKIR
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

AMAÇ: Yineleyen ve inatçı akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve akut miyeloblastik lösemi (AML) olgularımızda, FLAG-İDA (Fludarabin, cytarabin, idarubisin, G-CSF) kemoterapisi sonuçlarımızı inceledik. GEREÇ VE YÖNTEM: Fludarabine 30 mg/m2 tek doz, sitarabin 2 gr/m2 5 gün, idarubicin 10 mg/m2 3 gün verildi. Kemoterapi tamamlandıktan sonra nötrofil düzeyi yükselinceye kadar koloni uyarıcı faktör (G-CSF) 5 ug/kg/gün dozda uygulandı. ALL ve AML olguları arasında cinsiyet, yaş ortalaması, beyaz küre sayısı, nötrofil sayısı, hemoglobin düzeyi, hematokrit düzeyi, trombosit sayısı, laktat dehidrogeuaz düzeyi, fıbrinojen düzeyi, PTZ düzeyi, INR düzeyi ve aPTT düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. BULGULAR: Mayıs 2005 ve Nisan 2008 tarihleri arasında, yineleyen/inatçı 10 ALL, 37 AML olgusu FLAG-İDA protokolü ile tedavi edildi. ALL grubunda 3 hasta inatçı, 7 hasta yineleyen ALL olgusuydu. 3'ü erken (%42), 4'ü (%58) geç yineleyen olgulardı. FLAG-İDA rejimi sonrası ALL hastalarının hiçbirinde tam gerileme elde edilemedi, tedavi sonrası toplam yaşam süresi 4,2 ± 1,6 ay bulundu. AML olgularının 20'si yineleme, 17'si inatçı AML hastalarıydı. İnatçı/yineleyen hasta sayıları gruplar arasında benzerdi (p=0,157). Olguların 15'inde (%40,5) tam gerileme elde edildi. Gerileyen olgularda FLAG-İDA sonrası ortalama yaşam süresi 11,64 ± 9,6 ay, girmeyen olgularda 6,36 ± 5,9 ay olarak saptandı (p=0,003). 17 primer inatçı AML'li hastanın 5'i (%29,4) geriledi. 20 yinelemeli AML olgusunun 10'unda (%50) tam gerileme oldu. 12'si erken, 8'i geç yineleyen olgulardı. Erken yineleyen olgularda gerileme oranı 4/12 (%33), geç yineleme olgularda 6/8 (%75) olarak bulundu (p=0,157). Primer dirençli hastalar (5/17) ile yinelemeli hastalar (10/20) arasında FLAG-ÎDA protokolü ile gerileme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0,09). FLAG-İDA uygulaması esnasında hiçbir hastada kullanılan ilaçlara bağlı toksik ölüm izlenmedi. SONUÇ: AML olgularında gerileme gözlenmesi dikkate değer ölçüdeydi. Bu bulgular bize yineleyen veya inatçı AML olgularında FLAG-İDA tedavisinin iyi bir seçenek olduğunu, buna karşın ALL olgularında yeterli olmadığını telkin etmektedir. Etkinliğin FLAG-İDA rejiminin Yineleyen/inatçı ALL olgularında daha geniş hasta gruplarında değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: FLAG-İDA, Fludarabin, Yineleyen/inatçı akut lösemi.


Flag-Ida In The Treatment Of Refractory/Relapsed Adult Acute Leukemias

Abdullah Altıntaş1, Semir Paşa2, Yüksel Küçükzeybek1, Cengiz Demir3, Orhan Ayyıldız4
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, Onkoloji Kliniği
2Ergani Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, DİYARBAKIR
3Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilini Dalı, DİYARBAKIR
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

AIM: We evaluated the efficacy and toxicity of FLAG-IDA (fludarabine, cytarabine, idarubicine, G-CSF) salvage regimen in patients with relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia (ALL) and acute myeloblastic leukemia (AML). MATERIAL AND METHOD: Relapsed/refractory ALL (n=10) and AML (n=37) patients were treated with FLAG-IDA regimen between May 2005 and April 2008. Fludarabine 30 m g/m2, cytarabine 2 gr/m2 for 5 days, idarubicine 10 mg/m2 were administered for 3 days. FINDINGS: After completion of chemotherapy G-CSF was administered 5 ug/kg/day until neutrophil recovery. There was no statistically significant difference in terms of gender, age, white blood cell count, neutrophil count, hemoglobin levels, platelet count, lactat dehidrogenase level and fibrinogen levels, PTZ, INR and aPTT levels between patients with AML and ALL. Three patients were refractory, and 7 patients were relapsed ALL. Three patients with early (42%), and 4 patients (58%) were late relapses. None of the patients with ALL achieved complete remission after FLAG-IDA regimen administration. Median survival of patients with ALL was 4.2 ± 1.6 months. Twenty patients were relapsed and 17 were refractory in AML group. Number of patients in relapsed and refractory group were similar (p=0.157). Complete remission was achieved in 15 (40.5%) cases and median duration of complete remission was 6 months. Mean overall survival was 11.64 ± 9.6 months for patients with achieved complete remission and 6.36 ± 5.9 months for patients with refractory to FLAG-IDA regimen (p=0.003). Five of seventeen (29.4%) patients with primary refractory and 10 out of 20 patients (50%) with relapsed AML achieved complete remission. Twelve out of 20 patients had early and 8 patients had late relapse. Complete remission was achieved in 4/12 (33%) in early, and 6/8 (75%) in patients with late relapse (p=0.157). There was no statistically significant difference in terms of achieving complete remission with FLAG- IDA regimen between patients with primary refractory and relapsed (p=0.09). There were no death caused from the specific toxic effect of drugs used in FLAG-IDA regimen. CONCLUSION: The remission rate in AML group with FLAG-IDA is considerable. These results suggested that FLAG- IDA therapy can be an alternative in primary refractory, early and late relapsed patients with AML, in contrast to the inefficiency in ALL cases. However, large-scale studies are warranted to determine the efficacy of FLAG-IDA in relapsed or refractory patients with ALL.

Keywords: FLAG-IDA, fludarabine, Relaps/refractory acute leukemia.


Abdullah Altıntaş, Semir Paşa, Yüksel Küçükzeybek, Cengiz Demir, Orhan Ayyıldız. Flag-Ida In The Treatment Of Refractory/Relapsed Adult Acute Leukemias. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 115-126


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (1379 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale