Çocukluk Çağı Helicobacter Pyloriİnfeksiyonunda Hızlı Üreaz ve Üre NefesTesti Tanı Yöntemlerinin Karşılaştınlması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 149-153 | DOI: 10.5222/terh.2007.29053  

Çocukluk Çağı Helicobacter Pyloriİnfeksiyonunda Hızlı Üreaz ve Üre NefesTesti Tanı Yöntemlerinin Karşılaştınlması

Özlem Bekem Soylu1, Yeşim Öztürk2, Erdener Özer3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatri Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu tanısında kullanılabilecek ideal bir yöntem bulunmadığı için kullanılacak test, olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirilerek seçilmelidir. Bu çalışmada, dispeptik yakınmalarla başvuran ve etiyolojiye yönelik olarak üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan çocuklarda H.pylori tanısı için kullanılan hızlı üreaz testi ve 13C-üre nefes testi yöntemlerinin histolojik inceleme altın standart kabul edilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelenerek yaşları, cinsiyetleri, endoskopik tanıları, histoloji, hızlı üreaz testi ve üre nefes testi sonuçları kaydedildi. Histolojik incelemede H.pylori varlığı altın standart kabul edilerek hızlı üreaz testi ve üre nefes testi için duyarlılık, özgüllük, olumlu öngörü, olumsuz öngörü, olabilirlik oranı, tutarlılık oranı ve kappa değerleri hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya yaşları 3.9-17.3 yıl (12.3±3.8) arasında değişen 29 (%56.9)'u kız 51 hasta alındı. Histolojik inceleme sonucunda %49 (25/51) hastada H. Pylori pozitif saptandı. Histolojik inceleme altın standart olarak kabul edildiğinde hızlı üreaz testinin duyarlılığı %88, özgüllüğü %73, olumlu öngörü değeri %76, olumsuz öngörü değeri %86, olabilirlik oranı 3,1, tutarlılık %80 ve kappa değeri 0.61 bulundu. Bu değerler 13C-üre nefes testi için sırasıyla %92, %20, %73, %50, 2.75, %71 ve 0.14 idi. Sonuç: Çalışmamızda elde edilen sonuçlara dayanılarak hızlı üreaz testinin olumsuz bulunması durumunda histolojik incelemenin yapılması önerilebilir. 13C-üre nefes testi hakkında daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için daha geniş çalışmalar gerekmektedir. Sonuç olarak, H. Pylori tanısında ideal bir yöntem bulunmamaktadır. Hızlı üreaz testi ve 13C-üre nefes testi uygulanırken olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, H. pylori, hızlı üreaz testi, üre nefes testi


Comporison of Rapid Uresa and Urea Breat Test as Diagnostic Test for Helicobacter Pylori Infection in Childhood

Özlem Bekem Soylu1, Yeşim Öztürk2, Erdener Özer3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatri Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Aim: Because there is no ideal method for diagnosis of Helicobacter pylori (H. pylori), diagnostic tests should be chosen by evaluating the positive and negative aspects. We aimed to compare rapid urease test and 13C-urea breath test with histological examination as the gold standard, in dyspeptic children who underwent upper gastrointestinal system endoscopy for the etiology. Methods: Hospital records were evaluated retrospectively and age, gender, endoscopic diagnosis, histology, rapid urease and urea breath test results were noted. Sensitivity, specifity, positive predictive value, negative predictive value, probability ratio, reliability ratio and kappa values were calculated for rapid urease and urea breath tests by taking presence of H. Pylori in histological examination as the gol d standard. Results: Fifty-one patients, of ıvhich 29 (56.9%) were girls and whose ages were between 3.9-17.3 (12.3±3.8) years, were included. H. Pylori was positive histologically in 49% (25/51) of the patients. Sensitivity, specifity, positive predictive value, negative predictive value, probability ratio, reliability ratio and kappa values were 88%, 73%, 76%, 86%, 3.1, 80%, 0.61 for rapid urease test and were 92%, 20%, 73%, 50%, 2.75, 71%o, 0.14 for 13C-urea breath test, respectively. Conclusion: It may be proposed that histological examination should be performed if rapid urease test is negative. More extensive studies are needed to obtain more reliable results about 13C-urea breath test. In conclusion, there is no ideal method for diagnosis of H. Pylori. Rapid urease and 13c -urea breath tests should be evaluated with both positive and negative aspects.

Keywords: Child, H. pylori, rapid urease test, urea breath test


Özlem Bekem Soylu, Yeşim Öztürk, Erdener Özer. Comporison of Rapid Uresa and Urea Breat Test as Diagnostic Test for Helicobacter Pylori Infection in Childhood. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 149-153


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (486 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale