Kırk Yaş ve Altı ile Yetmiş Yaş ve Üstü Meme Kanserli Olguların Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 127-132 | DOI: 10.5222/terh.2016.127  

Kırk Yaş ve Altı ile Yetmiş Yaş ve Üstü Meme Kanserli Olguların Değerlendirilmesi

Orhan Üreyen, Enver İlhan, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli
İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği A Departmanı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmadaki amacımız kırk yaş ve altı ile yetmiş yaş ve üstü meme kanserli hastaların klinik ve histopatolojik özellikler ile tedavi yaklaşımlarını karşılaştırmak ve prognostik faktörler açısından yaşa göre farklılık olup olmadığını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde invaziv meme karsinomu nedeniyle ameliyat edilen 40 yaş ve altı(Grup I) ile 70 yaş ve üstü(Grup II) hastalar retrospektif olarak tümör histopatoloji tipi, uygulanan cerrahi, aksiler tutulum ve prognostik parametreler yönünden irdelendi.
BULGULAR: Grup I de 15(%55,6), Grup II'de 12(%44,6) meme kanserli hasta çalışmaya dahil edildi. Grup I’de 7(%46) ve Grup II’de 2(%16)) hastaya meme koruyucu cerrahi(MKC) uygulandı. Operasyon tipinin grup içi karşılaştırılmasında Grup II olgularının ameliyat tipinde anlamlı farklı bulundu (p=0,021). Gruplar arasında histopatoloji sonucu açısından anlamlı fark bulunmamış (p>0,05) olup grup içi karşılaştırılmasında Grup I hastalarının histopatoloji sonucunda anlamlı farklı bulundu (p=0,001). Erken ve lokal ileri evre açısından Grup I ve Grup II arasında sırasıyla %66,7’ye karşın %33,3 oranında erken evreye rastlandı.
Gruplar içi karşılaştırmada Grup II olgularının, ER pozitifliği, PR pozitifliği ve moleküler altgrup sınıflaması dağılımları beklenen dağılımlardan anlamlı farklı bulundu (p<0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Genç yaş ve ileri yaş meme kanserlerinde benzer prognostik faktörlerin varlığının yanısıra her bir grup kendine özgün iyi yada kötü prognostik faktörlere sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, genç yaş, ileri yaş, prognostif faktör


Evaluation of patients with breast cancer 40 years of age and under and 70 years of age and older

Orhan Üreyen, Enver İlhan, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli
A Department Of General Surgery, İzmir Bozyaka Education And Research Hospital, İzmir

INTRODUCTION: The aim of our study is the evaluation of the clinicopathological features; treatment approaches and differences in prognostic factors between breast cancer patients 40 and under years of age and 70 and over years of age
METHODS: Patients 40 and under (Group 1) and 70 and over (Group 2) years of age who had surgical intervention for invasive breast carcinoma were evaluated retrospectively in terms of histological type, surgical procedure, axillary involvement and factors affectin gprognostic parameters.
RESULTS: Twenty-seven patients were included to study. Fifteen (55.6%) patients were in Group 1 and 12(44.6%) were in group 2.Breast-conserving surgery was performed for 7(46%) patients of group 1and 2 (16%) of group 2. In comparison of groups,there were statistically significant difference in group 2 in terms of operation type (p=0.021).There were no significant difference between groups in terms of histopathological results(p>0.05), however, results of group 1 patients were different when they were compared to each other (p=0,001).%66,7 of group 1 and %33,3 of group 2 patients were considered as early stage. There were significant difference in group 2 patients, in terms of estrogen and progesteron receptor expression and classification of molecular subtypes(p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with breast cancer in younger/older ages has similar tumor behaviour; besides, each group has unique parameters affecting prognosis.

Keywords: breast cancer, early age, elderly age, prognostic factor


Orhan Üreyen, Enver İlhan, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli. Evaluation of patients with breast cancer 40 years of age and under and 70 years of age and older. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 127-132

Sorumlu Yazar: Orhan Üreyen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (31 kere görüntülendi)
 (1722 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale