Koroner Baypas Ameliyatlarından Sonraki Dopamin İnfüzyonunun Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi: Hasta Ötiroid Sendromu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 97-103 | DOI: 10.5222/terh.2010.36237  

Koroner Baypas Ameliyatlarından Sonraki Dopamin İnfüzyonunun Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi: Hasta Ötiroid Sendromu

Mustafa Karaçelik1, Baran Uğurlu2, Öztekin Oto2, Eyüp Hazan2, Ünal Açıkel3
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği
29 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı
3Özel Ege Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Denizli

AMAÇ: Koroner baypas ameliyatı yapılan olgularda dopamin infüzyonunun tiroid hormonlarına etkisini araştırmak GEREÇ VE YÖNTEM: Bu gözlemsel çalışmaya preoperatif dönemde tiroid bezi hastalığı bulunmayan olgular alınmıştır. Dopamin infüzyonu yapılmayan olgular kontrol grubu: GRUP I (S=16), dopamin infüzyonu yapılan olgular ise 3 gruba ayrılmıştır. Sırasıyla 2,5-7,5µg/kg/dak dozda dopamin infüzyonu alan olgular GRUP-II (S= 11), 10-20µg/kg/dak dozda dopamin infüzyonu alan olgular GRUP-III (S=12), 20 µg/kg/dak ve daha yüksek dozda dopamin infüzyonu alan 10 olgu GRUP IV (%21) olarak tanımlanmıştır. Kan örnekleri postoperatif en az 48 saat dopamin infüzyonu yapılan olgulardan, preoperatif dönemde ve postoperatif 2. 8. 16. 24. 48. ve 72. saatlerde alınarak; serum T3, serbest ST3, tiroksin (T4), serbest tiroksin (ST4) ve TSH düzeylerine bakılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya; ortalama yaşı 62±11 olan, 26 erkek, 23 kadın olgu alınmıştır. Gruplar arasında akut myokard infarktüsü, sol ana koroner lezyonu, greft sayıları arasında anlamlı fark olmadığı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları (SVEF) GRUP-III ve IV'de belirgin olarak daha düşük olduğu saptanmıştır. GRUP I ve II'de ölüm gözlenmezken, GRUP III'te 2 hasta, GRUP IV'te ise 6 hasta çalışma sırasında kaybedilmiştir. Olguların tiroid hormon özdengesi(homeostaz) ndeki değişiklikler değerlendirildiğinde; GRUP-I ve II'de T3 ve FT3 düzeyleri postoperatif erken dönemde düşmüştür ve en düşük düzeylere postoperatif 16 ncı saatte ulaşılmıştır. 24 ncü saatte tekrar yükselmeye başlamıştır ve 72 nci saatte preoperatif düzeylere yükselmiştir. T4, FT4 ve TSH düzeyleri postoperatif 2.nci saatte anlamlı düşmüştür. Yetmiş ikinci saatte preoperatif dönemdeki düzeylere yükselmiştir. GRUP-III ve IV'de postoperatif dönemde tiroid hormon düzeyleri sürekli düşük seyretmiş ve 72 nci saatte en düşük değerlere ulaşmıştır. SONUÇ: Bu çalışmada, 7,5 µg/kg/dak dozunun üstünde dopamin infüzyonu, tiroid hormon düzeylerini anlamlı olarak etkilenmektedir ve bu durum uygunsuz TSH yanıtına yolaçar. Bu yatrojenik hipotiroidizm dopamin infüzyonunun dozu ve durumun ciddiyeti ile paralellik gösterir. Pozitif inotrop ilaçların seçiminde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hasta Ötiroid Sendromu, Koroner baypas, Nontiroidal Hastalık Sendromu, Tiroid hormonları


The Effect of Dopamine Infusion on Thyroid Hormone Levels After Coronary Bypass Surgery: Euthyroid Sick Syndrome

Mustafa Karaçelik1, Baran Uğurlu2, Öztekin Oto2, Eyüp Hazan2, Ünal Açıkel3
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği
29 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı
3Özel Ege Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Denizli

AIM: To determine the effects of dopamine infusion on thyroid hormones in patients who had undergone coronary bypass surgery. MATERIAL AND METHOD: Patients who had not had thyroid gland disease pre-operatively were enrolled in this observational study. The patients who were not administered dopamine infusion formed the control group (GROUP I, n=16), the patients who received dopamine infusion were categorized into three groups as follows: GROUP II (dopamine infusion of 2.5-7.5 µg/kg/min; n=11), GROUP III (dopamine infusion of 10-20 µg/kg/min; n=12), and GROUP IV (dopamine infusion of 20 µg/kg/min or more; n=10). Blood samples were collected pre-operatively and at 2, 8, 16, 24, 48, and 72 hours post-operatively from the patients who were administered dopamine infusions for at least 48 hours post-operatively, The serum T3, free T3, thyroxine, free thyroxine and TSH levels were detected. RESULTS: Twenty-six males and 23 females with a mean age of 62±11 years were included in the study. There were no significant differences between the groups in terms of acute myocardial infarction, left main coronary lesions, and number of grafts, while the left ventricular ejection fraction (LVEF) values were significantly lower in groups III and IV than the rest. While no deaths were observed in the patients in groups I and II, 2 patients (16.6%) from group III and 6 patients (60%) from group IV died during the study. Evaluation of the patients in terms of alterations in thyroid hormone homeostasis demonstrated that T3 and FT3 levels in patients in groups I and II decreased in the early post-operative period and reached the lowest levels 16 hours post-operatively. The T3 and FT3 levels initiated to rise again by the 24th hour and increased to pre-operative levels by 72 hours post-operatively. T4, FT4, and TSH levels were observed to drop significantly by 2 hours post-operatively, increasing to the pre-operative levels by 72 hours post-operatively. Thyroid hormone levels were noted to be low in all measurements performed post-operatively in groups III and IV and reached the lowest levels by 72 hours. CONCLUSION: In this study, thyroid hormone levels were affected significantly on the dose of 7.5 mg / kg / min infusion of dopamine, and this leads to inappropriate TSH response. This iatrogenic hypothyroidism is in parallel with dose of dopamine on and the severity of the situation. We believe that this factor is taken into account the selection of positive inotropic drugs.

Keywords: Coronary by-pass, Euthyroid Sick Syndrome, Nonthyroidal illness syndrome, Thyroid hormones


Mustafa Karaçelik, Baran Uğurlu, Öztekin Oto, Eyüp Hazan, Ünal Açıkel. The Effect of Dopamine Infusion on Thyroid Hormone Levels After Coronary Bypass Surgery: Euthyroid Sick Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 97-103


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (631 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale