Kliniğimizde görülen on sekiz yaş altındaki iki transizyonel hücreli mesane kanseri olgusu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(3): 246-250 | DOI: 10.5222/terh.2017.246  

Kliniğimizde görülen on sekiz yaş altındaki iki transizyonel hücreli mesane kanseri olgusu

Batuhan Ergani1, Mustafa Karabıçak1, Anna Carina Ergani2, Ülkü Küçük3, Gökhan Koç1, Zafer Kozacıoğlu1, Yusuf Özlem İlbey1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Transizyonel hücreli mesane kanserleri 40 yaş altında nadir olarak görülen ve ileri yaş hastalığı olarak bilinen kanserlerdir. Hastaların çoğu ağrısız makroskopik hematüri ile başvururlar ancak asemptomatik olup insidental olarak da tanı alabilirler. Kliniğimizde son 6 ay içinde mesane kanseri tanısı konan 18 yaşın altındaki 2 olgumuzdan ilki; on yedi yaşında bayan hasta olup son bir hafta içinde başlayan idrarda kanama şikayeti mevcuttu. Olgunun tam idrar tetkikinde bol eritrosit mevcuttu ve üriner ultrasonografisinde ( USG ); mesane posterior sağında yaklaşık 26x13 mm boyutunda vasküler solid lezyon izlenmekteydi. Hastaya transüretral rezeksiyon-mesane tümörü ( TUR-MT ) yapıldı ve histopatolojik inceleme sonucu düşük dereceli noninvazif papiller ürotelyal karsinom geldi. Hastaya haftada bir olmak üzere 8 hafta süre ile intrakaviter epirubisin tedavisi verildi. İntrakaviter epirubisin tedavisi sonrası yapılan ilk kontrol sistoskopisinde yeni tümör saptanmadı ve belli aralıklarla yapılacak olan kontrol sistoskopileri ile takip altına alındı. Diğer olgumuz on altı yaşında bayan hasta olup son bir aydır olan ve aralıklı devam eden idrarda yanma ve kanama şikayeti nedeni ile hastanemiz çocuk cerrahi kliniğine başvurmuş. Hastaya yapılan üriner USG’de; mesane posterior sağ parasagittal yerleşimli 6.5x13 mm boyutlu akustik gölge vermeyen düzgün sınırlı hipoekoik lezyon izlenmesi üzerine basket polipektomi yapılmış. Alınan materyalin histopatolojik inceleme sonucu düşük dereceli noninvazif papiller ürotelyal karsinom gelmesi üzerine hasta tarafımıza refere edildi. Kontrol amaçlı çekilen üriner USG’de; mesane sağ posterior lateralde 8 mm çaplı polipoid görünüm izlenmekteydi. Hastaya TUR-MT yapıldı ve histopatolojik inceleme sonucu düşük dereceli noninvazif papiller ürotelyal karsinom geldi. Bu sonuçla hasta düşük risk mesane kanseri kabul edilerek belli aralıklarla yapılacak olan kontrol sistoskopileri ile takip altına alınmasına karar verildi. Çalışmamızda on sekiz yaşın altında tanı konan iki mesane kanseri olgusu güncel literatür eşliğinde incelendi.

Anahtar Kelimeler: Mesane, on sekiz yaş, transizyonel hücreli karsinom


Two transisional cell bladder carcinoma cases seen in our clinic under eighteen years

Batuhan Ergani1, Mustafa Karabıçak1, Anna Carina Ergani2, Ülkü Küçük3, Gökhan Koç1, Zafer Kozacıoğlu1, Yusuf Özlem İlbey1
1Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital, Department of Urology, İzmir, Turkey
2Department of Child Health and Diseases, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkey
3Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital, Department of Pathology, İzmir, Turkey

Transitional cell carcinoma of the bladder is a rare cancers under 40 years and those are known as advanced age diseases.Most patients present with painless macroscopic hematuria.In our clinic two cases have been diagnosed with bladder cancer in the last 6 months at first; a female patient at seventeen years old complained of bleeding in urine that started within last week.The patient had abundant erythrocytes in her urine examination and at urinary ultrasonography (US); a 26x13 mm vascular solid lesion was observed to the right of the posterior of bladder.Transurethral resection of bladder tumor (TUR-BT) was performed on the patient and histopathologic examination revealed low grade noninvasive papillary urothelial carcinoma (PUC).Intracavitary epirubicin treatment was given to the patient once weekly for 8 weeks.No new tumor was detected in first control cystoscopy after intracavitary epirubicin treatment and she was followed up with control cystoscopies to be performed at regular intervals.Our other case was a 16-year-old female patient who was admitted to our pediatric surgery clinic for burning and bleeding in her urine within last one month.In the patient's urinary US; a well defined 6.5x13 mm sized without acoustic shadowing hypoechoic lesion posterior right parasagittal situated in bladder so patient was performed basket polypectomy. histopathologic examination of the received material revealed low grade noninvasive PUC; then patient was referred to us.For control purposes patient was taken urinary US that 8 mm diameter polypoid appearance was observed in the right posterior of bladder.The patient was done TUR-BT and histopathologic examination revealed low grade noninvasive PUC.With this result, the patient was admitted to low-risk bladder cancer and she was decided to be followed up with control cystoscopies to be performed at regular intervals.In our study two cases of bladder cancer diagnosed under 18 years of age were reviewed in the light of current literature.

Keywords: Bladder, eighteen years, transisional cell carsinoma


Batuhan Ergani, Mustafa Karabıçak, Anna Carina Ergani, Ülkü Küçük, Gökhan Koç, Zafer Kozacıoğlu, Yusuf Özlem İlbey. Two transisional cell bladder carcinoma cases seen in our clinic under eighteen years. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(3): 246-250

Sorumlu Yazar: Batuhan Ergani, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale