İki - Altı Yaş Çocuklarda Aşılanma Durumu ve Etkileyen Risk Faktörle [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 13-21 | DOI: 10.5222/terh.2005.38981  

İki - Altı Yaş Çocuklarda Aşılanma Durumu ve Etkileyen Risk Faktörle

Işın Yaprak1, Oya Halıcıoğlu1, Ümran Kurun1, Sabriye Çokçeken Okçu1, İkbal Akduman1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri

Amaç: Çocukluk çağı önlenebilir hastalıkları, aşı uygulamalarının etkin bir şekilde yapılması ile pek çok ülkede önemli ölçüde azalmıştır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde, halen, ölüme ve sakatlığa neden olabilmektedir. Aşılanma oranlarının yükseltilebilmesi için aşılanmayı engelleyen faktörlerin bilinmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çalışmamızda, hastanemiz polikliniklerine başvuran çocukların aşılara göre aşılanma oranlarının tespiti, ebeveynlerin eğitimi, gelir düzeyi, ailedeki çocuk sayısı, göç durumu ve yerleşim yeri gibi özelliklerin aşılanma durumuna etkisi ve aşılanmama nedenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya hastanemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine 1 Kasım 2002- 31 Mart 2003 tarihleri arasında çeşitli yakınmalar nedeniyle başvuran, aşı kartları görülerek aşılanma durumu hakkında tam ve doğru bilgi alınabilen, 24-72 ay arasındaki 1000 çocuk dahil edildi. Bir doz BCG, 4 doz DBT ve oral polio, 3 doz Hepatit B, bir doz kızamık aşısı veya kızamık antijeni içeren aşı ile aşılanan olgular "tam aşılı" herhangi birinin eksik olması halinde "eksik aşılı" olarak değerlendirildi. Bilgiler ebeveynler ile yüzyüze görüşülerek alındı ve toplam 19 maddeden oluşan anket formuna kaydedildi. Aşılanma durumu hakkında tam ve doğru bilgi alınamayan çocuklar çalışma dışında tutuldu. Olgular Tam Aşılı ve Eksik Aşılı olmak üzere iki grupta incelendi. Eksik aşılanma nedenleri araştırıldı. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi, SPSS for Windows version 10.0 istatistik paket programı ile Ki-kare ve Mann-Whitney U testi kullanılarak elde edildi, p<0.05 olması anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan olguların 462 (%46.2)'si kız, 538 (%53.8)'i erkek olup, ortalama yaş 43.2±13.6 (ortanca 41) ay olarak bulundu. Olguların %99.5'i aşılarını sağlık ocaklarına yaptırmışlardı. Tam aşılanma oranı %97.1 bulunurken, aşılara göre aşılanma oranları, BCG için %99.9, DBT-4 için %97.8, Polio-4 için %97.7, Hepatit B-3 için %97.7, kızamık için %98.5 olarak saptandı. Sağlık Bakanlığı rutin aşı takviminde yer almayan aşıların uygulanma oranı %2.8 olarak bulundu. Aşıları tam ve aşıları eksik olgular arasında, anne ve babaların eğitim durumu, gelir düzeyi, sahip olunan çocuk sayısı, yaşadıkları yer, göç durumu ve ikamet süreleri bakımından anlamlı fark bulundu (p<0.05). "Aşının gerekliliğinden habersiz olma" %37.9 ile eksik aşılanma nedenleri içinde birinci sırada idi. Aşı yapan kişinin aşının tamamlandığını söylemesi, aşı yan etkilerinden korkma, bir sonraki dozun gerekliliğinden habersiz olma, aşı yerinin uzak olması, ebeveynin meşgul olması, çocuğun nörolojik soruna sahip olması diğer önemli nedenlerdi. Sonuç: Çalışmamızda, ailedeki çocuk sayısı, bildirilen adresteki ikamet süresi, anne ve babanın eğitim ve gelir düzeyi, varoşta yaşama ve göç varlığının eksik aşılanma için bir risk faktörü olduğu görülmüştür. Hastaneye başvurunun aşı uygulaması için fırsat olarak değerlendirilebileceği ve aşılamada kazanım sağlanabileceği kanısına varılmıştır.Vaccination Status in 2 to 6 Year Old Children and the Related Risk Factors

Işın Yaprak1, Oya Halıcıoğlu1, Ümran Kurun1, Sabriye Çokçeken Okçu1, İkbal Akduman1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Klinikleri

Aim: The incidence of waccine preventable diseases have been significantly decreased in many countries by effective immunization programs in children. However, they continue to be the causes of mortality and morbidity in developing countries. The aim of this study was to evaluate the vaccination status of children and the related risk factors. Methods: A thousand children, aged 24 to 72 months seen at Izmir Tepecik Teaching Hospita!, Pediatric Outpatient Clinics between November 1st, 2002 and March 31st, 2003 were included in the study. Data were obtained from the childrens official vaccination records and face to face interview with the parents recorded on the questionnaire forms consisting of 19 items. Children vaccinated with 1 BCG, 4 DTP and oral polio, 3 Hepatitis B, 1 measles or vaccination containing measles antigenes were considered as "completely vaccinated"; those lacking any one of these vaccines were considered "incompletely vaccinated". The study group were analyzed in "complete vaccination" and "incomplete vaccination"' groups in terms of related risk factors. Chi square and Mann-Whitney U tests were used in statistical analysis; p<0.05 was considered significant. Results: Mean age of the study group was 43.2 ±13.6 (median 41) months. 99.5% of the children were vaccinated in primary health care centers. The vaccination cover age for BCG, DTP-4, Polio-4, Hepatitis B-3 and for Measles vuere 99.9%, 91.8%, 97.7%, 97.7% and 98.5% respectively. A statistically significant difference was found between the complete and incomplete vaccination groups in terms of parental education level, income, number of children, immigration status and living area. The leading cause for incomplete vaccination was the family being ignorant about the necessity of vaccination. Conclusion: We showed that low education and socioeconomic level of parents, short duration for living in the same address, immigration history, living in a rural area, having more than two children are risk factors for incomplete immunization. Hospital referrals could be accepted as opportunities for completing vaccination

Keywords: Vaccination status, incomplete vaccination, risk factors


Işın Yaprak, Oya Halıcıoğlu, Ümran Kurun, Sabriye Çokçeken Okçu, İkbal Akduman. Vaccination Status in 2 to 6 Year Old Children and the Related Risk Factors. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 13-21


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale