Ulusal Sağlık Sisteminin hepatit B tedavisi için belirlediği karaciğer inflamasyon eşiklerinin ölçümünde invaziv olmayan skorlama sistemlerinin öngörme yeteneği [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 139-145 | DOI: 10.5222/terh.2016.139  

Ulusal Sağlık Sisteminin hepatit B tedavisi için belirlediği karaciğer inflamasyon eşiklerinin ölçümünde invaziv olmayan skorlama sistemlerinin öngörme yeteneği

Şebnem Çalık1, Evren Vecdi Genç1, Alpay Arı2, Hatice Uluer3
1Nazilli Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
2Izmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de hepatit B tedavisi sadece, Ulusal Sağlık Sistemi’nin histolojik aktif hastalık (HAH) olarak belirlendiği eşik değerler olan 6/18’ e eşit veya yüksek karaciğer inflamasyonu ve/veya 2/6’ ya eşit tada yüksek fibrozis varlığında başlanabilir. İnvaziv olmayan skorlama sistemleri bu eşik değerleri belirlemede yardımcı olabilir.
Bu çalışmanın amacı invaziv olmayan skorların kronik B hepatiti tedavisi için belirlenmiş HAH eşik değerleri öngörme yeteneklerini araştırmaktı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, KHB nedeniyle karaciğer biopsisi yapılmış 132 hastanın verileri analiz edildi. Daha önce tanımlanmış invaziv olmayan skorlama modelleri; APRI, HUi modeli, Yaş/trombosit oranı, Forn’un indeksi, FIB-4 indeksi ve AST /ALT oranı HAH eşik değerlerini öngörme yeteneği yönünden incelendi.
BULGULAR: Hastaların 83’ünde (% 63) HAH eşik değerlerin üzerinde inflamasyon ve/veya fibrozis saptandı. Histolojik aktif hastalık eşik değerlerini öngörme için invaziv olmayan testlerin elde edilen eğri altında kalan değerleri FIB-4 indeksi için 0,66, APRI indeksi için 0,75, HBV DNA için 0,73 ve ALT için 0,68 idi; bu değerler istatistiksel olarak anlamlıydı (P < 0,05). APRI skorunun öngörme kapasitesi diğer test ve parametrelerden daha büyük idi. APRI skorunun eşik değeri 0,5 olduğunda özgüllük ve pozitif öngörme değeri sırasıyla % 89,8 ve % 91,2 saptandı. APRI skoru 0,5 üzerinde bulunan 57 hastanın 52 sinde (% 91,2) karaciğer biyopsisinde HAH eşik değeri üzerinde saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: APRI skoru Ulusal Sağlık Sitemi’nin KHB hastaların tedavisi için belirlediği HAH eşik değerleri öngörmede faydalı bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, öngörme, karaciğer inflamasyon aktivitesi, karaciğer fibrozisi, invaziv olmayan skorlar


Predictive ability of non-invasive scores to measure the National Health System’s histologic active disease cutoffs triggering treatment chronic hepatitis B

Şebnem Çalık1, Evren Vecdi Genç1, Alpay Arı2, Hatice Uluer3
1Nazilli Public Hospital, Infectious Disease And Clinical Microbiology Department
2Izmir Bozyaka Teaching And Research Hospital, Infectious Disease And Clinical Microbiology Department
3Ege University Medical Faculty, Biostatistic Department

INTRODUCTION: In Turkey chronic hepatitis B therapy can only be started at shown hepatic inflammation equal or above 6/18 and/or fibrosis equal or above 2/6 by liver biopsy which were National Health Systems histologic active disease cutoffs (HADc). Non invasive hepatic scoring system may be useful to predict HAD. The aim of study was to evaluate the predictive ability of non-invasive scores to predict HAD for treatment of patients with chronic hepatitis B (CHB).
METHODS: In this retrospective study, we analyzed data from 132 CHB patients who had been subjected to liver biopsy. Previously described Noninvasive scoring models APRI, Hui’s model, Age/platelet ratio, Forn’s index, FIB-4 index and AST/ALT ratio were evaluated to predict HAD.
RESULTS: Eightythree of patients (%63) were determined hepatic inflamations and/or fibrosis higher than HADc. The areas under the curves (AUCs) of noninvasive test data used to predict HAD were 0.66 for the FIB4 index, 0.75 for the APRI, 0.73 for the HBV DNA level and 0.68 for the alanin aminotransferase (ALT) test; these values were statistically significant (all p values <0.05). The ability of the AST - to - platelet ratio (APRI) to predict cutoffs was greater than that of the other measures. At APRI cut off value was 0.5, the specificity and positive predictive value were 89.8% and 91.2% respectively. Of the 57 patients with APRI scores above 0.5 had higher than HADc (as assessed by liver biopsy) in 52 (91.2%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The APRI score may be a useful noninvasive marker predicting National Health System HADc for treatment of CHB patients.

Keywords: Chronic hepatitis B, prediction, hepatic inflammatory activity, liver fibrosis, noninvasive scores


Şebnem Çalık, Evren Vecdi Genç, Alpay Arı, Hatice Uluer. Predictive ability of non-invasive scores to measure the National Health System’s histologic active disease cutoffs triggering treatment chronic hepatitis B. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 139-145

Sorumlu Yazar: Şebnem Çalık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale