Fleksör Tendon Yaralanmalarında Primer Onarım Ye Rehabilitasyon Sonuçlarımız [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 14-17 | DOI: 10.5222/terh.2001.43748  

Fleksör Tendon Yaralanmalarında Primer Onarım Ye Rehabilitasyon Sonuçlarımız

Ahmet Eren1, Cemil Kayalı1, Haluk Ağuş1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İZMİR

AMAÇ: Kliniğimize başvuran I. Ve II bölge fleksör tendon yaralanmak olgularımızın primer tamir sonrası sonuçlarını incelemek. GEREÇ VE YÖNTEM: 1997-1999 yılları arasmda kliniğimize başvuran 20 hastanın 28 parmağmdaki tendon yaralanması çalışmaya dahil edildi. Ortalama hasta yaşı 28 yıl (19-50), ortalama izlem süresi ise 19 ay (12-27) idi. Ameliyat sonrası rehabilitasyon hemen birinci günden itibaren başlandı. İlk üç hafta dinamik atel içinde aktif ekstansiyon / pasif dinamik fleksiyon ve sağlam el yardımıyla da pasif ekstansiyon / fleksiyon önerildi. Daha sonra ise aktif ekstansiyon ve kontrollü pasif ve aktif fleksiyon egzersizleri uygulandı. Ortalama onuncu haftadan itibaren normal günlük aktiviteye başlandı. BULGULAR: Olgularımız fonksiyonel olarak Strickland yöntemi ile değerlendirildi. Buna göre 21 olguda yeterli sonuç elde edilirken (%75), 7 olguda ise yetersiz sonuç elde edildi (%25) edildi (%25). SONUÇ: I. ve II. Bölgedeki fleksör tendon kesilerinde primer tamir ve uygulanan rehabilitasyon programı ile doyurucu sonuçların elde edilebileceğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: Metafalanks, Egsersiz


Our Results of Primary Repair And Rehabilitation For Flexor Tendon Injuries

Ahmet Eren1, Cemil Kayalı1, Haluk Ağuş1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İZMİR

AIM: To evaluate functional outcomes of zone I and II flexor tendon injıuries that repaired primarily. MATERIAL AND METHODS: Between 1997-1999 twenty patients with injured twenty eight digits who applied to our clinic were included this study. Mean patient age was 28 (19-50) and mean follow up was 19 months (12-27), We started rehabilitation postoperatively. At the first three weeks in the dynamic dorsal plaster splint active extension/passive flexion and with using opposite hand passive extension / flexion exersices were suggested. Then we made patients done active extension and controlled passive / active flexion exersices. RESULTS: Patients were evaluated functionally via Strickland's criteria. So we had 21 satisfactory results (%75), and 7 unsatisfactory results (%25). CONCLUSION: We thought that primer repair and controlled early motion is reliable method for zone I and II flexor tendon injuries.

Keywords: Metaphalanx, exersise.


Ahmet Eren, Cemil Kayalı, Haluk Ağuş. Our Results of Primary Repair And Rehabilitation For Flexor Tendon Injuries. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(1): 14-17


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (591 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale