Kontrast Maddelere Ait Aydınlatılmış Onam Formlarının Anlaşılabilirlik Düzeyi Ve Hasta Anksiyetesi Üzerine Etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 122-130 | DOI: 10.5222/terh.2010.43760  

Kontrast Maddelere Ait Aydınlatılmış Onam Formlarının Anlaşılabilirlik Düzeyi Ve Hasta Anksiyetesi Üzerine Etkisi

Elif Ören1, Cemal Suat Eren1, Filiz Burcu Yeşildere1, Nuri Erdoğan1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Laboratuvarı

AMAÇ: Hastanemizde kullanılan onam formuna ait yazılı metnin okunabilirliğini, içeriğinin anlaşılabilirliğini saptamak ve kontrast madde onam formunun hastalarda uyandırdığı kaygıyı ve hastaların bilgilendirilmeye tepkilerini değerlendirmek. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Radyoloji Bölümü’ne kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi tetkiki için başvuran 122 hasta alındı. Hastalardaki anksiyete şiddetinin bilgilendirme ile değişimini ölçmek için onam formu okutulmadan önce ve okutulduktan sonra beşli Görsel Analog Ölçek kullanılarak kaygı seviyesi değerlendirildi. Daha sonra kısa bir anketle hastanın Ortak Karar Mekanizmasını ve onam formu metnini anlayıp anlamadığı, bilgilendirilmeye tepkileri değerlendirildi. Sonuçların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi ile ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildi. BULGULAR: Hastanemizde kullanılan aydınlatılmış onam formunun hasta anksiyetesini anlamlı ölçüde artırdığı saptandı. Ancak yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ile bilgilendirilmeden önceki ve sonraki anksiyete düzeyleri arasında ilişki saptanmadı. Anket sorularında hastaların yaklaşık beşte birinin okudukları açıklayıcı metnin içeriğini anlamadığı, ortak karar mekanizması kavramının anlaşılabilirliğine yönelik sorulardaki olumsuz yanıt verme oranının %48.4’e kadar çıktığı görüldü. Anket sorularına verilen doğru yanıtların oranı yaş ve cinsiyet farkı gözetmezken, eğitimlilerde yükselmektedir. SONUÇ: Hastalar genel olarak bilgilendirilmekten memnundurlar. Ancak hastalarda bilgilendirilmekten kaynaklanan anksiyeteyi azaltmak ve açıklayıcı metnin anlaşılabilirliğini artırmak için iletişimci, psikolog ve eğitimcilerin teknik desteğine gereksinim vardır. Ortak karar mekanizmasının ataerkil tibbi düzen içerisinde hizmet almaya alışmış hastalara tanıtılması Sağlık Bakanlığı’nın ileriye dönük hedeflerinden birini oluşturmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aydınlatılmış onam, Kontrast madde, Hasta anksiyetesi


Informed Consent of Contrast Media Applications in Radiology: Assesment of Comprehensibility and The Anxiety Of The Patients

Elif Ören1, Cemal Suat Eren1, Filiz Burcu Yeşildere1, Nuri Erdoğan1
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Laboratuvarı

PURPOSE: To assess the readability and comprehensibility the written informed consent form in our hospital, and to evaluate the pateint anxiety and satisfaction aroused by the informed consent process. MATERIALS AND METHODS: Hundred and twenty two patients, who were referred to the Radiology Department for a contrast enhanced Computed Tomography, were enrolled in the study. To evaluate the changes in the anxiety level, a 5-point Visual Analog scale was used before and after presenting the consent form to the patients. Then, a short questionnaire form was given to assess the comprehensibility of the text and patients’ satisfaction aroused by the informed consent process. Readability was assessed independently by using SMOG (Simple Measure of Gobbledygook) index. The differential anxiety level and the results of the questionnaire were analyzed statisticaly with regard to age, sex and education level. FINDINGS: The anxiety level of the patinets increased significantly after reading the informed consent form, regardless of the age, sex and education level. In the short questionnnaire, approximately 20 percent of the patients reported difficulty in understanding the content of the descriptive text, whereas the difficulty in comprehending the “shared decision” concept reached up to 48 percent. The percentage of the correct answers was significantly related to the level of education. CONCLUSION: Patients are generally satisfied with being informed. To decrease the anxiety aroused by the consent form, as well as to increase the readability and comprehensibility of the descriptive text, it is necessary to get technical support from public relation practitioners, psychologists and educationists. As a future projection, we suggest that the shared decision making concept should be presented to the public attention by Turkish Ministry of Health.

Keywords: Informed consent, Contrast media, Patient anxiety


Elif Ören, Cemal Suat Eren, Filiz Burcu Yeşildere, Nuri Erdoğan. Informed Consent of Contrast Media Applications in Radiology: Assesment of Comprehensibility and The Anxiety Of The Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2010; 20(3): 122-130


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (590 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale