Akut Romatizmal Ateşli 250 Olgunun Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 27-32 | DOI: 10.5222/terh.1997.45710  

Akut Romatizmal Ateşli 250 Olgunun Değerlendirilmesi

Güven Çiçekoğlu1, Füsun Atlıhan1, Ferah Genel2
1S.B. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi iZMiR
2S.B. Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi iZMiR

1990-1995 yılları arasında başvuran 250 akut romatizmal ateş tanılı olgu, epidemiyolojik, klinik, laboratuvar özellikleri ve prognozları yönünden retrospektif olarak araştırıldı. 250 olguda kardit, artrit, kore, artrit+kardit ve eritema marginatum+artrit sıklığı sırasıyla % 69.2, %21.6, %3.2, %4.8 ve %1.2 olarak saptandı. Artrit ve karditli olgularda cinsiyet dağılımı yönünden fark izlenmez iken koreli olguların çoğunluğu kız olgulardan oluşmakta idi. Kardiyak oskültasyon ile olgularm %67.6'sında üfürüm saptandı. Telekardiyografide olgularm %64.4'ünde kardiyomegali, elektrokardiyografide olgularm %51.6'smda patoloji izlendi. Ekokardiyografi ile olgularm %74'ünde kardit ile uyumlu bulgular gözlendi. En yüksek oranda saptanan patoloji mitral yetmezlik idi (%77.8). Tüm olguların 1-5 yıl arası izlemlerinde %9.6 oranında reaktivasyon belirlendi.Evaluation of 250 Acute Rheumatic Fever Cases

Güven Çiçekoğlu1, Füsun Atlıhan1, Ferah Genel2
1S.B. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi iZMiR
2S.B. Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi iZMiR

Epidemiological, clinical, laboratory and prognostic parameters of 250 children diagnosed as acute rheumatic fever between the years of 1990-1995 were evaluated retrospectively. Among 250 patients, the incidence of carditis, arthritis, chorea, arthritis+ carditis and erythema marginatum+ arthritis were 69.2 %,3.2%,4.8% and 1.2% respectively. No Sex difference was found among patients with arthritis and carditis but female predominance was evident among chorea cases. Cardiac murmur was obtained in 67.6 % of the cases by cardiac osculta- tion. In 64.4 % of the cases, cardiomegaly and in 51.6 % pathological electrocardiography findings were observed. In 74 %, echocardiographic evaluations showed positive correlation with carditis. Mitral insufficiency (77.8%) was the most common cardiac involvement. The reactivation rate was 9.6 %. During lto5 years of follow up.

Keywords: Arthritis, Carditis, Chorea, Erythema Marginatum


Güven Çiçekoğlu, Füsun Atlıhan, Ferah Genel. Evaluation of 250 Acute Rheumatic Fever Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 1997; 7(1): 27-32


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (516 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale