Çalışan Çocuk; Sosyo-Kültürel Özelikler ve Sağlık Taraması - İzmir Otomotiv Sanayi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 45-56 | DOI: 10.5222/terh.2005.50497  

Çalışan Çocuk; Sosyo-Kültürel Özelikler ve Sağlık Taraması - İzmir Otomotiv Sanayi

Bahadır İşeri1, Gülben Sözen1, Ömer Melik1, Önder Yavaşcan1, Aykut Başkesen2, lşıl Çoker1, Işın Yaprak1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Amaç: Çocuk işçiliği, tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kayıtlarına göre dünya genelinde çalışan çocuk sayısı yaklaşık 250 milyon olarak bildirilmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülkemizde de her 10 çocuktan biri sağlıksız işyeri koşullarında eğitimlerinden yoksun bırakılarak çalıştırılmaktadır. Bu çalışmada ILO ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından planlanan ILO/IPEC 'Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi Projesi' kapsamında, İzmir ili otomotiv sektöründe çalışan çocukların sosyo-demografik ve sosyo-kültürel özellikleri, işyeri koşulları ve sektöre ait risk faktörlerinin değerlendirilmesi, genel sağlık taramalarının yapılması ve sağlık sorunlarının tesbiti, çalıştıkları iş kollarında maruz kaldıkları toksik maddelerin etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada İzmir ilinde otomotiv sektörüne ait 1-6 No'lu Sanayi Siteleri'nde ulaşılabilen 18 yaş ve altı 378 çalışan çocuk çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışanların fizik muayeneleri yapılmış, hemogram, kan biyokimyası, rutin idrar tetkiki, kan hegzan, benzen, toluen ve kurşun düzeyleri çalışılmış, akciğer grafileri çekilmiş ve değerlendirilmiştir. Biyokimyasal tetkikler Olympus AU 5200, hemogram Coulter Gen-S System 2, kan toluen, benzen ve hegzan düzeyleri HP 1995 Gaz Kromotografisi, kan kurşun düzeyi Shimadzu AA 680 Atomik Absorbsiyon Flame Emisyon Spektrofotometre cihazında çalışılmıştır. Çocukların demografik ve sosyo-kültürel özellikleri, ailenin eğitim düzeyi, ailedeki birey sayısı, ailenin gelir düzeyi, olguların çalışma koşulları, sektöre ait risk faktörleri anket formu ile sorgulanarak tespit edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede Ki-kare ve Pearson korelasyon analizi kullanılmış ve p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir Bulgular: Olguların tamamı erkektir. Takvim yaşı ortalaması 16.8 ± 1.2 yıl, ilk işe başlama yaşı ortalaması 13.6 ± 2.2 yıl bulunmuştur. En düşük işe başlama yaşı 9 yaş, toplam çalışma süresi ortalama 33.5 ± 24.9 ay olarak tespit edilmiştir. Çalışanların %0.5'inin, annelerin %20.1'inin, babaların %6.1'inin okur-yazar olmadığı, çalışanların %40'ının, ebeveynlerinin ise yaklaşık %50'sinin ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir. İşyeri koşullarından kötü havalandırma %86.5, gürültü %57.9 ve tozlu ortam %56.6 oranında saptanmıştır. Sürekli ayakta durma ve ağır kaldırma en fazla görülen ergonomik riskler olarak tespit edilmiştir. Fizik muayeneleri yapılan olgularda ağız ve diş hijyen bozukluğu %38.1, gelişme geriliği %11.1 ve solukluk %4.4 oranında saptanmıştır. Anormal laboratuvar bulgularından %9.5 hiperlipidemi, %5.6 anemi saptanmıştır. Kurşun düzeyi 168 olguda çalışılmış, kurşun düzeyi olguların %44.1'inde yüksek (>10 \xg/dl), saptanmıştır. Kan kurşun düzeyi ile anemi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. İşe başlama yaşı düşük (<15 yaş) olanlarda düşük baba eğitimi, sigara, içki kullanımı, iş kazaları, anormal fizik bulgu, anemi daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Sonuç: Çocuk işçiliği, çocukların bedensel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Eğitimsizlik, yoksulluk ve iş yasalarındaki yetersizlik çocuk işçiliğinin en önemli nedenleridir. Eğitim, ailenin ekonomik yönden güçlendirilmesi, yasa ve yönetmeliklerde çocukları koruyan, eğitime yönlendiren düzenlemelerin yapılması, işyeri denetimlerine önem verilmesi, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi konusunda atılması gereken önemli adımlardır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan çocuk, otomotiv, iş koşulları, kurşun, eğitim


Occupational Child; Sociocultural Characteristics and Health Survey-Automotive lndustry in lzmir

Bahadır İşeri1, Gülben Sözen1, Ömer Melik1, Önder Yavaşcan1, Aykut Başkesen2, lşıl Çoker1, Işın Yaprak1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Aim: Child labour which is an important social problem especially in developing countries affects physical and psycosocial development of children. It is a serious obstacle for their education. According to International Labour of Organization (ILO) records 250 millions of children are working worldwide. Every one often working children has an unfavourable workplace conditions in our country. The aim of this study was to asses the socioculturel characteristics and health status of the working children in automotive industry; to determine workplace conditions, ergonomic risk factors; to investigate the exposed toxic substances. Methods: This prospective study, a project carried on by ILO/International Programme on the Elimination of Childlabour (IPEC) and Ministry of Labour and Social Security enrolled 378 of the children working in automotive sector in 1st- 6th industrial sites in Izmir and younger than 18 years of age. Physical examination of all children was done by two pediatricians. The complete blood count, biochemical analysis, plasma hegzane, benzene, toluene and lead levels were measured. PA chest radiographs were interpreted. The demographic and sociocultural characteristics of working children, educational level and monthly income of their family, their workplace conditions, ergonomic risk factors were investigated with a guestionnaire. The statistical analysis was done with chi-square and Pearson correlation analysis and p<0.05 was accepted as statistically significant. Results: AH of the working children were male. Their mean chronological age and mean age at start of work were 16.8 ± 1.2 and 13.6 ± 2.2 years respectively. Twenty percentage of the mothers of children, 6.1% of their fathers and 0.5 % of the occupational children vuere illiterate. 86.5% of the vuorkplaces vuere poorly airated. Standing still for long periods and carrying heavy matter were the most common ergonomic risk factors. The most common physical findings were poor oral hygiene and decayed teeth (38.1%), growth retardation (11.1%) and pallor (4.4%). Hyperlipidemia (9.5%) and anemia (5.6%) were the most common abnormal laboratory findings. 44.15% of children's blood lead levels was higher than 10 pıg/dl. There was no statistically significant correlation between plasma lead level and anemia. Conclusion: Child labour continues to pose a challenging national problem in our country. It affects children's physical and psychological health as well as education. Low education, poverty and insufficiency of the national work-lavus are the major factors for the child labour and improvement of the work-lavus should be done by the governments.

Keywords: Occupational child, automotive, workplace facilities, lead, education


Bahadır İşeri, Gülben Sözen, Ömer Melik, Önder Yavaşcan, Aykut Başkesen, lşıl Çoker, Işın Yaprak. Occupational Child; Sociocultural Characteristics and Health Survey-Automotive lndustry in lzmir. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(1): 45-56


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale