Tepecik Hastanesi Hasta Bilgilendirme Amaçlı İnternet Yapılanmasının Değerlendirilmesi: 1. Hekimlerim Bakış Açısı [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 133-139 | DOI: 10.5222/terh.2009.55452  

Tepecik Hastanesi Hasta Bilgilendirme Amaçlı İnternet Yapılanmasının Değerlendirilmesi: 1. Hekimlerim Bakış Açısı

Yasemin Küçükçiloğlu1, Suat Eren1, Salih Daştan2, İsmail Uçman1, Nuri Erdoğan1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2Serbest Psikolog

AMAÇ: Radyolojik görüntüleme yöntemleri hakkında hasta bilgilendirmeye yönelik internet yapılanmasının (www.radyolojibilgilendirme.org) anket çalışması ile değerlendirilmesi. GEREÇ VE YÖNTEM: Oluşturulan yapılanmanın çeşitli kurumsal çalışmalarla belirlenmiş ölçütlere uygunluğu laboratuvarımız dışında bulunan uzman veya uzmanlık öğrencisi hekimler tarafından bir anket çalışmasıyla değerlendirildi. Anket, Kim ve arkadaşları tarafından üzerinde fikir birliğine varılmış ölçütler göz önüne alınarak hazırlandı. Katılımcıların bu ifadelere verdikleri onay/onaysızlık beşli Likert ölçeği ile değerlendirildi. Anketin güvenilirliği Cronbach alfa güvenilirlik testi ile ölçüldü. Katılımcılarda cinsiyetten kaynaklanan farklılıkların değerlendirilmesi için t-testi, uzmanlık düzeyinden kaynaklanan farkın değerlendirilmesi için tek yönlü varyans analizi kullanıldı. BULGULAR: Uygulamış olduğumuz anket Cronbach Alfa ölçeği ile güvenilir bulunurken (a=0,77). Cinsiyet ve uzmanlık durumunun sonuçlara etkisi saptanmadı (p>0,05). Anketi oluşturan öğelere verilen puanlar ortalamanın üzerindedir (>3). Üç ve altındaki puanlar geliştirilmeye açık öğeler olarak değerlendirilmeye alındı. SONUÇ: Katılımcılar internet yapılanmasını genel olarak doyurucu bulmuştur. Ancak tasarım sorunları, dış bağlantıların yokluğu, bilgilerin kaynağını veya kanıtlarını vermekte eksiklik, hedef kitleye uygunluk ve kullanımcıların eğilimlerini gösterebilecek istatistiklerin olması gibi konularda geliştirme ve güncellemeye gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Sağlık bilgileri, Sağlık siteleri.


Evaluation of The Patient Information Website In Tepecik Teaching Hospital. I. The Physicians' Perspective

Yasemin Küçükçiloğlu1, Suat Eren1, Salih Daştan2, İsmail Uçman1, Nuri Erdoğan1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2Serbest Psikolog

AIM: Evaluation of the health information website about radiological imaging procedures (www.radyolojibilgilendirme.org) through a questionnaire study. MATERIAL AND METHOD: The compatibility of the the website with the previously defined institutional criteria, as summarized by Kim et al., was evaluated through a questionnaire study. The participants were expert physicians or residents working in clinical branches. The approval and/or disapproval of the participants related to the items were assessed with a five point Likert scale. Reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha test. T-test and one-way analysis of variance were used to evaluate the affect of gender and medical expertise, respectively. FINDINGS: The questionnaire was found to be reliable (a=0,77). Scores given to the items in the questionnaire were generally above-average (>3). Gender and level of expertise had no influence to the results (p>0,05). The items with average score of <3 were ragarded as "remarks vvhich need to be improved and updated". CONCLUSION: The compatibility of the website with the previously defıned institutional criteria has an average level of approval, however, the website needs to be improved and updated with regard to the design, external links, references, evidence of information and lack of the user statistics and suitability to a targeted audience.

Keywords: Health information, Internet, Medical website.


Yasemin Küçükçiloğlu, Suat Eren, Salih Daştan, İsmail Uçman, Nuri Erdoğan. Evaluation of The Patient Information Website In Tepecik Teaching Hospital. I. The Physicians' Perspective. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 133-139


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (620 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale