AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(3): 157-162 | DOI: 10.5222/terh.2014.58066  

AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülsüm Akgün Çağlıyan1, Oktay Bilgir1, Meltem Avcı2, Murat Akşit3
1İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoliji Kliniği, İzmir
3İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği, İzmir

AMAÇ: İnfeksiyonlar, febril nötropenik hastalarda en önemli morbitide ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada, akut myeloid lösemi (AML)’li hastalarda gelişen febril nötropeni atakların (FNA)’nın; infeksiyon kategorilerinin, izole edilen patojen mikroorganizmalar ve duyarlılıklarının ve mortalite oranının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin Hematoloji Kliniğinde 2012-13 yılları arasında izlenen 47 AML hastası alındı. 111 FNEs geriye dönük değerlendirildi. Febril nötropeni kriterlerini karşılayan hastaların ataklarında infeksiyonlar; mikrobiyolojik olarak tanımlanmış infeksiyon (MTİ), klinik olarak tanımlanmış infeksiyon (KTİ) ve nedeni bilinmeyen ateş (NBA) olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Hastaların 28’i (%59.5) erkek, 19’u (%40.5) kadındı. Yaş ortalaması 57±15 olarak bulundu. FNEs’in %12.6’sı klinik olarak tanımlanmış, %55.9’u mikrobiyolojik olarak tanımlanmış infeksiyonlar, %34.2’si nedeni bilinmeyen ateş olarak saptandı. Klinik ve mikrobiyolojik olarak tanımlanmış ataklarda en sık görülen enfeksiyon odağı pnömoni (%41.4) idi. Atakların %54.1’inde etken saptandı. İzole edilen mikrorganizmaların %57’si gram negatif bakteri, %36.2’si gram pozitif bakteri ve %6.8’i maya türü mantarlardı. Etkenlerin çoğu çok ilaca dirençli olarak bulundu. Kaba mortalite %21.2 olarak bulundu.
SONUÇ: Febril nötropenik atakların yönetiminde dirençli bakterilerle infeksiyonların önlenmesi için; etkin infeksiyon kontrol programlarının uygulanması, izlem sonuçlarının düzenli olarak değerlendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının izlenerek, akılcı antibiyotik politikalarının uygulanılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, Febril nötropeni atakları


EVALUATION OF FEBRILE NEUTROPENIC EPISODES IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA

Gülsüm Akgün Çağlıyan1, Oktay Bilgir1, Meltem Avcı2, Murat Akşit3
1Bozyaka Izmir Training and Research Hospital Hematology, İzmir
2Bozyaka Izmir Training and Research Hospital of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İzmir
3Bozyaka Izmir Training and Research Hospital Biochemistry, İzmir

OBJECTIVE: Infections in febrile neutropenic patients is the most important cause of morbidity and mortality. This study was performed to evaluate the infection categories, isolated pathogen microorganisms, antimicrobial susceptibility patterns and mortality ratio of febrile neutropenic episodes (FNEs).
METHODS: In the study, 47 patients who were treated because of acute myeloid leukemia (AML) at Izmir Bozyaka Training and Research Hospital’s adult hematology clinic between 2012 and 2013. 111 FNEs were examined retrospectively. Infections of patients who met FNE criterias were categorized as microbiologic defined infection (MDI), clinical defined infection (CDI) and fever of unknown origin (FUO).
RESULTS: 28 (59.5%) patients were male and 19 (40.5%) female. The mean age was found 57±15 years. FNEs was evaluated in 12.6% CDI, 55.9% MDI, and 34.2% FUO categories. The most observed clinical manifestations were pneumoniae (41.4%). pathogen microorganisms were determined from 54.1 of the FNEs. Isolated microorganisms from cultures from cultures were 57% were gram-negative bacteries, 36.2% were gram-positive, and 8.5% were fungus. Most of the pathogens were multi drug resistant. The crude mortality were found 21.2%.
CONCLUSION: As for the prevention of resistant bacterial infections in the management of the FNEs, implementation of effective infection control programmes, continual assessment of surveillance results and administration of rational antibiotic policies through monitoring antibiotic sensitivities are required.

Keywords: Acute myeloid leukemia, Febrile neutropenic episodes


Gülsüm Akgün Çağlıyan, Oktay Bilgir, Meltem Avcı, Murat Akşit. EVALUATION OF FEBRILE NEUTROPENIC EPISODES IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(3): 157-162

Sorumlu Yazar: Gülsüm Akgün Çağlıyan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale