Günübirlik Minör Ürolojik Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Midazolam Uygulanmasının Postoperatif Etkileri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 104-108 | DOI: 10.5222/terh.2016.104  

Günübirlik Minör Ürolojik Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Midazolam Uygulanmasının Postoperatif Etkileri

Tuba Kuvvet Yoldaş1, Mustafa Nuri Deniz2, Mehmet Yoldaş3, Arzum Erakgün2, Elvan Erhan2
1Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastenesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Kütahya
2Ege Üniversitesitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
3Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kütahya

GİRİŞ ve AMAÇ: Preoperatif medikasyon, cerrahi girişim öncesinde hastalara uygulanan psikolojik ve farmakolojik hazırlığı içerir. Prospektif, randomize, çift-kör çalışmamızda günübirlik ürolojik girişimlerde (varikosel, testiküler sperm ekstraksiyonu, hidrosel) preoperatif midazolam uygulanmasının postoperatif etkileri değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Günübirlik ürolojik elektif cerrahi uygulanacak olan ASA I-II grubu 18-65 yaş arası toplam 64 gönüllü erkek hasta çalışmaya dahil edildi.Operasyon salonuna alınmadan önce tüm hastalara STAI testi uygulandı. Çalışmada yer almayan bir anestezi hekimi tarafından cerrahi girişimden 20 dk önce 1. Gruba 0.03 mg/kg midazolam iv, 2. Gruba ise serum fizyolojik iv uygulandı. Postoperatif dönemde olguların vital bulguları, sedasyon düzeyi (Ramsey Sedasyon Skoru), postoperatif ağrı skorları (VAS 0-10), yan etkiler (bulantı, kusma gibi) kaydedildi.Eve gönderilme kriterlerini karşılama (PADS ≥ 9) süreleri kaydedildi. Postoperatif 4-6. saatler arasında tüm olgulara STAI testi tekrar uygulandı.
BULGULAR: Gruplar demografik veriler, operasyon süreleri yönünden benzerdi.Her iki grupta preoperatif STAI değerleri ve postoperatif Ramsey Sedasyon Skoru değerleri benzerdi. Postoperatif STAI değerleri Grup 1’de daha düşük olmakla birlikte gruplar arası fark anlamlı düzeyde değildi. bulundu bulundu. PADS ≥ 9 olma süreleri midazolam uygulanan Grup 1’de Grup 2’ ye kıyasla anlamlı olarak kısa bulundu. Postoperatif ağrı skorları Grup2'de Grup 1'e göreanlamlı yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: günübirlik ürolojik girişim geçiren olgularda 0.03 mg/kg midazolam iv uygulamasının erken derlenme ve sedasyon skorları üzerine olumsuz etki göstermeksizin ağrı skorlarını düşürebildiği ve eve gönderilme kriterlerini karşılama sürelerini kısaltarak günübirlik olgularda avantaj sağlayabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: anksiyete, premedikasyon, postoperatif ağrı


The postoperative effects of preoperative midazolam application in outpatient elective urological surgery

Tuba Kuvvet Yoldaş1, Mustafa Nuri Deniz2, Mehmet Yoldaş3, Arzum Erakgün2, Elvan Erhan2
1Dumlupınar University Evliya Çelebi Education And Research Hospital,department Of Anaesthesiology And Reanimation, Kütahya
2Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, İzmir
3Dumlupınar University Evliya Çelebi Education And Research Hospital,department Of Urology, Kütahya

INTRODUCTION: Preoperative medication, involves the psychological and a pharmaceutical preparation of patients to surgical procedures. The postoperative effects of preoperative midazolam application were evaluated in this prospective, randomized, double-blind study in outpatient urologic surgery.
METHODS: 64 male patients aged between 18-65 years undergoing daily urological surgery (varicocele, testicular sperm extraction, hydrocele) were included in the study. STAI test was performed in all patients prior to the operation room. 0.03 mg/kg midazolam was applied to the Group I 20 minutes before the surgical procedure, saline solution was applied to the Group 2. In the postoperative period vital signs, the degree of sedation (Ramsay Sedation Score), postoperative pain scores (VAS 0-10), side effects (nausea, vomiting) of the patients were recorded. Home readiness (PADSS ≥ 9) of patients was also recorded. Between 4-6 hours postoperatively, STAI test was performed again.
RESULTS: Groups were comparable with respect to demographic data and duration of surgery. Preoperative STAI values, postoperative Ramsay Sedation Scores were similar in both groups. Although postoperative STAI values were lower in group 1, the difference did not reach statistical significance. Time for home readiness was shorte in Group I. Postoperative pain scores in Group II was significantly higher than Group I.
DISCUSSION AND CONCLUSION: 0.03 mg/kg iv midazolam given preoperatively reduced pain scores in the early postoperative period without prolonging recovery in patients undergoing daily urological surgery.

Keywords: anxiety, premedication, postoperative pain


Tuba Kuvvet Yoldaş, Mustafa Nuri Deniz, Mehmet Yoldaş, Arzum Erakgün, Elvan Erhan. The postoperative effects of preoperative midazolam application in outpatient elective urological surgery. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 104-108

Sorumlu Yazar: Tuba Kuvvet Yoldaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale