Paralitik Lagoftalminin Cerrahi Tedavisinde Altın Ağırlık İmplantasyonu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 77-81 | DOI: 10.5222/terh.2013.62111  

Paralitik Lagoftalminin Cerrahi Tedavisinde Altın Ağırlık İmplantasyonu

Seda Adıyeke1, İlgün Canbeyli1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İzmir

Amaç: Yüz felci nedeniyle gelişen lagoftalminin cerrahi tedavisinde üst kapak tars bölgesine altın ağırlık yerleştirimesine ait sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Aralık 2009 – Aralık 2012 tarihleri arasında fasial paralizi sonrası lagoftalmi gelişen onbeş olgunun üst göz kapağı tarsına altın ağırlık implante edildi. Ek olarak paralitik ektropion bulunan dört olgunun alt kapaklarına kısaltma ve sıkılaştırma operasyonları uygulandı. Olguların işlem önce ve sonrası bulguları geriye dönük incelendi. Rutin oftalmolojik bakının yanı sıra olgularda ameliyat öncesi ve sonrasında lagoftalmiye bağlı kornea komplikasyonları, Bell fenomeni varlığı ve kornea duyarlılığı araştırıldı. Uygulanacak olan altın implant ağırlıkları deneme setleri ile tespit edildi. Postoperatif dönemde altın implant ağırlığının neden olduğu pitozis miktarları kaydedildi. Bulgular: Olguların ortalama yaşları 56±20,2 yıl(17-84) idi. Ortalama yüz felci süresi 65±88,7 ay(2-264 ay medyan 24), ortalama izlem süresi 16±14 ay(2-37 ay medyan 8) olarak hesaplandı. Tüm olgularda operasyon öncesinde ileri derecede (3-4 derece) bulunan açıkta kalma keratopatisinin postoperatif dönemde 13 olguda kaybolduğu, preoperatif kornea ülseri bulunan iki olguda ise birinci dereceye gerilediği görüldü. Olguların tümünde preoperatif dönemde var olan yoğun kemozis ve hipereminin tamamen gerilediği görüldü. Bell fenomeni tüm hastalarda vardı. Kornea duyarlılığı, etyolojide kranial tümör operasyonu bulunan olgularda azalmışken, serebrovasküler olay ve idiyopatik yüz felci bulunan olgularda normaldi. Postoperatif ortalama pitozis miktarı 0,8±0,14 mm olarak bulundu. Sonuç: Altın ağırlık implantasyonu ve alt kapağa yönelik operasyonlar ile lagoftalmi etkili ve kozmetik olarak iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Bu cerrahi yöntem tarsorafi operasyonlarına karşı bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Altın ağırlık implantasyonu, Açıkta kalma keratopatisi,Lagoftalmi.


Gold Weight İmplantation In Surgical Treatment Of Paralytic Lagophthalmos

Seda Adıyeke1, İlgün Canbeyli1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İzmir

Aim: Evaluation of the results of gold weight implantation to upper eyelid tarsal fold for surgical treatment of lagophthalmos developing due to facial paralysis. Material and Method: In our clinic, gold weight was implanted between December 2009 - December 2012to the upper eyelid tarsal fold of 15 patients developed lagophthalmos after facial paralysis. In addition, tightening and shortening operations were performed to lower eyelids for four patients with paralytic ectropion. The preoperative and postoperative findings of the patients were analyzed retrospectively. In addition to routine ophthalmologic examination, corneal complications of the patients due to lagophthalmos before and after surgery, the existence of the phenomenon of Bell and and corneal sensitivity were investigated. Weights of the gold implants to be applied were determined by trial sets. In the postoperative period, the level of ptosis caused by the weight of the gold implants were recorded. Findings: The mean age of the patients was 56 ± 20.2 years (17-84). The mean duration of facial paralysis and the mean follow- up period were calculated as 65 ± 88.7 months (2-264 months, median 24) and 16 ± 14 months (range 2-37 months, median 8), respectively. It has been seen that, high-grade (3-4 degrees) exposure keratopathy seen in all cases have disappeared in 13 patients in the postoperative period, regressed to first degree in 2 patients with preoperative corneal ulcer. It has been seen that, intense chemosis and hyperemia seen in preoperative period in all patients have completely regressed. Bell phenomenon was present in all patients. Corneal sensitivity has been decreased in patients with the etiology of cranial tumor surgery, was normal in patients with cerebrovascular events and idiopathic facial paralysis. The mean postoperative amount of pitosis was found to be 0.8 ± 0.14 mm. Conclusion: Lagophthalmos can be treated effective and in a good way in terms of cosmetic with gold weight implantation and operations performed for the lower eyelid. This surgical method m ay be an alternative for tarsorrhaphy operations.

Keywords: Exposure keratopathy,Gold weight implantation, Lagophthalmos


Seda Adıyeke, İlgün Canbeyli. Gold Weight İmplantation In Surgical Treatment Of Paralytic Lagophthalmos. Tepecik Eğit Hast Derg. 2013; 23(2): 77-81


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (693 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale