İntravasküler kanül yerleşim yerinin propofol enjeksiyon ağrısı üzerine etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 151-155 | DOI: 10.5222/terh.2016.151  

İntravasküler kanül yerleşim yerinin propofol enjeksiyon ağrısı üzerine etkisi

Halide Hande Şahinkaya1, Vildan Akpınar1, Zeki Tuncel Tekgül1, Nagihan Damar1, Mine Parlak1, Erdem Yaşar2, Orhan Kılıç1, Murat Yaşar Özkalkanlı3
1Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara
3Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Propofol hızlı bilinç kaybı ve çabuk derlenme özellikleri nedeniyle genel anestezi indüksiyonunda sıklıkla tercih edilen bir intravenöz sedatif ve hipnotik ajandır. Ancak intravenöz enjeksiyon sırasında yanıcı ağrıya sebep olmaktadır. Propofol enjeksiyon ağrısı insidansının %28 ile %90 arasında değiştiği rapor edilmiştir. Bu çalışma ile, genel anestezi indüksiyonunda kullanılan propofolün farklı damar yollarından verilmesinin hastada oluşturacağı ağrı ve hasta konforu üzerine etkisinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 107 hasta dahil edildi. Grup 1 (56 hasta)’deki hastalara küçük çaplı venden (el sırtı) ve Grup 2 (51 hasta)’deki hastalara geniş çaplı venden (antekubital) propofol enjekte edildi. Enjeksiyon ağrısı 4 noktalı sözel ağrı derecelendirme skalası ve Wong-Baker yüz skalası ile ölçüldü.
BULGULAR: Grup 2’de ağrı skorlarında ve ağrı insidansında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görüldü (p< 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, propofolün büyük çaplı bir vene yerleştirilen intravasküler kanülden uygulanması enjeksiyon ağrısını azaltmada etkilidir. Böylelikle hastalara farmakolojik bir ajan verilmesine gerek kalmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antekubital bölge, enjeksiyon ağrısı, propofol


Effect of the site of intravascular cannula on injection pain of propofol

Halide Hande Şahinkaya1, Vildan Akpınar1, Zeki Tuncel Tekgül1, Nagihan Damar1, Mine Parlak1, Erdem Yaşar2, Orhan Kılıç1, Murat Yaşar Özkalkanlı3
1Bozyaka Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Department, İzmir
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Algology Department, Ankara
3Atatürk Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Department, İzmir

INTRODUCTION: Propofol is a sedative and hypnothic agent that is mostly used during induction of general anesthesia due to its rapid loss of consciousness and recovery. However it causes pain during intravenous injection. It’s reported that injection pain of propofol ranges from %28 to %90. The aim of this study is observation of pain due to different sites of intravenous administration of propofol used for induction of general anesthesia.
METHODS: 107 patients were included for the study. Propofol was given through a small vein( dorsum of hand) in Group 1 (n=56) patients and through a large vein (antecubital) in Group 2 (n=51) patients. Injection pain was measured using 4 point verbal rating scale and Wong-Baker face scale.
RESULTS: It is found that there is a statistically significant decrease in pain scores and insidence in Group 2 (p< 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, injection of propofol through an intravascular cannula placed in a large vein is effective for reducing injection pain. So that, patients have no need for another medication.

Keywords: Antecubital, injection pain, propofol


Halide Hande Şahinkaya, Vildan Akpınar, Zeki Tuncel Tekgül, Nagihan Damar, Mine Parlak, Erdem Yaşar, Orhan Kılıç, Murat Yaşar Özkalkanlı. Effect of the site of intravascular cannula on injection pain of propofol. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(2): 151-155

Sorumlu Yazar: Halide Hande Şahinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale