Kanser Hastalarında Nöropatik Ağrı Sıklığı Ve Ağrı Yönetimi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 106-110 | DOI: 10.5222/terh.2009.64099  

Kanser Hastalarında Nöropatik Ağrı Sıklığı Ve Ağrı Yönetimi

Can Eyigör1, Esra Çağıran1, Alihan Pirim1, Meltem Uyar1, Rüçhan Uslu2
1Ege Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı
2Ege Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi

AMAÇ: Kanserli hastaların ağrı yönetiminde karşılaşılan zorluklardan biri de nöropatik ağrının varlığıdır. Kanser hastalarında yeterli nöropatik ağrı değerlendirmesi yapılmadığında, tanı koyulması ve etkin ağrı tedavisinde yetersizlik gözlenmektedir. Çalışmamızın amacı, kanser hastalarında nöropatik ağrı sıklığını saptamak ve nöropatik ağrısı olan kanser hastalarında uygulanan tedavi yönetimlerini tartışmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya daha önce analjezik tedavi başlanmış 108 kanserli hasta alındı. Değerlendirme sonrası nöropatik ağrısı saptanan hastalar; Grup 1: Nöropatik ağrı tanısı konulamamış, Grup 2: Nöropatik ağrı tanısı konmuş ve adjuvan ajan kullananlar olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, kanser tipi, ağrı şiddeti (görsel analog skala-GAS) ile, nöropatik ağrı nedenleri (kansere bağlı, kanser tedavisine bağlı veya birlikte) ve kullanılan analjezik basamağı (Dünya Sağlık Örgütü analjezik basamak sistemine göre) kaydedildi. BULGULAR: Değerlendirilen 108 hastanın 47'sinde (%43.5) nöropatik ağrı olduğu saptandı. Nöropatik ağrı tanısı konan 47 hasta; 20 hasta (%42.5) Grup 1, 27 hasta (%57.5) Grup 2 olarak kabul edildi. Buna göre, 108 hastanın 47 (%43.5)sinde nöropatik ağrı olmasına karşın, daha önceki değerlendirmelerde sadece 27 (%25) hastaya nöropatik ağrı tanısı konulabildiği gözlendi. Grup 1 ve Grup 2 hastaların ortalama VAS ağrı şiddeti, sırasıyla 7.6±1.6 ve 6.2±2.2 idi. Grup 1 hastaların ağrı şiddetinin, Grup 2 hastalara oranla istatistiksel olarak anlamlı daha fazla olduğu görüldü (p<0.05). Grup 1 ve Grup 2 arasında hastaların kullandıkları analjezik basamağı, nöropatik ağrı nedenleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). SONUÇ: Kanserli hastalarda nöropatik ağrı sıklığı ortaya konmuş, klinik pratikte nöropatik ağrının sık olduğu ancak tanı konulmasında problem yaşandığı gözlenmiştir. Tanı konulamayan hastalarda ağrı şiddetinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, nöropatik ağrılı kanser hastalarının etkin tedavisi için doğru tanının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi, Analjezik basamak tedavisi, Kanser hastası, Nöropatik ağrı


Prevalance And Management of Neuropathic Pain in Cancer Patients

Can Eyigör1, Esra Çağıran1, Alihan Pirim1, Meltem Uyar1, Rüçhan Uslu2
1Ege Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı
2Ege Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi

AIM: One of the main challenges in pain management in cancer patients is the presence of neuropathic pain. Inadequate assessment of neuropathic pain results in inaccurate diagnosis and, consequently, ineffective treatment. The objective of the study was to determine the prevalance of neuropathic pain in cancer patients and establish the therapeutic methods used for cancer patients with neuropathic pain. MATERIAL AND METHOD: One hundred and eight cancer patients who started analgesic treatment were included in the study. Based on examinations, patients with neuropathic pain were assigned into one of two groups: Group 1: Patients who were not diagnosed with neuropathic pain; Group 2: Patients who were diagnosed with neuropathic pain and were on adjuvant medication. Patient demographics, type of cancer, intensity of pain using visual analog scale (VAS), etiology of neuropathic pain (cancer-related, cancer treatment-related or both) and the analgesic ladder used (Based on analgesic ladder system devised by World Health Organization ) were recorded. FINDINGS: Neuropathic pain was determined in 47 (43.5%) of the 108 patients. Among the 47 patients with neuropathic pain, 20 patients (42.5%) were in Group 1 and 27 patients (57.5%) were in Group 2. It was noted that neuropathic pain could be diagnosed only in 27 patients (25%) previously although 47 patients (43.5%) had neuropathic pain. Mean VAS scores of patients in Groups 1 and 2 were 7.6±1.6 and 6.2±2.2, respectively. intensity of pain among patients of Group 1 was statistically signifıcantly higher than those of Group 2 (p<0.05). There were no significant differences in the analgesic ladder and etiology of neuropathic pain between patients in Groups 1 and 2 (p>0.05). CONCLUSION: In the present study, we determined the prevalance of neuropathic pain in cancer patients, established that neuropathic pain is more common and that there is a problem in diagnosing neuropathic pain in clinical practice. We found the intensity of pain to be higher in undiagnosed patients. This result highlights the importance of accurate diagnosis in the effective management of neuropathic pain in cancer patients.

Keywords: Analgesic ladder therapy, Cancer patient, Neuropathic pain, Pain management


Can Eyigör, Esra Çağıran, Alihan Pirim, Meltem Uyar, Rüçhan Uslu. Prevalance And Management of Neuropathic Pain in Cancer Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 106-110


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (582 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale