Febril Konvülsiyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 155-161 | DOI: 10.5222/terh.2007.70446  

Febril Konvülsiyonlu Olgularımızın Değerlendirilmesi

Ertan Kayserili1, Aycan Ünalp1, Suna Asilsoy1, Hurşit Apa1, Murat Hızarcıoğlu1, Pamir Gülez1, Hasan Ağın1
Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Febril konvulsiyon altı ay ve beş yaş arası çocuklarda santral sinir sistemi enfeksiyonu veya tanımlanabilir başka bir etken bulunmaması koşulu ile ateş sırasında ortaya çıkan konvulsiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, acil servis başvuruları arasında önemli yer tutan febril konvulsiyonlu olgularımızın sosyodemografik etyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Hastanemiz Acil Servisine Temmuz 2006 ve Nisan 2007 tarihleri arasında febril konvulsiyon tanısıyla yatırılan 119 hasta, yaş, cinsiyet, ailenin eğitim düzeyi, ailede ve çocukta önceden geçirilmiş konvulsiyon öyküsü, hastaneye başvuru zamanı, aile tarafından evde yapılan müdahale, hastanede düzenlenen tedavi, hastanedeki izlem süreleri ve saptanan enfeksiyon odağı açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaşları 6 ay ile 5 yaş arasında olup, en sık 13-24 ay (ort. 19.2 ay) arasındaydı. Erkek/ kız oranı 1.8/1 idi. Olguların 115 (%97)'i ilk 24 saatte acil servise başvurmuştu. Annelerin %63'ü babaların ise 69'u %58'i ilk okul mezunuydu. 47 (%39) olguda febril konvulsiyon geçirme öyküsü bulundu. Ailede febril konvülsiyon öyküsü %41, ailede epilepsi öyküsü %8.4 olarak saptandı. Hastaların %43'üne sadece soğuk uygulama yapılırken, %13.4'üne sadece antipiretik, %30'una peri ferik soğutma + antipiretik, %2.62'sına rektal diazepam, %2.6'sına soğuk uygulama + antipiretik + rektal diazepam uygulanmıştı. Hastaların %36'sında nöbet tipi komplike febril konvulsiyon iken, %64'ünde basit febril konvülsiyon tipinde bulundu. Enfeksiyon odağı; 94 olguda üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), 12 olguda alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE), 8 olguda gastroenterit, 5 olguda otit olarak saptandı. Komplike febril konvülsiyonu olan 24 (%20.2) olguya antiepileptik tedavi başlandı. Sonuç: Febril konvülsiyonlarm 13.-24 aylarda pik yaptığı, erkek çocuklarda daha sil görüldüğü, en sık etyolojik nedenin USYE ve en sık konvülsiyon tipinin basit febril tip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Febril konvülsiyon, çocuk, etyoloji, klinik özelikler


Evaluation of Our Cases with Febrile Convulsions

Ertan Kayserili1, Aycan Ünalp1, Suna Asilsoy1, Hurşit Apa1, Murat Hızarcıoğlu1, Pamir Gülez1, Hasan Ağın1
Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Aim: A febril e convulsion is a seizure occuring in a child aged from six months to five years, precipitated by a fever arising from infection outside the nervous system in a child who is otherwise neurologically normal. This study was designed to evaluate the sociodemographical, etiological and clinical findings of patients with febrile convulsions who have a considerable ratio of emergency service admissions. Methods: One hundred and nineteen patients who had been admitted to the emergency ward of our hospital between July 2006 and April 2007 with febrile convulsions were evaluated in terms of age, gender, education level of the family, past or family history of febrile convulsions, time spent prior to admission, intervention by family members during the convulsion episode, treatment given in the hospital, duration of hospitalization, and infection foci. Results: All patients vuere aged between six months and five years with highest distribution around 13-24 months. Male/female ratio was 1.8/1 and 97% of all patients admitted within the first 24 hours. 63% of the mothers and 58% of the fathers were elementary school graduates. 39% of the patients had past histories of febrile convulsions. Rate of family history of febrile convulsion was 41% and epilepsy 8.4%o among all patients. Only peripheral cooling was applied to 43% of the patients whereas both peripheral cooling was applied and an antipyretic drug was given to 30% of all the patients. Febrile convulsions were of simple and complicated nature in 64% and 36% of the patients, respectiuely. infection focus was found as upper respiratory tract in 96, and lower respiratory tract in 12 patients. 24 (20.2%) patients with complicated febrile convulsion were given antiepileptic drug treatment. Conctusion: Febrile convulsion is mostly seen between the ages of 13-24 months in children with male preponderence. Upper respiratory tract infection is found to be the most frequent etiologic factor. was most common in boys at an average of 19 months of age; it was generally associated with upper respiratory tract infeetions. A family history of febrile convulsion was usually positiue especially in complicated febrile convulsion; and that EEG abnormalities were observed more commonly in patients with complicated febrile convulsion. A small portion (20.2%o) of all patients reguired antiepileptic medication. All of these were those with complicated disease or have had a high risk of recurrence rate.

Keywords: Febrile convulsions, childhood, etiology, clinical findings


Ertan Kayserili, Aycan Ünalp, Suna Asilsoy, Hurşit Apa, Murat Hızarcıoğlu, Pamir Gülez, Hasan Ağın. Evaluation of Our Cases with Febrile Convulsions. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 155-161


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (549 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale