Orşiopeksi Sonrası Yenileme Nedenleri ve Reoperasyaon Sonuçları: On Üç Yıllık Deneyim [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 111-114 | DOI: 10.5222/terh.2009.73397  

Orşiopeksi Sonrası Yenileme Nedenleri ve Reoperasyaon Sonuçları: On Üç Yıllık Deneyim

Tunç Özdemir1, Mete Kaya1, Sefer Tolga Okay1, Ahmet Arıkan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği İZMİR

AMAÇ: İkincil orşiopeksi zorlayıcı bir cerrahi işlemdir. Bu çalışmanın amacı, yineleyen inmemiş testiste cerrahi yaklaşım ve karşılaşılabilecek sorunların değerlendirilmesidir. GEREÇ YE YÖNTEM: Kliniğimizde 1996 ve 2009 yılları arasında 67 hasta yineleyen inmemiş testis nedeniyle ameliyat edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 6'dır (2-13 y). Altmış yedi hastada yetmiş yedi ikincil orşiopeksi ve iki orşiektorni yapılmıştır. BULGULAR: Tüm hastalarda birincil ameliyat inguinal orşiopeksidir. Hastalardan 5'i bir dış merkezde ameliyat edilmişken, 16'sı kliniğimizde ameliyat edilmiş hastalardır. Tekrar ameliyat edilen 79 testisin 17'si normal karşı taraf testislerden küçük saptanmıştır. İkincil ameliyat sırasında 32 hastada (% 40) açık prosessus vajinalis saptanmıştır. İkincil orşiopeksi sonrasında 12 testisin hacmi küçülmüştür. Bu testislerden 4'ü iç inguinal ring hizasından (12 testisin 4'ü-% 33), 7'si inguinal kanaldan (53 testisin 7'si~% 13), 1'i de yüksek skrotal seviyeden (12 testisin 1 'i-% 8) testislerdir. Bir testis atrofik kabul edilerek orşiektorni yapılmıştır. SONUÇ: Açık prosessus vajinalis in orşiopeksi sırasında çıkarılmamasının, inmemiş testisin yinelemesinde önemli bir etken olduğu görülmüştür. Çalışmamızdan çıkarılan bir başka önemli sonuç da, yineleyen inmemiş testisin bulunduğu seviyenin yüksek olmasının, testis boyutunda küçülmede önemli bir katkı sağladığıdır.

Anahtar Kelimeler: Atrofi, İkincil orşiopeksi, İnmemiş testis, Nüks inmemiş testis, Yineleme


Causes Of Recurrence After Orchiopexy And Results Of Reoperation: Thirteen Years Experience

Tunç Özdemir1, Mete Kaya1, Sefer Tolga Okay1, Ahmet Arıkan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği İZMİR

AIM: Reorchiopexy is a challenging surgical procedure. The aim of this study is to evaluate the management and presumptive issutes of recurrent undescended testis. MATERIAL AND METHOD: Sixty seven patients were operated for recurrent undescended testis between 1996 and 2009. Mean age of patients was 6 years (2-13 y). Seventy seven reorchiopexies and 2 orchiectomies were performed to these 67 patients. FINDINGS: Inguinal orchiopexy was performed primarily in alL patients. Fifty one of these patients were operated in another institution, 16 were operated in our clinic. Seventeen of 79 reoperated testes were sınailer than contralateral controls. During the second operation, patent processus vaginalis was detected in 32 testes (% 40). The size of the testes was decreased after 12 reorchicpexies. Four of these testes were brought from the level of internal ring (4 of 12 testes-% 33), 7 from within inguinal canal (7 of 53 testes-% 13) and 1 from high scrotal level (1 of 12 testes-% 8). One testis was accepted atrophic and required orchiectomy. CONCLUSION: Inadequate excision of patent processus vaginalis was determined as an important factor leading to recurrence of undescended testis. Another important implication is the rate of shrinkage at testes increases vvith the increased level of recurrent undescended testes.

Keywords: Atrophy, Recurrent, Reorchiopexy, Undescended testis.


Tunç Özdemir, Mete Kaya, Sefer Tolga Okay, Ahmet Arıkan. Causes Of Recurrence After Orchiopexy And Results Of Reoperation: Thirteen Years Experience. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(3): 111-114


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (583 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale