Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Okskarbazepin Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği: Bir Çocuk Hastanesindeki Klinik Deneyim [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 169-173 | DOI: 10.5222/terh.2007.74484  

Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Okskarbazepin Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği: Bir Çocuk Hastanesindeki Klinik Deneyim

Aycan Ünalp1, Nedret Uran1, Erhan Bayram1, Meral Bayram1, Aysel Aydoğan Öztürk1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Oxkarbazepin etkinliği iyi, tolerabilitesi yüksek olan çocukluk çağı epilepsilerinde kullanılan yeni bir antiepileptik ilaçtır. Bu çalışmada referans bir çocuk hastanesi çocuk nörolojisi polikliniği tarafından izlenen ve okskarbazepin kullanılan bir grup pediatrik epilepsili hastada, ilacın etkinlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Haziran 2004-0cak 2007 tarihleri arasında okskarbazepin kullanılan 55 çocukluk çağı epilepsili hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Başlangıç dozu olan 10 mg/kg/gün ü takiben 10 mg/kg/haftalik artışlarla maksimum 50 m g/kg'a çıkıldı. Nöbet sıklığında >%50 azalma olması iyi yanıt olarak değerlendirildi. Bulgular: Ortalama tedavi süresi 27.6±12 ay (6-36 ay) idi. Yaş aralığı ortalama 11.2± 3.3 (3-17) yaştır. Olguların 25'i (%45) parsiyel, 30'u (%55) jeneralize epilepsi hastası olarak değerlendirilmiş ve bunlarında 33'ü semptomatik, 16'sı kriptojenik, 6'sı idiopatik epilepsili hastalardı. Ortalama okskarbazepin dozu 24.5±9.2 mg/kg/gün, (10-50 mg/kg/gün) olarak bulunmuştur. Okskarbazepin tedavisi ile >%50 nöbet kontrolü hastaların % 25 (%45.4)>ünde sağlanmıştır. Olguların 26 (%47.3),inde tedaviye tam yanıt alınmıştır. Parsiyel ve jeneralize epilepsili hasta grupları arasında tedavi yanıtı bakımından anlamlı fark saptanmadı (p=0.759). Dört (%7.2) olguda yan etki bildirildi. Sonuç: Bu çalışmada, okskarbazepinin gerek yan etkisinin az oluşu, gerekse etkinliğinin yüksek olmasından dolayı, parsiyel epilepsilerde olduğu gibi jeneralize epilepsilerde de hem monoterapi hem de politerapide güvenle tercih edilebileceğini vurguladık.

Anahtar Kelimeler: Okskarbazepin, çocukluk çağı, epilepsi, etkinlik


Efficacy and Safety of Oxcarbazepine Therapy in Childhood Epilepsies: Clinical Experience of a Children's Hospital

Aycan Ünalp1, Nedret Uran1, Erhan Bayram1, Meral Bayram1, Aysel Aydoğan Öztürk1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Aim: Oxcarbazepine is a new antiepileptic drug characterized by good efficacy and high tolerability in children with epilepsy. This study aimed to evaluate clinical usage of oxcarbazepine efficacy and safety in a group of pediatric epilepsy patients who had been followed up by pediatric neurology department of a reference children's hospital. Method: Fifty five patients with childhood epilepsy who treated with oxcarbazepine were evaluated beetwen June 2004-January 2007 retrospectively. Subsequent to 10 mg/kg initial dose, with increased doses of 10 mg/kg /week, maximum dose of 50 mg/kg reached. Improvement in seizure frequency as >%50 defined as good response. Results: Mean treatment duration was 27.6 ± 12 months (6-36 months). Mean age was 11.2±3.3 (3-17) years. Twenty five (45%) of the patients detected with partial and 30 (55%) of the patients with generalized epilepsy and those 33 patients (60%) had symptomatic epilepsy, while 16 (29%) had cryptogenic, and 6 (11%) had idiopathic epilepsy. Mean OXC dose toas found as 24.5±9.2 mg/kg/day, (10-50 mg/kg/day). With oxcarbezepine treatment, >%50 seizure improvement was achieved in 25 (45.4%) of the patients. Twenty six (%47.3) of the patients were seizure-free. No significant di ffer ence was found between the groups of patients with partial and generalized epilepsies, in respect to the treatment response (p=0.759). Side effects were reported in 4 (7.2%) of cases. Conclusion: Oxcarbazepine could be used safely in generalized epilepsies and partial epilepsies, because of fewer side effects and high effectiveness, both as a monotherapy and polytherapy.

Keywords: Oxcarbazepine, childhood, epilepsy, effectiveness


Aycan Ünalp, Nedret Uran, Erhan Bayram, Meral Bayram, Aysel Aydoğan Öztürk. Efficacy and Safety of Oxcarbazepine Therapy in Childhood Epilepsies: Clinical Experience of a Children's Hospital. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(3): 169-173


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (621 kere indirildi)Copyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale