Pediatrik gastrointestinal sistem endoskopik biyopsi bulgularının değerlendirilmesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 169-174 | DOI: 10.5222/terh.2018.75537  

Pediatrik gastrointestinal sistem endoskopik biyopsi bulgularının değerlendirilmesi

Dudu Solakoğlu Kahraman1, Gülden Diniz1, Maşallah Baran2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik gastroenteroloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal sistem endoskopik araştırmaları günümüzde çoğu büyük tıp merkezinde yaygın olarak kullanılmakta olup; aynı zamanda çocuklarda da güvenle uygulanabilmektedir. Bu çalışma, pediatrik endoskopik biyopsilerin tanısal önemini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Aralık 2016'dan Ocak 2018'e kadar sürede yapılan retrospektif tanımlayıcı çalışmadır. Çalışmaya, gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan tüm çocuklar (1 ila 18 yaş arası) alınmıştır. Biyopsi preparatları 2 patolog tarafından yeniden değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 160 çocuk (56 erkek ve 104 kız) dahil edildi. Endoskopik incelemeye götüren en sık endikasyon karın ağrısı ve kusma idi (%50,7). Prosedürün kendisinden veya verilen sedasyondan sonra hiç komplikasyon tespit edilmedi. Olguların yaklaşık %20’sinde duodenit, %28’inde bulbit, %65’inde gastrit ve %17’sinde özofajit saptandı. Helicobacter pylori enfeksiyonu oranı %35 bulundu. Çölyak hastalığı tanısı konan olgu oranı %7,5 idi. Kolonoskopik incelemede, % 67,8 olguda patolojik bulgu gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastrointestinal endoskopik biyopsi incelemesi, çocuklarda da değerli ve bilgilendirici bir tanı yöntemi haline gelmiştir. Günümüzde işlemin oldukça kolay uygulanabilir hale gelmesi çocukları gereksiz tedavilerden koruma açısından anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, gastrointestinal sistem, endoskopi, biopsi.


Evaluation of pediatric gastrointestinal system endoscopic biopsy findings

Dudu Solakoğlu Kahraman1, Gülden Diniz1, Maşallah Baran2
1Tepecik Education and Research Hospital, Pathology
2Tepecik Education and Research Hospital, Pediatric Gastroenterology

INTRODUCTION: Gastrointestinal system endoscopic investigations currently are common in most major hospitals and they also can be safely performed in children. This study aims to evaluate the diagnostic importance of pediatric endoscopic biopsies.

METHODS: This is a retrospective descriptive hospital based study, conducted from December 2016 to January 2018. All children (1 to 18 year-old) who underwent gastrointestinal system endoscopy during the study period were included in this study. Biopsy slides of patients were reevaluated by two pathologists.
RESULTS: The present study included 160 children (56 males and 104 females). The most common indication leading to endoscopic examination was abdominal pain and vomiting (50.7%). No complications were detected either from the procedure itself or sedation given. Duodenitis was detected in 20% of cases, bulbit in 28%, gastritis in 65% and esophagitis in 17%. The rate of Helicobacter pylori infection was 35%. The incidence of Celiac diseases was 7.5% in the small bowel biopsies. On colonoscopy, pathological findings were observed in 67.8% of cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gastrointestinal endoscopic biopsy examination has also become a valuable and informative diagnostic method in children. Nowadays, making the process very easy to implement is meaningful in terms of protecting children from unnecessary treatments.

Keywords: Childhood, gastrointestinal system, endoscopy, biopsy.


Dudu Solakoğlu Kahraman, Gülden Diniz, Maşallah Baran. Evaluation of pediatric gastrointestinal system endoscopic biopsy findings. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 169-174

Sorumlu Yazar: Gülden Diniz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale