Ağır Hipertansiyonla Gelen Kawasaki Sendromu Olgusu [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 195-198 | DOI: 10.5222/terh.2005.80388  

Ağır Hipertansiyonla Gelen Kawasaki Sendromu Olgusu

Murat Hızarcıoğlu1, Hurşit Apa1, Ertan Kayserili1, Pamir Gülez1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Kawasaki sendromu, orta çaplı damarları tutan multisistemik bir vaskülittir. Koroner arterler ve vücudun diğer orta-büyük çaplı arterlerinde % 15-25 oranında anevrizmatik değişikliklere neden olmaktadır. Renal arter tutulumuna bağlı gelişen hipertansiyon, geç dönem komplikasyonu olarak bildirilmektedir. Hastanemize ısrarlı yüksek ateş, boyunda şişlik, vücudda döküntü yakınmaları ile başvuran 5 yaşındaki erkek olgu yüksek ateş, sol servikal 1.5x2x2 cm nonsüpüratif lenfadenomegali, makülopapüler döküntü, bilateral nonpürülan konjoktiviti ile Kawasaki sendromu tanısı almıştır. Kabulünde ölçülen arteriyal kan basıncı (KB) 170/110 mm Hg bulunmuş, diğer vaskülit sendromlarından ayırım için yapılan ekokardiografi, P-ANCA, C-ANCA, VMA, ANA, D. Coombs, renal sintigrafi, renal manyetik rezonans anjiografi normal, kan renin düzeyi yüksek saptanmıştır. Tedavide intravenöz immunglobulin, asetil salisilik asit ve üçlü anti- hipertansif kullanılan olguda 19. günde antihipertansif tedavi kesilmiştir. Üç ay ara ile yapılan bir yıllık kontrollerinde sistem bulguları normal olup izi emdedir. Olgu Kauuasaki sendromunun erken evresinde eşlik eden hipertansiyon nedeniyle dikkat çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki sendromu, vaskülit, hipertansiyon


A Case of Kawasaki Syndrome Presenting with Severe Hypertension

Murat Hızarcıoğlu1, Hurşit Apa1, Ertan Kayserili1, Pamir Gülez1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Kawasaki syndrome is a multisystemie. Vasculitis predominantly affecting medium sized arteries. It causes aneurysm formation in coronary arteries and other middle-sized arteries of the body in 15-25% of the patients. Hypertension due to affected renal arteries is reported as a late stage complication. Five years old boy, admitted to hospital with elevated prolonged temperature, swelling on the neck, and erythematous rashes on the trunk was diagnosed as a Kawasaki syndrome with prolonged high fever, left cervical nonpurulent lymphadenomegaly sized 1.5x2x2 cm, maculopapular rash and bilateral nonexudative conjunctivitis. His blood pressure was measured 170/110 mm Hg during his first physical examination. Echocardiography, p-ANCA, c-ANCA, VMA, ANA, direct coombs, renal scintigraphy, renal magnetic resonans angiography, had done to make differential diagnosis with the other vasculitic syndromes, were found in normal ranges, but plasma renin level was found high. Intravenous immunglobulin, acetyisalicylic acid and three antihypertensive drugs were used in the treatment and antihypertensive theraphy was discontinued at the 19th day of the therapy. He has been followed up since one year, with 3 months intervals and his systemic examination is found normal. The case was preserıted hecause of the associated hypertension which is an unusual manifestation in the early stage of the disease.

Keywords: Kawasaki syndrome, vasculitis, hypertension


Murat Hızarcıoğlu, Hurşit Apa, Ertan Kayserili, Pamir Gülez. A Case of Kawasaki Syndrome Presenting with Severe Hypertension. Tepecik Eğit Hast Derg. 2005; 15(3): 195-198


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google ScholarCopyright © 2019 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale