The Correlation Between Neutrophil - Lymphocyte Ratio and Neoadjuvant Chemoradiotherapy Response Prediction in Locally Advanced Rectal Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 163-168 | DOI: 10.5222/terh.2018.00922  

The Correlation Between Neutrophil - Lymphocyte Ratio and Neoadjuvant Chemoradiotherapy Response Prediction in Locally Advanced Rectal Cancer

Veysel Karahan1, Mehmet Üstün2, Levent Uğurlu2, Tayfun Kaya2, Mustafa Emiroğlu2, Cengiz Aydın2
1Fırat University, School of Medicine, Department of General Surgery, Elazıg
2University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir

INTRODUCTION: The determination of predictive factors for neoadjuvant chemoradiotherapy response in locally advanced rectum cancer is critical concerning treatment management. We aim to analyze the predictive value of clinicopathologic findings of locally advanced rectal cancer patients before neoadjuvant chemoradiotherapy.
METHODS: Fifty patients who were diagnosed with locally advanced rectum cancer without distant metastasis and underwent surgery after the neoadjuvant CRT treatment in department of general surgery, between January 2008 -2015 were analyzed.
RESULTS: Twenty three (46%) of the cases did not respond pathologically, while 27 (54%) responded to neoadjuvant chemoradiotherapy. There was no statistically significant difference between the responding group and the non-responding group in terms of age averages and gender distribution (p = 0,360, p = 0,665), the distribution of tumor distance from anal verge (p = 0,777), pathologic types distribution (p = 0.451), pre-op T stage and N stage (p = 0.322 and p = 0.321), type of surgical procedures (p = 0,061, p = 0,200), CEA level (p = 0.195), and PLR level (p = 0.704). The possiblity of not responding to NLR> 4 cases was statistically significant (95% Confidence Interval: 2,043 - 62,915) compared to NLR <4 cases. (p = 0.005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR can be used as a predictive factor in locally advanced rectal cancer before neoadjuvant chemoradiotherapy.

Keywords: Neutrophil lymphocyte ratio, neoadjuvant chemoradiotherapy, rectal cancer


Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Nötrofil Lenfosit Oranı ile Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Yanıtın İlişkisi

Veysel Karahan1, Mehmet Üstün2, Levent Uğurlu2, Tayfun Kaya2, Mustafa Emiroğlu2, Cengiz Aydın2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Lokal ileri evre rektal kanserde neoadjuvan kemoradyoterapi cevabı için öngörülen faktörlerin belirlenmesi tedavi yönetimi açısından çok önemlidir. Neoadjuvan kemoradyoterapi öncesi lokal ileri evre rektal kanser hastalarının klinikopatolojik bulgularının öngörülen değerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2008 -2015 tarihleri arasında neoadjuvan KRT tedavisinden sonra opere edilen, uzak metastazı olmayan, lokal ileri evre rektum kanseri tanısı konan hastalar geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların 23'ü (% 46) patolojik yanıt vermezken, 27'si (% 54) neoadjuvan kemoradyoterapiye yanıt vermiştir. Yanıt veren grup ile yanıtsız grup arasında yaş ortalamaları ve cinsiyet dağılımı (p = 0,360, p = 0,665), tümörün anal çizgiden mesafesinin dağılımı (p = 0,777), patolojik tiplerin dağılımı (p = 0.451), pre-op T evre ve N evre (p = 0.322 ve p = 0.321), cerrahi prosedür tipi (p = 0,061, p = 0,200), CEA düzeyi (p = 0.195), PLO düzeyi ( p = 0.704) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı NLO> 4 saptanan olgularda yanıt vermeme olasılığı NLO <4 olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıydı (% 95 Güven Aralığı: 2,043 - 62,915) (p = 0.005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Neoadjuvan kemoradyoterapi öncesi NLO lokal ileri evre rektal kanserde öngörülen bir faktör olarak kullanılabilir

Anahtar Kelimeler: Nötrofil lenfosit oranı, neoadjuvan kemoradyoterapi, rektal kanser


Veysel Karahan, Mehmet Üstün, Levent Uğurlu, Tayfun Kaya, Mustafa Emiroğlu, Cengiz Aydın. The Correlation Between Neutrophil - Lymphocyte Ratio and Neoadjuvant Chemoradiotherapy Response Prediction in Locally Advanced Rectal Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 163-168

Corresponding Author: Mehmet Üstün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (55 accesses)
 (374 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale