E- ISSN: 2822-4051
COVID-19 Transmission and Prevention [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 36-42 | DOI: 10.5222/terh.2020.02693

COVID-19 Transmission and Prevention

Melda Türken, Şükran Köse
University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology

The epidemic caused by the SARS-CoV-2 virus and the disease identified as COVID-19, which started in December 2019 in China, was declared as a global pandemic by the World Health Organization in March 2020. The source of the outbreak has not been clearly explained. It is estimated that the virus mutated on animals and acquired human-to-human transmission. The distribution and outcomes of the epidemic in different regions change according to many factors such as climate, hygiene, population, demographic characteristics, health facilities, and transmission characteristics. The disease is transmitted mainly through droplets and contact. Other ways, such as inhalation of aerosols, are also shown. The risk of transmission of infection varies depending on the type and duration of exposure, the use of preventive measures and possible individual factors. There is currently no cure that is fully effective on COVID-19 or protective vaccine. However, studies on treatment and vaccines are ongoing. The most important measures to prevent the spread of the virus in society are hand hygiene, social distance and quarantine. Early screening, diagnosis, isolation and treatment are necessary to prevent further spread. Preventive strategies focus on careful infection control, including patient isolation and appropriate measures to be taken during diagnosis and clinical care for an infected patient.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Coronavirus, transmittion, prevention, isolation

COVID-19 Bulaş Yolları ve Önleme

Melda Türken, Şükran Köse
SBÜ, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir

Çin'de 2019 aralık ayında başlayan SARS-CoV-2 virüsünün ve COVID-19 olarak tanımlanan hastalığın sebep olduğu salgın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 mart ayında küresel pandemi olarak ilan edilmiştir. Salgının kaynağı net olarak açıklanamamıştır. Virüsün hayvanlar üzerinde mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşma özelliği kazandığı tahmin edilmektedir. Salgının farklı bölgelerde dağılımı ve sonuçları, iklim, hijyen, nüfus, demografik özellikler, bulaş özellikleri gibi birçok faktöre göre farklılık göstermektedir. Hastalık esas olarak damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca aerosolların solunması gibi başka yollar da gösterilmiştir. Enfeksiyonun bulaşma riski, maruziyet türü ve süresine, önleyici tedbirlerin kullanımına ve olası bireysel faktörlere göre değişir. Henüz COVID-19’a tamamen etkili olan bir tedavi ya da koruyucu bir aşı yoktur. Ancak tedavi ve aşılarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Virüsün toplum içinde yayılmasını engelleyecek en önemli önlemler el hijyeni, sosyal mesafe ve karantinadır. Daha fazla yayılmayı engellemek için erken tarama, tanı, izolasyon ve tedavi gereklidir. Önleyici stratejiler, hastaların izolasyonu ve enfekte bir hastaya teşhis ve klinik bakım sağlanması sırasında alınması gereken uygun önlemler dahil olmak üzere dikkatli enfeksiyon kontrolüne odaklanır.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19, Koronavirüs, bulaş, önlem, izolasyon

Melda Türken, Şükran Köse. COVID-19 Transmission and Prevention. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 36-42

Corresponding Author: Melda Türken, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale