The Necessity of Folic Acid in Homozygous Beta Thalassemia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 95-99 | DOI: 10.5222/terh.2001.03835  

The Necessity of Folic Acid in Homozygous Beta Thalassemia

Hasan Kılıç1, Meral Türker1, Sümer Sütçüoğlu1, Ayşen Çetemen1, Sabriye Çokçeken1, Işın Yaprak1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

AIM: We studied the serum and the erythrocyte folate levels in homozygous and heterozygous thalassemics and the healthy controls with the aim of finding out the possible folic acid insufficiency.
MATERIALS AND METHODS: This study included 41 homozygous beta thalassemia patients mean age 11.3 ± 7.18 yrs, 29 hetorozygous thalassemic mothers mean age 31.8 ± 4.2 yrs and 48 healthy controls of 5-40 yrs. Blood samples are studied by the RIA method and solid phase boil dual count (DPC) kit is used.
RESULTS: Mean serum folate levels were found within the normal range in each group studied being lower in the homozygous and the heterozygous thalassemics than the healthy controls (p<0.05). Low serum folate levels were seen in the patients older than 15 years. Mean erythrocyte folate levels of the groups, however, were found higher than the normal range 1175 ± 897 ng/ml for homozygous patients, 1148 843 ng/ml for heterozygous thalassemic and 1204 920 ng/ml for the healthy control. No statistical difference was found between the groups (p>0.05). Non of the cases studied had low serum folate levels may be seen in homozygous beta thalassemia; however this finding does not designate, by itself, insufficiency of folic acid in these patients.

Keywords: Folate deficency, Hemoglobinopathy, Megaloblastic Anemia


Homozigot Beta Talasemide Folik Asit Gereksinimi

Hasan Kılıç1, Meral Türker1, Sümer Sütçüoğlu1, Ayşen Çetemen1, Sabriye Çokçeken1, Işın Yaprak1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, beta talasemili olgularda folik asit yetersizliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 18-31 yaş arasındaki (ortalama 11.3±7.18 yıl) 18'i erkek, 23'ü kız 41 homozigot beta talesemili olgu ile 25-40 yaşlarındaki 29 heterozigot beta talesemili anne ve 5-40 yaş arasındaki 48 sağlıklı kontrol çalışma kapsamında serum folat ve eritrosit folat düzeyleri yönünden incelenmişlerdir. Kan örnekleri RİA yöntemi ile solid phase no boil dual count (DPC) kiti kullanarak serum ve hemolizatta çalışılmıştır.
BULGULAR: Ortalama serum folat düzeyleri her üç grupta da normal sınırlar içinde bulunmuş olup, hemozigot ve heterozigot talasemililerde sağlıklı kontrollere göre daha düşük düzeylerdedir (p<0.05). Homozigot talasemili 12 olguda (%29), heterozigot talasemili bir olguda (%3.4) alt sınırından düşük bulunmuştur. Ortalama eritrosit folat düzeyi birlikteliği saptanmamıştır.
SONUÇ: Homozigot talasemili olgularda serum folatınm düşük düzeylerde bulunabileceği ancak folik asit yetersizliği tanısı için eritrosit folatının da çalışılmasının olduğu kanısına verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Folat yetersizliği, Hemoglobinopati, Megoloblastik anemi


Hasan Kılıç, Meral Türker, Sümer Sütçüoğlu, Ayşen Çetemen, Sabriye Çokçeken, Işın Yaprak. The Necessity of Folic Acid in Homozygous Beta Thalassemia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 95-99


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (578 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale