Risky Attitudes and Behaviors of HIV-Positive People After Diagnosis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 142-147 | DOI: 10.5222/terh.2021.04657  

Risky Attitudes and Behaviors of HIV-Positive People After Diagnosis

Hazal Albayrak Ucak1, Sabri Atalay2, Gursel Ersan2, Ufuk Sönmez3
1Ankara City Hospital,ınfectious Disease And Clinical Microbiology, Ankara
2Tepecik Training And Research Hospital, Infectious Disease And Clinical Microbiology, Izmir
3Bozyaka Training And Research Hospital, Infectious Disease And Clinical Microbiology, Izmir

Objective: HIV/AIDS cases are increasing rapidly in our country. Although there are many transmission routes, unprotected sexual intercourse is the main reason for the increase in HIV prevalence. Despide newly data in the literature that show there is no HIV transmission from partners who have been given viral suppression by antiretroviral therapy, evaluation of sexual behavior pattern is still important for resource control. The aim of this study was to evaluate the changes in sexual behavior after diagnosis, the level of knowledge about safe sexuality, and the attitudes and behaviors of informing the sexual partner about HIV status in HIV-infected individuals under follow-up and treatment.
Methods: A questionnaire consisting of fifteen questions was filled out by the volunteers who were followed up in the HIV outpatient clinic of our hospital and the data were evaluated with SPSS statistical package program.
Results: The mean age of the fifty participants was 38 years. Most of them are men, 40% stated that they are gay and 40% of them are married. Seventy percent of the respondents stated that the frequency of risky sexual behavior decreased after being diagnosed with HIV. However, perhaps the most striking finding of our study is that approximately one third of the participants never informed their sexual partner about their HIV status and 44% said they did not use condoms during sexual intercourse. More than half of the participants stated that they would like to receive information about safe sex and sexually transmitted infections. They also stated that they wanted to get this information from physicians.
Conclusion: As a result, there is a decrease in risky sexual behaviors after diagnosis in HIV positive patients. However, risky behaviors such as not using condoms still continue. Therefore, it is necessary to ensure that viral loads are negative with regular antiretroviral therapy and to promote safe sexual behavior.

Keywords: Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome, STDs, Unprotected Sex


HIV Pozitif Hastaların Tanı Sonrası Riskli Tutum ve Davranışları

Hazal Albayrak Ucak1, Sabri Atalay2, Gursel Ersan2, Ufuk Sönmez3
1Ankara Şehir Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobioloji, Ankara
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobioloji, İzmir
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobioloji, İzmir

Amaç: Ülkemizde HIV/AIDS vakaları hızlı bir artış göstermektedir. Birçok bulaş yolu olmakla beraber korunmasız cinsel ilişki, HIV prevalansındaki artışın temel sebebidir. Literatürde antiretroviral tedavi ile viral baskılanma sağlanmış kişilerden partnerlerine HIV geçişi olmadığına dair veriler olsa da, cinsel davranış paterninin değerlendirilmesi kaynak kontrolü açısından önemlidir. Bu çalışmada takip ve tedavi altındaki HIV ile enfekte kişilerde, tanı sonrası cinsel davranışlardaki değişimi, güvenli cinsellik hakkındaki bilgi düzeyi, HIV durumu hakkında cinsel partneri bilgilendirme konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: On beş soruluk bir anket formu, hastanemiz HIV polikliniğinde takipli ve çalışmaya gönüllü katılan kişiler tarafından doldurulmuş, veriler SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan elli katılımcının yaş ortalaması 38’dir. Çoğunluğu erkek, %40’ı eşcinsel olduğunu ifade etmiş ve yine %40’nın medeni durumu evlidir. Katılımcıların yüzde yetmiş gibi yüksek bir oranı, HIV tanısı aldıktan sonra riskli cinsel davranış sıklığının azaldığını belirtirmiştir. Ancak çalışmamızın belki de en çarpıcı bulgusu, katılımcıların yaklaşık üçte birinin cinsel eşine HIV durumu hakkında hiçbir zaman bilgi vermediğini ve %44’ünün ise cinsel ilişki esnasında kondom kullanmadığını belirtmesidir. Katılımcıların yarısından çoğu güvenli cinsel ilişki ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgiler almak istediklerini belirtirmiştir. Bu bilgileri de hekimlerden almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu grupta öğrenim düzeyi genellikle ilk ve orta okuldur.
Sonuç: Sonuç olarak, HIV pozitif hastalarda tanı sonrasında riskli cinsel davranışlarda azalma mevcuttur. Ancak kondom kullanmama gibi riskli davranışlar hala devam etmektedir. Bu nedenle düzenli antiretroviral tedavi ile viral yüklerinin negatif olmasını sağlamak ve güvenli cinsel davranışlar konusunda teşvik etmek gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Edinsel immün yetmezlik, AIDS, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar,


Hazal Albayrak Ucak, Sabri Atalay, Gursel Ersan, Ufuk Sönmez. Risky Attitudes and Behaviors of HIV-Positive People After Diagnosis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 142-147

Corresponding Author: Hazal Albayrak Ucak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (81 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale