E- ISSN: 2822-4051
Sefdinir Susceptibiuty Of Gram-Negative Microorganisms Isolated From Urinary Tract Infections [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 8-11 | DOI: 10.5222/terh.2009.05014

Sefdinir Susceptibiuty Of Gram-Negative Microorganisms Isolated From Urinary Tract Infections

Neval Ağuş1, Nisel Özkalay Yılmaz1, Şükran Köse1, Melda Türken1, Nurşen Akgüre1, Didem Küçükkaya1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

AIM: Cefdinir is an extended-spectrum cephalosporin adminstrated orally for the treatment of skin and respiratory tract infections. It was found effective in the treatment of uncomplicatcd urinary tract infcetions. The aim of this study is to evaluate the in-vitro activity of cefdinir against clinical isolates collected from urinary tract infections. MATHERIAL AND METHOD: A total of 1069 gram negative isolates were collected betvveen May- August 2008 from patients with urinary tract infection at our laboratory. Microorganisms were identified by conventional methods and VITEK 2 (Bio Merieux, France) identification system. Antibiotic susceptibility were tested by CLSI reference disc diffusion methods. Sefdinir and other antibiotics susceptibility results were compared with Fisher's x2 test. FINDINGS: Pathogens isolated were E. Coli (903), Klebsiella (81), Proteus (71), Enterobacter (10), Morganella (4),spp respectively. Cefdinir susceptibility results of E.coli were statistically significant than ampisilin, ampisilin/sulbactam, sephazolin, trimethoprim/sulfametoxazol (p< 0.05). Cefdinir susceptibility results of Klebsiella spp. Were statistically significant than only ampisilin-sıılbactam (p< 0.05) For other microorganisms there were no statistically significance in the susceptibility results of cefdinir between other antibiotics. CONCLUSION: Ampiric therapy of cefdinir appears to be a reasonable choice for patients with uncomplicated urinary tract infections.

Keywords: Antibiotic sensitivity, Cefdinir, Urinary tract infections, Uropathogen

Üriner Sistem İnfeksiyonlarından Soyutlanan Gram-Negatif Mikroorganizmalarda Sefdinir Duyarlılığı

Neval Ağuş1, Nisel Özkalay Yılmaz1, Şükran Köse1, Melda Türken1, Nurşen Akgüre1, Didem Küçükkaya1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

AMAÇ: Sefdinir respiratuvar sistem ile deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında kullanılan geniş spektrumlu oral bir sefalos- porindir. Sefdinir komplike olmayan üriner sistem infeksiyonlarında da etkili bulunmuştur. Bu çalışmanın amacı üriner sistem infeksiyonu olan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalarda sefdinir duyarlılığını araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Mayıs- Ağustos 2008 tarihleri arasında hastanemiz laboratuvarında üriner sistem infeksiyonu olan hastaların idrar kültürlerinden üretilen toplam 1069 Gram- negatif mikroorganizma çalışmaya alınmıştır. Mikroorganizmalar tanımlanmasında klasik yöntemler ve VITEK 2 (Bio Merieux, Fransa) otomatik identifikasyon sistemi kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılığı CLSI kriterlerine göre Kirby- Bauer disk difüzyon testi ile yapılmıştır. Mikroorganizmaların sefdinir ve diğer antibiyotiklere duyarlılıkları Fisher'in ki kare testi ile karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Üretilen mikroorganizmalar sırasıyla E. Coli (903), Klebsiella spp. (81), Proteus spp. (71), Enterobacter spp. (10), Morganella spp. (4) şeklindedir. E.coli'de sefdinir etkinliği ampisilin, ampisilin/sulbaktam, sefazolin, trimetoprim/ sulfametoksazol'e göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek (p< 0.05) bulunmuştur. Klebsiella türlerinde ise sefdinir sadece amp i s i 1 in/su lbaktam* a göre istatistiksel olarak anlamlı (p< 0.05) etkili bulunmuştur. Üretilen diğer mikroorganizmalarda sefdinir ve diğer antibiyotik duyarlılıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. SONUÇ: Sefdinirin komplike olmayan üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde iyi bir seçenek olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sözcükler: Antibiyotik duyarlılığı, Sefdinir, Üriner sistem infeksiyonları, Üropatojen

Neval Ağuş, Nisel Özkalay Yılmaz, Şükran Köse, Melda Türken, Nurşen Akgüre, Didem Küçükkaya. Sefdinir Susceptibiuty Of Gram-Negative Microorganisms Isolated From Urinary Tract Infections. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(1): 8-11
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale