Gender Differences in Pathologic Outcomes At Primary Bladder Cancer Detection [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 89-92 | DOI: 10.5222/terh.2015.089  

Gender Differences in Pathologic Outcomes At Primary Bladder Cancer Detection

Rahmi Gökhan Ekin1, Zübeyde Yıldırım Ekin2, Gökhan Koç1, Ayşe Gülden Diniz Ünlü2, Yusuf Özlem İlbey1, Ferruh Zorlu1
1Tepecik Training And Research Hospital, Urology Department
2Tepecik Training And Research Hospital, Pathology Department

OBJECTIVE: We aimed to examine gender differences regarding tumor stage prior to initial diagnosis of bladder carcinoma.
METHODS: 470 patients who underwent initial transurethral resection between January 2010-January 2015 were examined retrospectively. Age, gender, smoking habbits, presence of gross hematuria,Time from first episode of gross hematuria to time from first episode of hematuria to bladder cancer diagnosis, tumor stage and tumor grade were assessed.

RESULTS: 450 patients included in this study.
CONCLUSION: While non muscle invasive bladder cancer is occured more frequent in men, muscle invasive bladder cancer is occured more frequent in women. Also, high grade tumor is occured more frequent in men.

Keywords: bladder cancer, gender, tumor stage


Primer Mesane Kanseri Tanısında Cinsiyet Farklılığının Patolojik Sonuçları

Rahmi Gökhan Ekin1, Zübeyde Yıldırım Ekin2, Gökhan Koç1, Ayşe Gülden Diniz Ünlü2, Yusuf Özlem İlbey1, Ferruh Zorlu1
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji

AMAÇ: Cinsiyet farklılığının primer mesane kanserinde tümör evresine etkisini, geriye dönük ve tek merkezli olarak araştırılması amaçladık.
YÖNTEMLER: Ocak 2010 ile Ocak 2015 arasında ilk defa transüretral rezeksiyon yapılan 470 hastanın hepsi geriye dönük olarak incelendi. Çalışmada yaş, cinsiyet, sigara alışkanlığı, makroskopik hematüri varlığı, ilk makroskopik hematüri zamanı ile tanıya kadar geçen zaman, tümör evresi ve tümör derecesi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 450 hasta dahil edildi. Hastaların 376’sı (%83,5) erkek ve 74’ü (%16,5) kadın idi (p<0.05). Tümör evresi dağılımı, erkeklerde pTa (%59,9 (n=225) vs. %51,4 (n=38), p<0.05) ve pT1 (%29,8 (n=112) vs. %25,7 (n=19), p<0.05) daha sık iken kadınlarda pT2 (%10,3 (n=39) vs. %22,9 (n=17), p<0.05) daha sık tespit edildi. Yüksek dereceli tümör görülme oranı erkeklerde %69,9 (n=263) ve kadınlarda %56,7 (n=42) olup istatistiksel olarak anlamlı olarak erkeklerde daha fazla idi (p<0.05).
SONUÇ: Kas invaziv olmayan mesane kanseri erkek cinsiyetinde sık görülürken, kadın cinsiyetinde kas invaziv mesane kanseri daha sık görülür. Ayrıca, erkek cinsiyetinde yüksek dereceli tümör daha sıktır.

Anahtar Kelimeler: mesane kanseri, cinsiyet, tümör evresi


Rahmi Gökhan Ekin, Zübeyde Yıldırım Ekin, Gökhan Koç, Ayşe Gülden Diniz Ünlü, Yusuf Özlem İlbey, Ferruh Zorlu. Gender Differences in Pathologic Outcomes At Primary Bladder Cancer Detection. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 89-92

Corresponding Author: Rahmi Gökhan Ekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (30 accesses)
 (711 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale