E- ISSN: 2822-4051
The Retrospective Evaluation Of 57 Cases With Brucellosis In Childhood [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 135-138 | DOI: 10.5222/terh.2011.09157

The Retrospective Evaluation Of 57 Cases With Brucellosis In Childhood

Mehmet Helvacı1, Dinçer Atila2, Vatan Barışık3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 Dahiliye Kliniği-İZMİR
2Bahçesaray Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü Bahçesaray,VAN
3Medical Park Hastanesi Dahiliye Bölümü,İZMİR

Aim: Fifty-seven children with brucellosis treated in our clinic were evaluated retrospectively. Material and Method: Children with brucellosis investigated and treated at Pediatric Infection Disease Department, Tepecik Teaching and Training Hospital between July 1997 to January 2007,were evaluated retrospectively. Findings: The mean age was 8.75±3.54 years and 63.2% of the patients were male. 82.5% of 57 cases had a history of consumption of unpasteurized milk and ingestion of contaminated dairy products, 50.9% of cases had a history contact with infected animal. Complication was found in 18 out of 57(31.6 percent) patient. Osteomyelitis, arthritis and menengitis was presented in 21.1%, 5.3% and 5.3% of the patients, respectively. Conclusion: The most common contamination of brucellosis is consumption of unpasteurized milk and ingestion of contamined dairy products. The most common complication is osteoarticular involvement. Early diagnosis and treatment is very important. Clinical manifestations of childhood brucellosis are variable and it is still an important health and hygiene problem for our country. Education of people and vaccination of animals are important factors in eradication of brucellosis.


Çocukluk Çağı Brusellozlu 57 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Mehmet Helvacı1, Dinçer Atila2, Vatan Barışık3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 Dahiliye Kliniği-İZMİR
2Bahçesaray Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü Bahçesaray,VAN
3Medical Park Hastanesi Dahiliye Bölümü,İZMİR

Amaç: Kliniğimize 8 yıla yakın bir sürede başvuran 57 Brusellozlu çocuğun dosyasını geriye dönük incelemek. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde Temmuz 1997- Ocak 2005 tarihleri arasında izlenip tedavi edilen Bruselloz tanısı almış 57 olgunun verileri geriye dönük değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 8.73±3.54 idi. Bruselloz tanısıyle izlenen 57 hastadan 47 (%82.5)’inde açık süt ve süt ürünleri kullanma öyküsü ve 26 (%50.9)’ında hayvancılıkla uğraş öyküsü vardı. Çalışmamızda 47 (%82.5) olguda çiğ süt ve süt ürünleriyle beslenme öyküsü bulunurken, hayvancılıkla uğraş öyküsüne 26 (%45.6) olguda rastlanmıştır. Bruselloz’un birçok farklı semptom ve bulguları vardır. Hastalarımızdan 43 ünde ateş (%75.4), 39 unda artralji (%68.4), 24 ünde halsizlik (%38.6) ve 9 unda baş ağrısı (%15.8) semptomları vardı.. 18(%31.6) hastada görülen komplikasyonlardan 12 (%21.1)’si osteomyelit, 3(%5.3)’ü septik artrit, ve 3 (%5.3)’ü menenjit idi. Sonuç: Brusellozun en sık bulaşma şekli pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesidir. Brusellozun en sık karşılaştığımız komplikasyonu ise osteoartiküler sistem tutulumdur. Erken tanı ve tedavi önem arzetmektedir. Klinik özeliksiz olup ülkemiz için halen önemli bir hijyen ve sağlık sorunudur. Brusellozun önlenmesi için eğitime öncelik verilmesi ve hayvanların aşılanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Brusella epidemiyolojisi,komplikasyonları,çocukta infeksiyon

Mehmet Helvacı, Dinçer Atila, Vatan Barışık. The Retrospective Evaluation Of 57 Cases With Brucellosis In Childhood. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 135-138
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale