E- ISSN: 2822-4051
Pulse Wave Velocity in Mitral Annular Calcification [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 70-74 | DOI: 10.5222/terh.2008.09552

Pulse Wave Velocity in Mitral Annular Calcification

Hüseyin Dursun1, Ali Taner1, Ersel Onrat1, Gülay Yılmaz Özkeçeci1, Alaettin Avşar1, Mehmet Melek1
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AFYONKARAHİSAR

AIM: In this study, we compare pulse wave velocity of patients with mitral annular calcifİcation and patients that have similar eardiovaseular risk factors but without mitral annular calcification. MATERIAL AND METHOD: Twenty patients with mitral annular calcification (10 women, mean age: 67 ± 9) and 20 patients that have similar cardiovaseular risk factors but without mitral annular calcification (10 women, mean age: 67 ± 8) were incuded in this study. The transthoracic echocardiography of all patients were done by HP Sonos 5500 machine with 7 Mhz Probe. Pulse wave velocity measurements are done by Micromedical PT6000 machine. RESULTS: Pulse wave velocity of the patients with mitral annular calcifıcation was (8,48 ±1,81 m/s), and pulse wave velocity of the patients without mitral annular calcifıcation was (8,83 ±2,11 m/sn) There was no statistically signifıcant difference between two groups. CONCLUSION: Pulse wave velocity is not effected by mitral anular calcifıcation existence.

Keywords: Mitral annular calcification, pulse wave velocity

Mitral Anüler Kasifikasyonda Nabız Dalga Hızı

Hüseyin Dursun1, Ali Taner1, Ersel Onrat1, Gülay Yılmaz Özkeçeci1, Alaettin Avşar1, Mehmet Melek1
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AFYONKARAHİSAR

AMAÇ: Bu çalışmada kardiyovasküler risk faktörleri benzer olan mitral anüler kalsifikasyon olan ve olmayan bireylerin nabız dalga hızlarım karşılaştırdık. GEREÇ VE YÖNTEM: Mitral anüler kalsifıkasyon'lu 20 hasta (10 kadın, ortalama yaş: 67 ± 9) ile kardiyovasküler risk faktörleri açısından bu gruba benzer, mitral anüler kalsifıkasyonu olmayan 20 hasta (10 kadın, ortalama yaş: 67 ± 8) çalışmaya alındı. Tüm hastaların transtorasik ekokardiyografi 1 eri yapıldı. Nabız dalga hızları ise Micromedical PT6000 eihazı kullanılarak belirlendi. BULGULAR: Mitral anüler kalsifıkasyonu olan hastaların, karotis-femoral nabız dalga hızı (8,48 ± 1,81 m/sn) ile, mitral anüler kalsifıkasyon olmayan bireylerin karotis-femoral nabız dalga hızı (8,83 ± 2,1 l m/sn) arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulunmadı. SONUÇ: Nabız dalga hızı mitral anüler kalsifıkasyon varlığından etkilenmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Arteryel nabız dalga hızı, Mitral anüler kalsifikasyon

Hüseyin Dursun, Ali Taner, Ersel Onrat, Gülay Yılmaz Özkeçeci, Alaettin Avşar, Mehmet Melek. Pulse Wave Velocity in Mitral Annular Calcification. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 70-74
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale