E- ISSN: 2822-4051
Risk Factors Impacted in Local Recurrence After Conservative Surgery Plus Radiotherapy For Breast Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 24-30 | DOI: 10.5222/terh.1999.11680

Risk Factors Impacted in Local Recurrence After Conservative Surgery Plus Radiotherapy For Breast Cancer

Ragıp Kayar1, Murat Çobanoğlu1, Osman Güngör1, Ümit Bayol2, Asuman Güzelant3, Recep Atçı1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Lab, İzmir
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Halk Sağlıği, İzmir

AIM: Three-hundred patient with breast cancer undergoing conservative surgery plus radiotherapy were evaluated retrospectively for the factors causing local recurrence. MATERIAL and METHOD: Patient data were evaluated retrospectively in the regard of age, menauposal status, surgical techngque of conservation,y surgical margin status, extensive intraductal component (EIC), histologic type of tumour, TNM staging and adjuvant therapies all patients were observed between 2-84 months (median 33.7) months) RESULTS: The rate of local recurrence was 4.9 percent in stage I (61 patients), 5.7 percent in stage II (157 patients), 15.7 percent in stage III (70 patients) and 25 percent in stage IV (12 patients). CONCLUSION: Age, menauposal status, surgical tehnique, histologic type of tumor, had no the significant role in the risk of local recurrence. Surgical margin, Extentisive intraductal companend (EIC) and advanced stage (III-IV) had a statistically significant risk for local recurrence.

Keywords: Breast cancer, Locoregional recurrence, Prognosis

Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Yerel Yinelemede Etkili Risk Faktörleri

Ragıp Kayar1, Murat Çobanoğlu1, Osman Güngör1, Ümit Bayol2, Asuman Güzelant3, Recep Atçı1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Lab, İzmir
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Halk Sağlıği, İzmir

AMAÇ: Meme kanserli hastalarımızda koruyucu cerrahi sonrası yinelemede etkenleri geriye dönük incelemektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Mayıs 1992-Eylül 1998 tarihleri arasındaki dönemde meme kanseri nedeniyle meme koruyucu cerrahi (MKC) uygulanan 316 hastadan verileri tam olan 300 (%95) hasta yerel yineleme yönünden araştırılmıştır. Meme kanserli hastalar ortalama 33.68 ay (2-84 ay) izlenmiştir. Olguların tümüne radyoterapi %96'sına kemoterapi ve %54'üne homonoterapi uygulanmıştır. BULGULAR: Hastaların 119'u 41-50 yaş grubunda (%39.6) olup ortalama yaş 46.9 idi. Olguların 149'u postmenopozal olup (%49.6) evre I'de 60 olgu (%20), evre ITde 156 hasta (%52), evre IH'te 72 hasta (%24) ve evre IV'te 12 hasta (%39) lampektomi ve koltukaltı diseksiyonu uygulanmıştır. Histopatolojik tip 208 hastada (%%69.3) invaziv duktal karsinom idi. 54 hastada (%18) cerrahi smırda tümör varlığı 86 hastada (2%29) yaygm intraduktal komponent (YİDK) varlığı saptanmıştır. 300 olgumuzdan 26'sında (%8.6) yerel yinelemevardı. Bunların dağılımı ise evre I'de 3 hasta (%4.9), evre Il'de 9 hasta (%5.7), evre IU'de 11 hasta (%15.7) ve evre IV'te 3 hasta (%25) şeklindedir. Kadranektomi uygulanan hastaların %6'sında, lampektomi uygulanan hastaların da %12.8'inde yerel yineleme görülmüştür. Yineleme daha çok invaziv lobüler korsinom gru- bunda görüldü. Cerrahi sınır tutulumu olan grupta %27.7 olan yineleme oranı, sınır salim gurupta %4.4 idi. YİDK içeren gurupta yerel yineleme%22 olmasına karşın YİDK içermeyen gurupta %3 idi. Yerel yinelemeye kemoterapinin uygulanmadığı grupta daha sık rastarımıştır. SONUÇ: Yerel yinemede etkili risk faktörleri "Multivariate-Stepvvise Logistic Regresion" testi ile karşılaştırıldığında; cerrahi sınır tutulumu, yaygm intraduktal kompenent ve ileri evre (III-IV) nin bağımsız risk faktörleri olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Prognoz, Lokorejyoner yineleme.

Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Osman Güngör, Ümit Bayol, Asuman Güzelant, Recep Atçı. Risk Factors Impacted in Local Recurrence After Conservative Surgery Plus Radiotherapy For Breast Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 24-30
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale