Evaluation of Trainings and Courses in Emergency Physicians [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 301-305 | DOI: 10.5222/terh.2021.13281  

Evaluation of Trainings and Courses in Emergency Physicians

Erhan Kaya1, Ferdi Tanir2
1Kahramanmaraş Provincial Health Directorate, Kahramanmaraş
2Public Health, Çukurova University Faculty Medicine Department, Adana

Objective: The aims of this research is to evaluate residency training and in-service courses through the eyes of emergency physicians.
Method: This research is cross-sectional. A questionnaire was conducted with 202 of 248 physicians working in emergency departments in Adana city center between 01 July - 31 December 2016. The questionnaire included sociodemographic information of physicians, assessments of residency training offered, and taking courses. Descriptive analyzes and chi-square test were used in the study.
Results: In our study, the rate of emergency physicians under the age of 30 was 27.7% and the rate of physicians with a career less than 10 years was 47% and 20,8% of the physicians stated that they received emergency medicine residency training in their institution. 69% of 42 physicians who received residency training stated that the training was good. In our study, 15.3% of the physicians did not participate in any course, while 80.2% of them considered themselves sufficient in cases of cardiopulmonary arrest.
Conclusion: In our researh, it was found that the participation of the in-service courses related to cardiopulmonary resuscitation is high among emergency physicians. Those who take the advances cardiac life support course feel more sufficient in cases of cardiopulmonary arrest. Residency training has been evaluated as highly good.

Keywords: Emergency department, course, cardiopulmonary resuscitation


Acil Servis Hekimlerinde Eğitimler ve Kursların Değerlendirilmesi

Erhan Kaya1, Ferdi Tanir2
1Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş
2Halk Sağlığı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

Amaç: Bu çalışmanın amacı, acil hekimlerinin gözüyle uzmanlık eğitimi ve hizmet içi kursların değerlendirilmesidir.
Yöntem: Araştırma kesitseldir. Adana ili merkezinde acil servislerde çalışan 248 hekimden 202’sine 01 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında anket yapılmıştır. Ankette doktorların sosyodemografik bilgileri, sunulan uzmanlık eğitimi değerlendirmeleri, kurs alma durumları bulunmaktaydı. Tanımlayıcı analizler ve ki kare testi çalışmada kullanıldı.
Bulgular: Çalışmamızda 30 yaş altında olan acil servis hekimi oranı %27,7, meslek hayatı 10 yıl altında olan hekim oranı ise %47 idi ve hekimlerin %20,8’i kurumunda acil tıp uzmanlık eğitimi aldığını belirtti. Uzmanlık eğitimi alan 42 hekimin %69’u eğitimin iyi olduğunu belirtti. Çalışmamızda hekimlerin %15,3’ü hizmet içi hiçbir kursa katılım göstermezken, %80,2’si kardiyopulmoner arrest vakalarında kendilerini yeterli görmektedir.
Sonuç: Araştırmamızda acil servis hekimlerinde kardiyopulmoner resusitasyonla ilgili hizmet içi kurslara katılımın yüksek olduğu, ileri kardiyak yaşam desteği kursu alanların kardiyopulmoner arrest vakalarında kendini daha yeterli hissettiği saptanmıştır. Uzmanlık eğitimi yüksek oranda iyi düzeyde olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kurs, kardiyopulmoner canlandırma


Erhan Kaya, Ferdi Tanir. Evaluation of Trainings and Courses in Emergency Physicians. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 301-305

Corresponding Author: Erhan Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (42 accesses)
 (50 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale