Evaluation of Trainings and Courses in Emergency Physicians [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. Ahead of Print: TERH-13281

Evaluation of Trainings and Courses in Emergency Physicians

Erhan Kaya1, Ferdi Tanir2
1Kahramanmaraş Provincial Health Directorate, Kahramanmaraş
2Public Health, Çukurova University Faculty Medicine Department, Adana

INTRODUCTION: The purpose of this study is to evaluate residency training and in-service courses through the eyes of emergency physicians.
METHODS: The population of this cross-sectional study was 248 emergency service physicians working in Adana city center. Between 01 July and 31 December 2016, 202 emergency department physicians were interviewed face-to-face. The questionnaire included sociodemographic information of physicians, assessments of residency training offered, and taking courses. Descriptive analysis and chi square test were used for data evaluation.
RESULTS: In our study, the rate of emergency physicians under the age of 30 was 27,7% and the rate of physicians with a career less than 10 years was 47% and 20,8% of the physicians stated that they received emergency medicine residency training in their institution. 69% of 42 physicians who received residency training stated that the training was good. In our study, 15,3% of the physicians did not participate in any course, while 80,2% of them considered themselves sufficient in cases of cardiopulmonary arrest.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was determined that the participation of the in-service courses related to cardiopulmonary resuscitation is high among emergency physicians. Those who take the advances cardiac life support course feel more sufficient in cases of cardiopulmonary arrest. Residency training has been evaluated as highly good.

Keywords: Emergency department, course, cardiopulmonary resuscitation


Acil Servis Hekimlerinde Eğitimler ve Kursların Değerlendirilmesi

Erhan Kaya1, Ferdi Tanir2
1Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş
2Halk Sağlığı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, acil hekimlerinin gözüyle uzmanlık eğitimi ve hizmet içi kursların değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipte olan çalışmanın evrenini Adana il merkezinde çalışan 248 acil servis hekimi oluşturmaktadır. 01 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 202 acil servis hekimine yüz yüze görüşme tekniği ile anket yapıldı. Ankette doktorların sosyodemografik bilgileri, sunulan uzmanlık eğitimi değerlendirmeleri, kurs alma durumları bulunmaktaydı. Verilerin değerlendirmesinde tanımlayıcı analizler ve ki kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda 30 yaş altında olan acil servis hekimi oranı %27,7, meslek hayatı 10 yıl altında olan hekim oranı ise %47 idi ve hekimlerin %20,8’i kurumunda acil tıp uzmanlık eğitimi aldığını belirtti. Uzmanlık eğitimi alan 42 hekimin %69’u eğitimin iyi olduğunu belirtti. Çalışmamızda hekimlerin %15,3’ü hizmet içi hiçbir kursa katılım göstermezken, %80,2’si kardiyopulmoner arrest vakalarında kendilerini yeterli görmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızda acil servis hekimlerinde kardiyopulmoner resusitasyonla ilgili hizmet içi kurslara katılımın yüksek olduğu, ileri kardiyak yaşam desteği kursu alanların kardiyopulmoner arrest vakalarında kendini daha yeterli hissettiği saptanmıştır. Uzmanlık eğitimi yüksek oranda iyi düzeyde olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, kurs, kardiyopulmoner canlandırma
Corresponding Author: Erhan Kaya, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google ScholarCopyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale