Evaluation of Health Beliefs and Knowledge Status of Nursing Students Related to Osteoporosis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 203-211 | DOI: 10.5222/terh.2020.15045  

Evaluation of Health Beliefs and Knowledge Status of Nursing Students Related to Osteoporosis

Semra Açıksöz1, Gönül Kurt2, Merve Seyfi3
1University of Health Sciences, Faculty of Nursing, Fundamentals of Nursing Department, Istanbul
2Sakarya University, Faculty of Health Sciences, Midwifery, Sakarya
3Istanbul Sultan Abdülhamid Han Sample Training and Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the health belief and knowledge status for osteoporosis in nursing students.
METHODS: This descriptive study was conducted with students (n=370) who were attending a nursing college in the 2015-2016 academic year. The research data were collected by using the questionnaire prepared in accordance with the literature, Osteoporosis Knowledge Test and Osteoporosis Health Belief Scale. Independent samples t-test, one-way analysis of variance-ANOVA and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data and p<0.05 was accepted for statistical significance.
RESULTS: The mean age of the students is 20.34±1.17 and all of them are women. When the risk factors of osteoporosis were examined; 12.2% of the students had a family history of osteoporosis, 93.2% were smokers and 99.2% did not use alcohol, 30.8% did not exercise, 96.5% did not receive enough calcium supplements, reported less use of the sun. When the students' mean score of osteoporosis knowledge test and health belief scale is examined; The mean total score of the knowledge test was 19.0±3.9 and the mean score of health belief scale was 137.0±12.1, and a statistically significant relationship was found between the total score averages (p<0.001). A statistically significant difference was found between the grade level and the students' knowledge test and total health belief score (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the students' knowledge and health belief scores of osteoporosis were at a moderate level and they were influenced by the education level. Educational approaches including osteoporosis knowledge and health-enhancing lifestyle changes should be made.

Keywords: Osteoporosis, health beliefs, knowledge, risk factors


Hemşirelik Öğrencilerinin Osteoporoza İlişkin Sağlık İnancı ve Bilgi Durumunun İncelenmesi

Semra Açıksöz1, Gönül Kurt2, Merve Seyfi3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sakarya
3İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin osteoporoza ilişkin sağlık inancı ve bilgi durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki araştırma, 2015-2016 öğretim yılında bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler (n=370) ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, literatür doğrultusunda hazırlanan soru formu, Osteoporoz Bilgi Testi ve Osteoporoz Sağlık İnanç Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi-ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.34±1.17 ve tamamı kadındır. Osteoporoz risk faktörleri incelendiğinde; öğrencilerin %12.2’sinin ailesinde osteoporoz öyküsü olduğu, %93.2’si sigara ve %99.2’si ise alkol kullanmadığını, %30.8’i egzersiz yapmadığını, %96.5’i yeterli düzeyde kalsiyum takviyesi almadığını, %63.2’si günde 10-15 dakikadan daha az güneşten yararlandığını bildirmiştir. Öğrencilerin osteoporoz bilgi testi ve sağlık inanç ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde; bilgi testi toplam puan ortalaması 19.0±3.9, sağlık inanç ölçeği puan ortalaması 137.0±12.1 olup, toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001). Sınıf düzeyi ile öğrencilerin bilgi testi ve sağlık inanç toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin osteoporoz bilgi ve sağlık inancı puanlarının orta düzeyde olduğu ve eğitim seviyesinden etkilendiği tespit edilmiştir. Osteoporoz bilgisi ve sağlık inancını arttırıcı, yaşam tarzı değişikliklerini içerecek eğitici yaklaşımlarda bulunulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, sağlık inancı, bilgi durumu, risk faktörleri


Semra Açıksöz, Gönül Kurt, Merve Seyfi. Evaluation of Health Beliefs and Knowledge Status of Nursing Students Related to Osteoporosis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 203-211

Corresponding Author: Semra Açıksöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (15 accesses)
 (283 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale