The Effectiveness of Topiramate Therapy in Pediatric Migraine Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 15-19 | DOI: 10.5222/terh.2008.15750  

The Effectiveness of Topiramate Therapy in Pediatric Migraine Patients

Ayşın Kısabay1, Figen Özgönül2, Mehmet Helvacı2
1Akhisar Devlet Hastanesi, MANİSA
2Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İZMİR

AIM: To determine the effectiveness of topiramate therapy in pediatric migraine patients. METHODS: 100 patients among ages of 9-16 admitted to the Neurology outpatient clinic of Akhisar Mustafa Kirazoğlu. Offıcial Hospital and Pediatric Neurology Outpatient Clinic of İzmir Tepecik Teaching Hospital diagnosed as migraine wii: h 1988 International Headache Society criteria were followed up with migraine disability assessment score (MIDAS) for the severity of headache. After one month, topiramate therapy was started to the patients diagnosed as migraine, who had headache frequency more than once a week and /or a MIDAS score more than six. These patients were followed for 4-6 months. RESULTS: Patients received 64±22.5 mg/day mean dose of topiramate. MIDAS score was 8.39± 2.81 and 4.03±1.46 before and after therapy respectively (p< 0.001). Headache frequency was 7.86 ± 1.06 and 3.64± 0.97 before end after the therapy respectively (p< 0.001). CONCLUSIONS: Topiramate treatment may be beneficial in migraine prophylaxis and multicenter studies are needed for confirmation.

Keywords: Headache, migraine, child, topiramate.


Çocukluk Çağı Migrenli Hastalarda Topiranatın Etkinliği

Ayşın Kısabay1, Figen Özgönül2, Mehmet Helvacı2
1Akhisar Devlet Hastanesi, MANİSA
2Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği, İZMİR

AMAÇ: Çocukluk çağında migren tedavisinde topiramatın etkinliğini saptamak amaçlandı. YÖNTEM: Şubat 2005-Mart 2007 tarihleri arasında Akhisar Devlet Hastanesi Nöroloji polikliniğine ve Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Nöroloji Polikliniğine başvuran ve Uluslarası Başağrısı Derneğinin 1988 kriterlerine göre migren tanısı alan 9-16 yaş arası 100 olgu ileriye dönük incelendi. Çalışmaya alman 100 olgunun ortalama yaşı 14.72±1.87 yıl, 75 i kız (%75), 25 i erkekti (%25). Ağrı şiddetini değerlendirmek için (migraine disability assessment-migren kısıtlılığı değerlendirme) ve sorgulama formu (MİDAS) izlem skorları kullanıldı. Birinci ay sonunda migren olarak değerlendirilen ve haftada birden fazla atak sıklığı olan ve/veya MİDAS skorlaması altıdan fazla olan hastalara topiramat verildi ve hastalar 4-6 ay izlendi. BULGULAR: Hastalara topiramat ortalama 64±22.5 mg/gün dozda verildi. Tedavi öncesi ortalama MİDAS skoru 8.39± 2.81 den tedavi sonrası 4.03±1.46 değerine gerilediği görüldü (p< 0.001). Ağrı sıklığı skorunun ise tedavi öncesi ayda 7.86 ± 1.06 den tedavi sonrası 3.64±0.97 ye gerilediği görüldü (p< 0.001). SONUÇ: Migren önleminde topiramattan yararlanılabileceği ve bu konuda çok merkezli çalışmalara gereksinim olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Başağrısı, migren, çocuk, topiramat.


Ayşın Kısabay, Figen Özgönül, Mehmet Helvacı. The Effectiveness of Topiramate Therapy in Pediatric Migraine Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 15-19


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (621 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale