E- ISSN: 2822-4051
Assessment of Children with Primary Monosymptomatic Enuresis in Terms of Ambulatory Blood Pressure Changes [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 148-153 | DOI: 10.5222/terh.2021.16013

Assessment of Children with Primary Monosymptomatic Enuresis in Terms of Ambulatory Blood Pressure Changes

Hilal Mertek1, Demet Alaygut2, Eren Soyaltın2, Caner Alparslan2, Secil Arslansoyu Çamlar2, Fatma Mutlubaş2, Onder Yavascan2, Belde Kasap Demir3
1Tepecik Training and Research Hospital Department of Pediatrics
2Tepecik Training and Research Hospital Department of Pediatric Nephrology
3İzmir Katip Celebi University Faculty of Medicine Department of Pediatric Nephrology

Objective: To evaluate the relationship between blood pressure changes monitored by 24-hour blood pressure measurements and urinary incontinence in children with enuresis.
Method: The patients aged 5-18 years who received (patient group), and did not receive (control group) the diagnosis of primary monosymptomatic enuresis, and applied between January 01, 2017 and June 1, 2017, to the outpatient clinics of Izmir Tepecik Training and Research Hospital Department of Pediatric Nephrology and Pediatrics constituted the study group. Demographic data, height, body weight, body mass index, family history of chronic illness, and enuresis, drug use, laboratory test results (blood biochemistry and whole blood count) and ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) measurements were compared between groups.
Results: Thirty-five (62.5%, Group 1) patients and 21 (37.5%, Group 2) control subjects were included in the study. Demographic properties of the patients were not remarkable. Family history of enuresis was detected in statistically significantly greater number of patients (p=0.001). Any statistically significant difference was not noted when ABPM data of both groups were compared.
Conclusion: Discrepancies in the results of various studies concerning the autonomic system changes in enuretic patients, their reflections on blood pressures, and 24-hour blood pressure profiles, in addition to controversial views of the authors about relationship between decreasing urine output and BP depression have necessitated conduction of further studies with larger group of patients.

Keywords: primary enuresis, blood pressure changes, ambulatory blood pressure

Primer Monosemptomatik Enürezisli Çocukların Yaşam İçi Kan Basıncı Değişiklikleri Açısından Değerlendirilmesi

Hilal Mertek1, Demet Alaygut2, Eren Soyaltın2, Caner Alparslan2, Secil Arslansoyu Çamlar2, Fatma Mutlubaş2, Onder Yavascan2, Belde Kasap Demir3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Kliniği

Amaç: Enürezisli çocuk hastalarda 24 saatlik kan basıncı ölçümü yapılarak kan basıncı değişikliği ile gece idrar kaçırma arasındaki ilişkinin araştırılması.
Yöntem: Ocak 2017-Haziran 2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji ve Çocuk Dahiliye polikliniklerine başvuran 5-18 yaş arası primer monosemptomatik enürezis tanısı alan olgular ve benzer yaşda olup sağlıklı çocuk izleminde olan gönüllü hastalar kontrol grubu olarak, etik kurul onayı da alınarak çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik bilgileri, boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksleri, ailede kronik hastalık ve enürezis öyküsü, ilaç kullanımı, laboratuvar tetkikleri (kan biyokimyası ve tam kan sayımı) ve yaşam içi kan basıncı izlemi (YİKBİ) ölçümleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 35 hasta (%62,5, grup 1) ve 21 kontrol grubu (%37,5, grup 2) dahil edildi. Her iki grubun cinsiyet ve vücut kitle indeksleri karşılaştırıldığında, anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak yaş (p=0,040), vücut ağırlığı (p=0,042) ve boy (p=0,031) istatistiksel olarak anlamlıydı. Geçmiş öyküsü ve aile öyküsü verileri incelendiğinde, ailede enürezis öyküsü varlığı hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). Her iki grubun ABPM verileri karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Sonuç olarak enürezisli hastalarda otonom sistem değişikliklerini ve bunun kan basıncı üzerine yansımalarını tespit etmek amacı ile yapılan bu çalışmada bunu destekleyecek anlamlı veri elde edilememiştir. Daha büyük sayıdaki hasta gruplarında yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: primer enürezis, kan basıncı değişikliği, yaşam içi kan basıncı

Hilal Mertek, Demet Alaygut, Eren Soyaltın, Caner Alparslan, Secil Arslansoyu Çamlar, Fatma Mutlubaş, Onder Yavascan, Belde Kasap Demir. Assessment of Children with Primary Monosymptomatic Enuresis in Terms of Ambulatory Blood Pressure Changes. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 148-153

Corresponding Author: Demet Alaygut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale