Dipyridamole: A New Liver Regeneration Agent [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 67-73 | DOI: 10.5222/terh.2018.16768  

Dipyridamole: A New Liver Regeneration Agent

Hüseyin Esin1, Cem Karaali1, Mustafa Emiroğlu1, Hülya Akgün2, Sebahattin Muhtaroğlu3, Zeki Yılmaz4
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, Erciyes University, Medical Faculty, Kayseri, Turkey
3Department of Biochemistry, Erciyes University, Medical Faculty, Kayseri, Turkey
4Department of General Surgery, Erciyes University, Medical Faculty, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: We assessed the effect of dipyridamole, a phosphodiesterase inhibitor, on liver regeneration in experimentally hepatectomized rats.

METHODS: Sixty Wistar-Albino rats were divided into two groups as control and study groups. Each group has been divided into three subgroups containing 10 rats each. After 70% liver resection has been performed to the rats, upon resection dipyridamole infusion to the study group and 0.9 % NaCl infusion to the control group has been done. Rats were allowed to survive for 24, 48, and 72 h and then they were sacrificed. Relative liver weight, AST, ALT, ALP, albumin and PT were measured. Histopathologic assessment was obtained by mitotic index and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) labeling index.

RESULTS: There were statistically significant differences between study and control groups in ALP and relative liver weights at 24, 48, and 72 h (p < 0.05).
There were also statistically significant differences between the groups in PT and albumin levels at 48 h for PT, and 24 h and 72 h for albumin levels (p < 0.05). There were no statistically significant differences between study and control groups in AST and ALT at 48 h (p > 0.05). Mitotic index and PCNA labeling index were significantly higher in study group for each time period (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The dipyridamole exogenously applied after partial hepatectomy has provided improvement in morphological, biochemical and histopathological parameters.

Keywords: Phosphodiesterase inhibitor, dipyridamole, liver, regeneration.


Dipiridamol: Yeni Bir Karaciğer Rejenerasyon Ajanı

Hüseyin Esin1, Cem Karaali1, Mustafa Emiroğlu1, Hülya Akgün2, Sebahattin Muhtaroğlu3, Zeki Yılmaz4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İzmir,Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Kayseri Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Bölümü, Kayseri Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kayseri Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada deneysel olarak parsiyel hepatektomi yapılan sıçanlarda karaciğer rejenerasyonu üzerine bir fosfodiesteraz inhibitörü olan dipiridamolün etkisini değerlendirmeyi amaç edindik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Altmış Wistar-Albino cinsi sıçan kontrol ve çalışma grupları olarak iki gruba ayrıldı. Her grup, her biri 10 sıçan içeren üç alt gruba ayrılmıştır. Sıçanlara % 70 karaciğer rezeksiyonu yapıldıktan sonra, çalışma grubuna rezeksiyon sonrası dipiridamol infüzyonu ve kontrol grubuna % 0.9 NaCl infüzyonu yapıldı. Denekler hipovolemi oluşturmak sureti ile sakrifiye edilerek 24., 48. ve 72. saatlerde kalan karaciğer dokusu çıkarılarak tartıldı. Rölatif karaciğer ağırlığı, AST, ALT, ALP, albümin ve PT ölçüldü. Histopatolojik değerlendirme için mitotik indeks ve prolifere olan hücre nükleer antijen (PCNA) değerleri elde edildi.
BULGULAR: Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında, ALP ve rölatif karaciğer ağırlıkları arasında 24, 48 ve 72. saatlerde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p <0.05). Gruplar arasında PT ve albümin düzeylerinde PT için 48. saat,albümin düzeyleri için 24 ve 72. saat istatistiksel olarak anlamlı fark vardı idi (p <0.05). Fakat AST ve ALT ölçümlerinde çalışma ve kontrol grupları arasında 48. saatte istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Mitotik indeks ve PCNA değerleri, her bir süre için çalışma grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Parsiyel hepatektomi sonrası ekzojen olarak uygulanan dipiridamol morfolojik, biyokimyasal ve histopatolojik parametrelerde iyileşme sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fosfodiesteraz inhibitörü, dipiridamol, karaciğer, rejenerasyon.


Hüseyin Esin, Cem Karaali, Mustafa Emiroğlu, Hülya Akgün, Sebahattin Muhtaroğlu, Zeki Yılmaz. Dipyridamole: A New Liver Regeneration Agent. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 67-73

Corresponding Author: Hüseyin Esin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (380 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale