E- ISSN: 2822-4051
Orta-Ağır Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 6-Dakika Yürüme ve Merdiven Çıkma Testlerinin Karşılaştırılması [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 64-71 | DOI: 10.5222/terh.2009.18784

Orta-Ağır Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 6-Dakika Yürüme ve Merdiven Çıkma Testlerinin Karşılaştırılması

Duygu Ilgın1, Oya İtil2, Sevgi Özalevli1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

AIM: The aim of our study is to compare the applicability of 6-minute walking (6MWT) and stair climbing (SCT) tests, which are frequently used to assess exercise capacity, in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). MATERIAL AND METHOD: The investigation was a prospective, and cross-sectional study in which 37 moderate-to- severe COPD patients had been evaluated. The demographic characteristics (age, height, weight, body-mass index, gender, educational status), medical history (family history, medication, srnoking habits, disease stage), and respiratory symptoms (cough, dyspnea, expectoration) of the patients were recorded. Within the same day, pulmonary functions were measured by spirometry and exercise capacities of the patients were assessed with 6MWT and SCT giving two hours rest between tests. The dyspnea and leg fatigue severities were recorded using modified Borg scale. FINDINGS: The mean 6-minute walking distance and the number of the climbed stairs in one minute were found as 542.43 ± 70.14 m and 59.77±8.54 /minute, respectively. It has been determined that results of the two exercise tests were correlated with each other (r=0.48-0.58, p<0.05), decrease in peripheral oxygen saturation after SCT was significant (p=0.01) and increase in dyspnea (p= 0.001) and leg fatigue (p= 0.001) severities were higher after SCT comparing to 6MWT. CONCLUSION: Our study shows that stair climbing test could be applicable as a submaximal exercise test such as 6-minute walking test in nıoderate-to-severe COPD patients. In addition, SCT is as an inexpensive, safe, and practical application such as 6MWT. These characteristics also support the use of SCT in routine follow up of the COPD patients.

Keywords: Chronic obstuctive pulmonary disease, Desaturation, Respiratory symptoms, Six minute walking test, Stair climbing test.

The Comparison Of 6-Minute Walking And Stair Climbing Tests in Moderate To Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Duygu Ilgın1, Oya İtil2, Sevgi Özalevli1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Çalışmamızın amacı; egzersiz kapasitesinin değerlendirmesinde sıklıkla kullanılan 6-dakika yürüme (6DYT) ve merdiven çıkma (MÇT) testlerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) uygulanabilirliklerinin karşılaştırılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma 37 orta-ağır şiddetli KOAH hastasının değerlendirildiği ileriye yönelik kesitsel bir çalışmadır. Hastaların; demografik bilgileri (yaş, boy uzunluğu, kilo, vücut-kitle indeksi, cinsiyet, eğitim durumu), tıbbi öyküleri (öz ve soygeçmiş, ilaç kullanımları, sigara kullanma alışkanlıkları, hastalık evresi) ve solunumsal semptomları (öksürük, solunum sıkıntısı, balgam) kaydedildi. Aynı gün içinde; hastaların solunum fonksiyonları spirometre ile ölçüldü ve egzersiz kapasiteleri testler arasında 2 saat dinlenme süresi bırakılarak 6DYT ve MÇT ile değerlendirildi. Testler sırasında algılanan dispne ve bacak yorgunluğu şiddeti Modifıye Borg Skalası kullanılarak kaydedildi. BULGULAR: 6DYT sonrasında yürünen mesafe ortalama 542.43 ± 70.14 m ve MÇT sonrasında dakikada çıkılan basamak sayısı ortalama 59.77 ± 18.54 adet/dk olarak bulundu. Her iki egzersiz testi sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğu (r=0.48- 0.58, p<0.05), MÇT sonrasında periferal oksijen satürasyonundaki düşüşün anlamlı olduğu (p<0.01), dispne (p=0.001) ve bacak yorgunluk (p=0.001) şiddetlerindeki yükselmenin 6DYT'ne göre daha yüksek olduğu saptandı. SONUÇ: Çalışmamız; merdiven çıkma testinin uygun hasta seçimi ile KOAH hastalarında egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinde 6-dakika yürüme testi gibi sınırları zorlamayan bir test olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca MÇT'nin 6DYT gibi ucuz, emniyetli ve kolay bir uygulama olması KOAH hastalarının izleminde rutin olarak kullanımını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Altı dakika yürüme testi, Desatürasyon, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Merdiven çıkma testi, Solunumsal yakınmalar.

Duygu Ilgın, Oya İtil, Sevgi Özalevli. Orta-Ağır Şiddetli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 6-Dakika Yürüme ve Merdiven Çıkma Testlerinin Karşılaştırılması. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 64-71
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale