E- ISSN: 2822-4051
Warthin’s Tumour of Parotid Gland: Post-Surgical Evaluation of Follow-up and Treatment [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 121-125 | DOI: 10.5222/terh.2017.121

Warthin’s Tumour of Parotid Gland: Post-Surgical Evaluation of Follow-up and Treatment

Süreyya Hikmet Kozcu1, İlker Burak Arslan1, Sinan Uluyol2, Erhan Demirhan1, İbrahim Çukurova1
1Department of Otorhinolaryngology, Head - Neck Surgery – İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Head - Neck Surgery – Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to describe patients’ demographic and clinical features, results of applied surgical treatment and recurrence status by investigating the patients with Whartin`s tumor of parotis gland retrospectively.
METHODS: Forty one patients who were operated because of Warthin’s tumour of parotid gland between July 2008 and August 2014 were included in the study. Patients’ demographic features, operation type, follow-up time, bilaterality and reccurence status after surgical treatment were noted. Magnetic rosenance imaging with contrast was implemented to all patients in follow-up.
RESULTS: The patients who were included in the study were ranges between 40 and 81 years(Median age 57,9). The male female ratio was 4,8: 1. Both sided Warthin tumour were established in seven of the forty one patients. Forty three superficial partial parotidectomies and three total parotidectomies were performed. After the two of patients who had both sided tumors refused the treatment, the contralateral surgeries were not performed. The patients were followed up median 21,7 months after surgery. The recurrences in two patients were found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Superficial partial parotidectomy was established as suitable treatment modality with Warthin tumours in superficial lob when the long-term risk of recurrence was taken into consideration.

Keywords: Warthin’s tumour, superficial partial parotidectomy, recurrence, follow-up

Parotis Bezi Warthin Tümörü: Cerrahi Sonrası Takip ve Tedavi Değerlendirilmesi

Süreyya Hikmet Kozcu1, İlker Burak Arslan1, Sinan Uluyol2, Erhan Demirhan1, İbrahim Çukurova1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı parotis bezi Warthin tümörü olan hastaları retrospektif olarak inceleyerek, hastaların demografik ve klinik özelliklerini, uygulanan cerrahi tedavi sonuçlarını ve nüks durumlarını tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2008 ile Ağustos 2014 tarihleri arasında parotis bezi Warthin tümörü nedeniyle opere edilen kırk bir hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, operasyon şekli, takip süresi, çift taraflılık ve cerrahi tedavi sonrası nüks durumu kaydedildi. Takipte bütün hastalara kontrastlı manyetik rözenans görüntüleme uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastalar 40 ile 81 yaş arasındaydı (Ortalama yaş 57,9). Erkek kadın oranı 4,8: 1idi. Kırk bir hastanın yedisinde çift taraflı Warthin tümörü saptandı. Kırk üç yüzeyel parsiyel parotidektomi ve üç total parotidektomi uygulandı. Çift taraflı tümörü olan hastalardan ikisi tedaviyi reddetmesi üzerine diğer taraftan cerrahi yapılmadı. Cerrahi sonrası hastalar ortalama 21,7 ay takip edildi. İki hastada nüks saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uzun dönem nüks riski göz önüne alındığında yüzeyel parsiyel parotidektominin yüzeyel lob yerleşimli Warthin tümörlerinde uygun tedavi yöntemi olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Warthin tümörü, yüzeyel parsiyel parotidektomi, nüks, takip

Süreyya Hikmet Kozcu, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol, Erhan Demirhan, İbrahim Çukurova. Warthin’s Tumour of Parotid Gland: Post-Surgical Evaluation of Follow-up and Treatment. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 121-125

Corresponding Author: Süreyya Hikmet Kozcu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale